| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/22/15 Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim

z dnia 16 grudnia 2015r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 w związku z art. 69 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 211, 212, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości 204.133,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 204.133,00 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości 238.133,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 218.133,00 zł w tym na:

a) wynagrodzenia osobowe w wys. - 81.200,00 zł

b) pochodne od wynagrodzeń w wys. - 18.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 zł

§ 3. 1. Niedobór budżetowy w kwocie 34.000,00 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową w kwocie 34.000,00 zł z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 34.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.200,00 zł.

§ 5. 1. Upoważnia się Zarząd ZGZK do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,- zł.

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w roku następnym.

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, oraz zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

2. Zobowiązuje się Zarząd ZGZK do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 100.000,- zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 100.000,- zł.

§ 6. Załącza się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2016, który określa załącznikiem nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim


Bogusław Gollus


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/22/15
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dochody - zbiorczo

Dział

Rozdział

Treść

Planowane wykonaniew 2015r.

Plan na 2016r.

Uwagi

750

75095

Administracja Publiczna

172.009,00

167.133,00

758

75814

Różne Rozliczenia Finansowe

4.510,00

1.000,00

900

90002

Gospodarka Komunalna

88.000,00

36.000,00

Razem

X

204.133,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/22/15
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Wydatki - zbiorczo

Dział

Treść

Planowane wykonaniew 2015r.

Plan na 2016r.

Uwagi

600

Transport i łączność

-

20.000,00

750

Administracja publiczna

196.600,00

208.933,00

758

Różne rozliczenia finansowe

15.137,00

9.200,00

Razem

X

238.133,00

Dochody i wydatki zbiorczo

Dział

Treść

Dochody

Wydatki

Uwagi

600

Transport i łączność

0,00

20.000,00

750

Administracja publiczna

167.133,00

208.933,00

758

Różne rozliczenia finansowe

1.000,00

9.200,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

36.000,00

0,00

Razem

204.133,00

238.133,00

Planowany budżet zamyka się niedoborem budżetowym w wysokości 34.000,00 zł słownie: Trzydzieści cztery tysiące złotych , który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/22/15
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

L.p.

§

Przychody

Uchwała budżetowa

- zmniejszenie + zwiększenie

Plan po zmianie

Uwagi

1

903

Przychody z zaciąganych pożyczek na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych

2

911

Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym

3

931

Sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez jst.

4

942

Przychody z prywatyzacji majątku gminy

5

951

Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu

6

952

Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe z banku oraz planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe

7

955

Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w tym środki na pokrycie deficytu

8

957

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym środki na pokrycie deficytu

34.000,00

Razem przychody

34.000,00

L.p.

§

Rozchody

Uchwała budżetowa

- zmniejszenie + zwiększenie

Plan po zmianie

Uwagi

1

963

Spłaty pożyczek otrzymywanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych

2

971

Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym

3

982

Wykup innych papierów wartościowych

4

991

Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom

5

992

Spłaty kredytów długoterminowych oraz spłaty pożyczek długoterminowych

6

994

Lokaty

Razem rozchody

0


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/22/15
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Wykaz inwestycji w 2016 r.

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartośćw zł

600

Transport i łączność

60016

Drogi publiczne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000,00

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK

20.000,00

Razem

20.000,00

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »