| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/446/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół , przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Nakło nad Notecią oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm. poz. 1890) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.[1])) Rada Miejska w Nakle nad Notecią uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Nakło nad Notecią:

1) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych;

2) niepublicznych przedszkoli;

3) innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm.);

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Nakło nad Notecią;

2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią;

3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm.);

4) przedszkolach - należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkola prowadzone na terenie Gminy Nakło nad Notecią, jak również oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych;

5) innych formach wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Gminy Nakło nad Notecią niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy;

6) szkołach - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Gminy Nakło nad Notecią niepubliczne szkoły podstawowe posiadające uprawnienia szkoły publicznej wymienione w art. 2 pkt 2 ustawy;

7) organie dotującym - należy przez to rozumieć Gminę Nakło nad Notecią;

8) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inną, niż Gminę Nakło nad Notecią osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzącą na terenie Gminy Nakło nad Notecią dotowaną jednostkę;

9) dotowanych jednostkach oświatowych - należy przez to rozumieć niepubliczne szkoły podstawowe, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego;

10) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka oraz dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Rozdział 2.
Podstawa obliczania dotacji

§ 3. 1. W odniesieniu do dotowanych jednostek oświatowych, dla których wysokość dotacji jest uzależniona od wydatków bieżących przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę, podstawą obliczenia stawek dotacji na jednego ucznia w danym roku budżetowym są wydatki zaplanowane w uchwale budżetowej przyjętej na dany rok budżetowy, z tym że do czasu podjęcia uchwały budżetowej podstawą obliczenia dotacji jest projekt uchwały budżetowej. Zmiana uchwały budżetowej w zakresie wydatków bieżących przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę jest podstawą aktualizacji stawek odpowiednio dla dotowanych jednostek oświatowych.

2. W odniesieniu do szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których wysokość dotacji jest uzależniona od kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę na dany rok.

3. Do czasu uzyskania informacji, o której mowa w ust. 2, dotacja jest udzielana według kwot przewidzianych na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę w roku poprzednim.

§ 4. 1. Podstawę do obliczenia dotacji dla szkół, o których mowa w § 1 pkt 1, stanowi wysokość kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę oraz faktyczna liczba uczniów w szkole.

2. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli niespełniających warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy, przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu Gminy, a oddziałom przedszkolnym w niepublicznych szkołach podstawowych przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej 100% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu Gminy, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego określonym w § 1 pkt 3, niespełniających warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 40% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu Gminy, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy.

5. Dotacja na każdego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 2-3 przysługuje w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 5. 1. Warunkiem udzielenia dotacji jest podanie przez organ prowadzący nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, planowanej liczby uczniów w formie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały, adresowanego do Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

2. Dotacje udzielane są na każdego ucznia ujętego w dokumentacji prowadzonej przez dotowane jednostki oświatowe wymienione w §1, w tym uczniów nieobecnych okresowo, jeżeli nie ma przesłanek do ich skreślenia wynikających z przepisów wewnętrznych dotowanych jednostek oświatowych i przepisów powszechnie obowiązujących.

3. W lipcu i sierpniu dotacja przekazywana jest dotowanym jednostkom oświatowym, o którym mowa w §1 na uczniów wykazanych w miesiącu czerwcu w informacji, o której mowa w § 5 ust. 5.

4. Dotacje przekazywane są w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym, że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący we wniosku o udzielenie dotacji.

5. Do 5 dnia każdego miesiąca organ prowadzący szkołę, przedszkole oraz inną formę wychowania przedszkolnego składa informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej według stanu na 1 dzień roboczy miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, adresowaną do Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

6. Jeśli do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego przyjęty zostanie uczeń niebędący mieszkańcem Gminy, organ prowadzący, oprócz informacji, o której mowa w § 5 ust. 5 przekazuje oświadczenie o miejscu zamieszkania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.

Rozdział 4.
Tryb rozliczania dotacji

§ 6. 1. W terminie do 20 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji, organ prowadzący dotowaną jednostkę oświatową, zobowiązany jest do złożenia rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, z zastrzeżeniem ust. 4, adresowanego do Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

2. Otrzymane dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku budżetowego.

3. Dotacje w części lub w całości pobrane nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak od zaległości podatkowych, w terminach i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

4. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności przez dotowaną jednostkę oświatową w trakcie trwania roku budżetowego, organ prowadzący powiadamia niezwłocznie o tym fakcie Burmistrza, w formie pisemnej oraz zobowiązany jest przedłożyć rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej od początku roku budżetowego oraz zwrócić niewykorzystane, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości środki z dotacji w terminie 15 dni od dnia zakończenia działalności.

5. Dotowane jednostki oświatowe zobowiązane są do przechowywania dokumentów finansowo-merytorycznych, podlegających kontroli zgodnie z §7 przez okres minimum 5 lat, licząc od końca roku, w którym była udzielona dotacja.

6. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków z dotacji, dotowany zobowiązany jest zamieścić opis: "Wydatek sfinansowany ze środków otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Nakło nad Notecią, w kwocie …………. zł słownie..................................................................... zł.

Dotyczy …………. (nazwa dotowanej jednostki)" oraz datę i podpis organu prowadzącego/osoby upoważnionej.

7. Dotowane jednostki oświatowe zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji finansowej w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację wydatków dokonywanych ze środków dotacji, otrzymanej z budżetu Gminy.

Rozdział 5.
Tryb i zakres kontroli

§ 7. 1. Kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji zleca Burmistrz.

2. Do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, uprawnia pisemne imienne upoważnienie dla pracownika (pracowników) Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią dokonującego kontroli, wystawione przez Burmistrza, określające organ prowadzący oraz nazwę i adres szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, a także przedmiot i zakres kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.

§ 8. Kontrola, o której mowa w § 7, obejmuje sprawdzenie zgodności wykorzystania udzielonej dotacji z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy oraz zgodności danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i danych wykazanych w składanych przez kontrolowaną jednostkę informacjach i rozliczeniach ze stanem faktycznym.

§ 9. W ramach kontroli kontrolowana jednostka jest obowiązana do:

1) zapewnienia warunków do sprawnego przeprowadzenia kontroli;

2) przedstawienia na żądanie kontrolującego stosownych dokumentów, w tym w szczególności dokumentacji organizacyjnej, dokumentacji finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania oraz sporządzania kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów;

3) udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 11. Uchyla się uchwałę Nr XXIV/331/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 czerwca 2008 r.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Światłowski


Załącznik do Uchwały Nr ........../......../2016
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia....................2016 r.

WZÓR

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nakło nad Notecią
na rok ………..

Część A

Dane organu prowadzącego:

1. Wnioskodawca: osoba prawna/osoba fizyczna1)

2. Nazwa osoby prawnej/nazwisko i imię osoby fizycznej:

…………………………………………………………………….........…………………………

…………………………………………………………………..........………………...…………

3. Siedziba osoby prawnej/adres osoby fizycznej:

a) miejscowość:……………………………..….......………………......……….

b) ulica:………………………………….........…………………………

c) nr budynku/nr lokalu:…………….........………………………………………………

d) kod pocztowy:……………........………….……………………………………

e) poczta:………….........…………………………………………………

f) numer telefonu:…………........…………….……………………………………

g) adres e-mail:…………………………………………….........………………

4. Nazwisko i imię osoby/osób reprezentującej(ych) organ prowadzący i pełniona funkcja:

………………………………………………………………………………………..........………

……………………………………………………………………………………..........…………

Dane jednostki oświatowej:

1. Jednostka jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzanej przez Gminę Nakło nad Notecią - zaświadczenie nr: ……………….. z dnia: ……………………… i posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez: …………………………………………………………………………….......................…………

decyzją nr: …………………………………..........…….. z dnia: ………………..…..............……2)

2. Nazwa jednostki (zgodnie z wpisem do ewidencji):

……………………………………………………………………………………….............………

……………………………………………………………………………………….............………

3. Typ jednostki: szkoła podstawowa, przedszkole, punkt przedszkolny1)

4. Nazwa banku prowadzącego rachunek jednostki:

………………………………………………………………………………….............……………

5. Numer rachunku bankowego jednostki:

…………………………………………………………………………………................……………

Część B

Dane o planowanej liczbie uczniów:

1. Planowana liczba uczniów od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia ………. roku:

L.p.

Typ jednostki oświatowej

Liczba uczniów

ogółem

bez

posiadający

posiadający

kolumna

opinii

opinię o potrzebie

orzeczenie

4+5+6= 3

i orzeczeń

wczesnego

o potrzebie

wspomaganiu

kształcenia

rozwoju

specjalnego

3)

4)

1

2

3

4

5

6

1

szkoła podstawowa,
w tym:

a

klasa I

b

klasa II

c

klasa III

d

klasa IV

e

klasa V

f

klasa VI

2

oddział przedszkolny w szkole podstawowej

3

przedszkole

4

punkt przedszkolny

2. Liczba uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego według rodzajów niepełnosprawności od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia ………. roku:5)

a) klasa I szkoły podstawowej:

· liczba uczniów .....… rodzaj niepełnosprawności ……........………………………

b) klasa II szkoły podstawowej:

· liczba uczniów .....… rodzaj niepełnosprawności …….................…………….......

c) klasa III szkoły podstawowej:

· liczba uczniów......… rodzaj niepełnosprawności ………….........…………………

d) klasa IV szkoły podstawowej:

· liczba uczniów ........ rodzaj niepełnosprawności ……………..............……………

e) klasa V szkoły podstawowej:

· liczba uczniów ....… rodzaj niepełnosprawności …………....................….………

f) klasa VI szkoły podstawowej:

· liczba uczniów ….... rodzaj niepełnosprawności …………………...............………

g) oddział przedszkolny w szkole podstawowej:

· liczba uczniów ....… rodzaj niepełnosprawności ……………................……………

h) przedszkole:

· liczba uczniów ….... rodzaj niepełnosprawności …………....................……………

i) punkt przedszkolny:

· liczba uczniów …..... rodzaj niepełnosprawności ……………...................…………

3. Planowana liczba uczniów od dnia 1 września do dnia 31 grudnia ………. roku:

L.p.

Typ jednostki oświatowej

Liczba uczniów

ogółem

bez

posiadający

posiadający

kolumna

opinii

opinię o potrzebie

orzeczenie

4+5+6= 3

i orzeczeń

wczesnego

o potrzebie

wspomaganiu

kształcenia

rozwoju

specjalnego

3)

4)

1

2

3

4

5

6

1

szkoła podstawowa,
w tym:

a

klasa I

b

klasa II

c

klasa III

d

klasa IV

e

klasa V

f

klasa VI

2

oddział przedszkolny w szkole podstawowej

3

przedszkole

4

punkt przedszkolny

4. Liczba uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego według rodzajów niepełnosprawności od dnia 1 września do dnia 31 grudnia ………. roku:5)

a) klasa I szkoły podstawowej:

· liczba uczniów …... rodzaj niepełnosprawności ……………..............………

b) klasa II szkoły podstawowej:

· liczba uczniów ...… rodzaj niepełnosprawności ……………...........…………

c) klasa III szkoły podstawowej:

· liczba uczniów ...… rodzaj niepełnosprawności …………..................…..……

d) klasa IV szkoły podstawowej:

· liczba uczniów ….. rodzaj niepełnosprawności ………...................………..…

e) klasa V szkoły podstawowej:

· liczba uczniów ….. rodzaj niepełnosprawności ……………...................………

f) klasa VI szkoły podstawowej:

· liczba uczniów ..… rodzaj niepełnosprawności ………….......................………

g) oddział przedszkolny w szkole podstawowej:

· liczba uczniów ….. rodzaj niepełnosprawności ……….....................………...…

h) przedszkole:

· liczba uczniów …... rodzaj niepełnosprawności ……………......................………

i) punkt przedszkolny:

· liczba uczniów ….... rodzaj niepełnosprawności …………………………...........…

Część C

Dane o osobie upoważnionej do składania miesięcznych informacji o faktycznej liczbie uczniów:

1. Nazwisko i imię: ……………………………………………………..................……………………..

2. Stanowisko, funkcja: ……………………………………………………...................………………..

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Jednocześnie zobowiązuję się do bieżącego informowania organu dotującego o zmianach liczby uczniów, nazwy i numeru rachunku bankowego, nazwy adresu prowadzonej jednostki oświatowej oraz nazwy i adresu organu prowadzącego, a także o zaprzestaniu prowadzenia jednostki oświatowej oraz do rocznego rozliczenia otrzymanej dotacji zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią.

..........................................................................................................................

miejscowość, data(czytelny podpis i pieczątka)

............................................................. (pieczątka organu prowadzącego)

Pouczenie:

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy tylko szkół

3) uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

4) uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy

5) uczniów wpisywać w kolejnych wierszach wg rodzajów niepełnosprawności.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ........../......../2016
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia....................2016 r. WZÓR

WZÓR

Informacja o faktycznej liczbie uczniów
według stanu na 1 dzień miesiąca .................1).................. roku

1. Dane organu prowadzącego (nazwa i adres):

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2. Dane jednostki oświatowej (nazwa i adres):

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3. Liczba uczniów w szkole podstawowej:

Faktyczna liczba uczniów ogółem,

w tym:

Liczba uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy

Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju prowadzonym na podstawie art. 71 ust. 2a ustawy

L.p.

Nazwisko i imię

Klasa

Opinia o potrzebie

Orzeczenie o potrzebie

wczesnego

kształcenia specjalnego

Data

Adres

Nazwa

wspomagania

nr

data

urodzenia

zamieszkania

gminy

rozwoju

rodzaj

(dd-mm-rrrr)

nr

data

niepełno -

sprawności

1

4. Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej:

Faktyczna liczba uczniów ogółem,

w tym:

Liczba uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy

Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju prowadzonym na podstawie art. 71 ust. 2a ustawy

Liczba uczniów z innych gmin

L.p.

Nazwisko i imię

Rok ur.

Opinia o potrzebie

Orzeczenie o potrzebie

wczesnego

kształcenia specjalnego

Data

Adres

Nazwa

wspomagania

nr

data

urodzenia

zamieszkania

gminy

rozwoju

rodzaj

(dd-mm-rrrr)

nr

data

niepełno -

sprawności

1

5. Liczba uczniów w przedszkolu:

Faktyczna liczba uczniów ogółem,

w tym:

Liczba uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy

Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju prowadzonym na podstawie art. 71 ust. 2a ustawy

Liczba uczniów z innych gmin

L.p.

Nazwisko i imię

Rok ur.

Opinia o potrzebie

Orzeczenie o potrzebie

wczesnego

kształcenia specjalnego

Data

Adres

Nazwa

wspomagania

nr

data

urodzenia

zamieszkania

gminy

rozwoju

rodzaj

(dd-mm-rrrr)

nr

data

niepełno -

sprawności

1

6. Liczba uczniów w punkcie przedszkolnym:

Faktyczna liczba uczniów ogółem,

w tym:

Liczba uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy

Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju prowadzonym na podstawie art. 71 ust. 2a ustawy

Liczba uczniów z innych gmin

L.p.

Nazwisko i imię

Rok ur.

Opinia o potrzebie

Orzeczenie o potrzebie

wczesnego

kształcenia specjalnego

Data

Adres

Nazwa

wspomagania

nr

data

urodzenia

zamieszkania

gminy

rozwoju

rodzaj

(dd-mm-rrrr)

nr

data

niepełno -

sprawności

1

..........................................................................................................................

miejscowość, data(czytelny podpis i pieczątka)

............................................................. (pieczątka organu prowadzącego)

Pouczenie:

1) miesiąc wpisać słownie

- uczniów wpisywać w porządku alfabetycznym, według klas w szkole podstawowej i roku urodzenia w pozostałych


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ........../......../2016
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia....................2016 r. WZÓR

WZÓR

Rozliczenie z wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Naklo nad Notecią w roku ..................

1. Dane organu prowadzącego (nazwa i adres):

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2. Dane jednostki oświatowej (nazwa i adres):

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3. Rozliczenie:

Kwota dotacji otrzymanej

Kwota dotacji wykorzystanej

Kwota dotacji niewykorzystanej

L.p.

Numer rachunku, faktury lub innego dowodu księgowego

Data wystawienia rachunku, faktury lub innego dowodu księgowego

Przedmiot dokonanego zakupu lub płatności

Data dokonanej płatności

Kwota wydatku ze środków dotacji

1

2

3

….

Razem ze środków dotacji

..........................................................................................................................

miejscowość, data(czytelny podpis i pieczątka)

............................................................. (pieczątka organu prowadzącego)

4. Adnotacje urzędowe:

Sprawdzono wydatki pod względem merytorycznym

Sprawdzono wydatki pod względem formalno - rachunkowym

Zatwierdzam rozliczenie

data, podpis, pieczątka

data, podpis, pieczątka

data, podpis, pieczątka


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ........../......../2016
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia....................2016 r.

WZÓR

Oświadczenie o miejscu zamieszkania1)

Oświadczam, że mój syn/córka:

………………………………………………………………………………………………......

(imię i nazwisko, data urodzenia)

uczęszczający/a do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przedszkola, punktu przedszkolnego2) :

………………………………………………………………………………………………..................…..

(nazwa jednostki)

wraz ze mną mieszka w3) :

…………………………………………………………………………………………...................………..

(adres zamieszkania)

Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o każdej zmianie miejsca zamieszkania.

……………………………………………..……………………………………………

(miejscowość, dnia)(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyłącznie do celów związanych ze zwrotem przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Nakło nad Notecią jednostce oświatowej, do której dziecko uczęszcza/uczęszczało.

…………………………………………… (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Pouczenie:

1) oświadczenie zostanie wykorzystane w celu rozliczenia kosztów udzielonej dotacji na wychowanka przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, punktu przedszkolnego niebędącego mieszkańcem Gminy Nakło nad Notecią

2) niewłaściwe skreślić

3) miejsce zamieszkania rozumiane jest jako miejscowość, w której koncentruje się centrum życiowe rodziny, tj. m.in. miejscowość, z której rodzic dojeżdża do pracy, dowozi dzieci do szkoły, etc..... .


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) określa, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

Niniejsza uchwała ma na celu dostosowanie dotychczasowych uregulowań w zakresie udzielania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych do zmienionych przepisów prawnych, a ponadto doprecyzowanie obowiązujących zasad i usprawnienie procesu przekazywania, rozliczania i kontroli wykorzystania udzielonych dotacji z budżetu Gminy Nakło nad Notecią.


[1]) zmiany wymienionej ustawy zostały ogloszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 35 i poz. 64

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »