| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/102/16 Rady Gminy Wąpielsk

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Wąpielsk jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) w związku z art. 20c, art.20e, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, poz. 357, poz. 1045, poz. 1418 z 2016 r. poz. 35, poz. 64)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych i szkół prowadzonych przez Gminę Wąpielsk.

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum nie biorą udziału dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

§ 3. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub zgłoszenie przyjęcia do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjum i przyjmowani są z urzędu.

§ 4. Rekrutacja uczniów do oddziału przedszkolnego, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum na dany rok szkolny odbywa się w okresie zgodnym z zarządzeniem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na dany rok szkolny;

§ 5. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria uwzględniające zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, tj.:

1. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia - 10 pkt.,

2. dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej - 5 pkt.,

3. liczba uczniów w danej klasie nie spowoduje zwiększenia ilości oddziałów- 5pkt.,

4. rodzice lub jeden z rodziców dziecka pracuje w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły - 5pkt.;

5. Spełnienie kryteriów zawartych w § 5 pkt. 1 - 3 potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki. Spełnieniem kryterium zawartego w § 5 pkt. 4 jest oświadczenie rodziców.

§ 6. -

1. Rekrutacja dzieci do przedszkoli na dany rok szkolny odbywa się w okresie do ostatniego dnia marca każdego roku na wniosek rodziców.

2. W trakcie rekrutacji rodzice mogą, wybrać przedszkole publiczne i szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi.

3. Na pierwszym miejscu we wniosku należy wpisać tę placówkę, na której najbardziej rodzicom zależy (przedszkole/oddział przedszkolny pierwszego wyboru).

4. Wniosek składany jest tylko w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru.

5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

6. W przypadku braku miejsca w przedszkolu pierwszego wyboru, dyrektor przedszkola w okresie rekrutacji o którym mowa w ust.4 proponuje rodzicom dziecka/prawnym opiekunom, zapisanie dziecka do przedszkola, które dysponuje wolnymi miejscami uwzględniając przy tym preferencje określone we wniosku.

7. W przypadku wolnych miejsc po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji o którym mowa w ust. 2, dyrektor przeprowadza drugi etap rekrutacji, w którym o przyjęciu dziecka do przedszkola decydują kryteria dodatkowe określone w § 7

§ 7. -

1. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli:

1 Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu (nie więcej niż 5 godzin) - za każdą dodatkową godzinę 10 pkt.

2 Dzieci obojga rodziców pracujących - 40 pkt

3 Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola - 30 pkt

4 Dzieci z rodzin pozostających pod opieką OPS - 10 pkt

2. Dokumenty uprawniające do skorzystania z pierwszeństwa w przyjęciu do danego przedszkola należy dostarczyć do przedszkola razem z wnioskiem w terminie określonym w § 6 ust. l.

3. O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba punktów o której mowa w ust. l

4. W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów przekracza ilość wolnych miejsc w przedszkolach/szkołach, wnioski podlegają losowaniu publicznemu, które ustala kolejność przyjęcia do danego przedszkola/szkoły oraz kolejność na rezerwowej liście dzieci oczekujących na miejsce w przedszkolu/szkole.

5. Losowania dokonują rodzice, którzy złożyli wnioski mające taką samą liczbę punktów.§ 6.1.

§ 8. Po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do przedszkola rodzice zobowiązani są do zawarcia z dyrektorem umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola na dany rok szkolny w terminie do ostatniego dnia czerwca.

1. Nie podpisanie umowy przez rodziców dziecka w terminie wskazanym w ust. l jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola, skreśleniem go z listy przyjętych i przyjęciem kolejnego dziecka z rezerwowej listy oczekujących na miejsce w przedszkolu.

§ 9. -

1. Przyjmowanie do przedszkoli dzieci, które nie uczestniczyły w procesie naboru może nastąpić tylko w przypadku wolnych miejsc, z uwzględnieniem prowadzonej przez dane przedszkole listy rezerwowej dzieci oczekujących na przyjęcie.

2. Wnioski złożone przez rodziców po okresie naboru, zostają przyjęte przez dyrektora, a dziecko umieszczone zostaje na kolejnym miejscu rezerwowej listy oczekujących, zgodnie ze spełnionymi kryteriami pierwszeństwa

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk


Tomasz Czajkowski


Uzasadnienie

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która wprowadziła jednolite zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów. Projekt uchwały reguluje kwestie związane z rekrutacją do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum w przypadku przyjęć na wolne miejsca dzieci spoza obwodu tych szkół. Uchwała uwzględnia kryteria zapewniające realizację potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Wejście w życie powyższej uchwały nie zwiększy zaplanowanych wydatków.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »