| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/147/16 Rady Miasta Rypin

z dnia 19 kwietnia 2016r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypin w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/237/13 Rady miasta Rypina z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypina.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 4. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


Jarosław Sochacki


Załącznik do uchwały Nr XVII/147/16
RADY MIASTA RYPIN
z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Rozdział 1.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 1. 1. Na terenie Gminy Miasta Rypin selektywnemu zbieraniu odpadów komunalnych na terenie nieruchomości podlegają następujące rodzaje odpadów:

1) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;

2) szkło;

3) papier i tektura;

4) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone;

5) przeterminowane leki i chemikalia;

6) zużyte baterie i akumulatory;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe;

10) zużyte opony;

11) odzież i tekstylia;

12) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

13) popioły z palenisk domowych.

2. Odpady określone w ust. 1 gromadzone i odbierane są w sposób uniemożliwiający ich zmieszanie z innymi rodzajami odpadów.

3. Na terenie nieruchomości selektywne zbieranie odpadów: tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, szkła, papieru i tektury, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych oraz popioły należy prowadzić w sposób polegający na zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do tego celu pojemnikach lub workach.

4. Odpady niepodlegające selektywnej zbiórce należy gromadzić w pojemnikach o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym regulaminie.

5. Odpady zebrane selektywnie i pozostałe zmieszane odpady należy przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady w terminach wyznaczonych harmonogramem przekazanym właścicielom nieruchomości lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

§ 2. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, właściciele nieruchomości realizują poprzez niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń oraz złożenie ich przy krawężniku chodnika w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów oraz tak, by odpowiednie służby mogły je zabrać.

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości można przeprowadzać wyłącznie jeżeli ścieki powstające w trakcie mycia pojazdu odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska.

2. Mycie pojazdów samochodowych nie może się odbywać na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 4. Na terenie nieruchomości poza warsztatami naprawczymi dopuszcza się jedynie czynności naprawcze związane z bieżącą eksploatacją pojazdu.

Rozdział 2.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZADKOWYM I TECHNICZNYM

§ 5. 1. Niesegregowane odpady komunalne należy gromadzić jedynie w sprawnych technicznie, zamykanych i szczelnych, czystych i estetycznych, wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach wykonanych z trwałych materiałów trudnopalnych, przystosowanych do opróżniania przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

2. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych - niesegregowanych:

1) pojemniki o pojemności: 60 litrów, 110 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 360 litrów, 660 litrów oraz 1100 litrów, dopuszcza się też stosowanie kontenerów oraz dodatkowo worków na odpady;

2) kosze uliczne o pojemności od 30 l.

§ 6. 1. Każda nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości muszą posiadać oznaczenia określające informację o rodzaju frakcji gromadzonych w nich odpadów komunalnych.

3. Ilość pojemników do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz ich wielkość (pojemność) powinna zapewnić zbieranie wszystkich powstających na terenie nieruchomości odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych).

4. Właściciele nieruchomości dostosowują wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) do ilości osób zamieszkujących nieruchomość, częstotliwości odbierania odpadów, a także średnich miesięcznych ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości.

§ 7. 1. Odpady wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 - 4 i 13, zbierane w sposób selektywny należy zbierać jedynie do pojemników przeznaczonych do zbierania danej frakcji odpadów, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i pojemnościach zapewniających zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości.

2. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów wymienionych w ust. 1 nie mogą mieć pojemności mniejszej niż:

1) 60 l - w systemie indywidualnym;

2) 120 l - w systemie zbiorowym.

§ 8. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów w więcej niż jednym cyklu odbioru odpadów winny być w miarę konieczności myte i dezynfekowane.

§ 9. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest ustawić pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych w wydzielonym i utwardzonym miejscu, spełniającym wymagania § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

2. Dopuszcza się ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych wspólnie dla dwóch lub więcej nieruchomości w przypadku braku możliwości ustawienia pojemników na nieruchomości na której odpady są wytwarzane oraz w zabudowie wielorodzinnej.

§ 10. 1. W pasach dróg publicznych o dużej i średniej intensywności ruchu pieszego należy ustawiać kosze uliczne wykonane z materiałów trudnopalnych, o konstrukcji uniemożliwiającej ich wywrócenie, sprawne technicznie i estetyczne, których minimalna pojemność wynosi 30l.

2. Rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach dróg publicznych, wzdłuż ciągów pieszych, należy dostosować do intensywności i specyfiki ruchu pieszego.

3. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego znajdujących się poza pasami dróg publicznych kosze o minimalnej pojemności 30 l należy ustawiać przy ciągach pieszych w ilości dostosowanej do intensywności i specyfiku ruchu pieszego.

Rozdział 3.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 11. 1. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy umieszczać jedynie w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych, a w terminach odbioru udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;

2) tworzywa sztuczne, metale, szkło, popioły, opakowania wielomateriałowe oraz papier i tekturę, należy zbierać w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów, a w terminach odbioru udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;

3) odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone należy zbierać w pojemnikach przeznaczonych do selektywnego zbierania tego rodzaju odpadów, a w terminach odbioru udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, przy czym odpady te można także:

a) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,

b) gromadzić w kompostownikach przydomowych;

4) przeterminowane leki należy:

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach,

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;

5) chemikalia należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do punktów ich sprzedaży;

6) zużyte baterie i akumulatory należy:

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności publicznej,

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,

c) przekazywać do punktów ich sprzedaży;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać:

a) do punktu selektywnego zbierania odpadów,

b) do punktów ich sprzedaży,

c) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

8) meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać:

a) do punktu selektywnego zbierania odpadów,

b) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów lub przedsiębiorcy odbierającemu odpady;

10) odzież i tekstylia oraz zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów.

2. Odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 - 11 i 13 zebrane w sposób selektywny można indywidualnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 12. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych określonych w § 1 ust. 1 pkt 1 - 4, 12 i 13 z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielolokalowymi do siedmiu lokali włącznie:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co dwa tygodnie,

b) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

- w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - co tydzień,

- w okresie od 1 grudnia do 31 marca - co dwa tygodnie,

c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe:

- w okresie od 1 maja do 30 września co dwa tygodnie,

- w okresie od 1 października do 30 kwietnia co trzy tygodnie,

d) szkło - co sześć tygodni,

e) papier i tektura:

- w okresie od 1 maja do 30 września - co cztery tygodnie,

- w okresie od 1 października do 30 kwietnia - co sześć tygodni,

f) popioły:

- w okresie od 1 listopada do 31 marca - co trzy tygodnie;

2) z terenów nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi powyżej siedmiu lokali:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - dwa razy w tygodniu,

b) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

- w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - co tydzień,

- w okresie od 1 grudnia do 31 marca - co dwa tygodnie,

c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - dwa razy w tygodniu,

d) szkło - co dwa tygodnie,

e) papier i tektura - co tydzień,

f) popioły:

- w okresie od 1 listopada do 31 marca - co trzy tygodnie;

3) z terenów nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co tydzień,

b) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

- w okresie od 1 maja do 30 listopada - co tydzień,

- w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia - co dwa tygodnie,

c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe:

- w okresie od 1 maja do 30 września - co dwa tygodnie,

- w okresie od 1 października do 30 kwietnia - co trzy tygodnie,

d) szkło - co sześć tygodni,

e) papier i tektura:

- w okresie od 1 maja do 30 września - co dwa tygodnie,

- w okresie od 1 października do 30 kwietnia - co trzy tygodnie;

4) z terenów zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

- w okresie od 1 kwietnia do 30 września - co dwa tygodnie,

- w okresie od 1 października do 31 marca - co cztery tygodnie,

b) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

- w okresie od 1 kwietnia do 30 września - co dwa tygodnie,

- w okresie od 1 października do 31 marca - co cztery tygodnie,

c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe:

- w okresie od 1 kwietnia do 30 września - co dwa tygodnie,

- w okresie od 1 października do 31 marca - co cztery tygodnie,

d) szkło - co sześć tygodni,

e) papier i tektura:

- w okresie od 1 kwietnia do 30 września - co dwa tygodnie,

- w okresie od 1 października do 31 marca - co cztery tygodnie.

2. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych określonych w § 1 ust. 1, pkt 5 - 11 z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) przeterminowane leki - według potrzeb właścicieli nieruchomości, w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w aptekach - w godzinach ich pracy;

2) zużyte baterie i akumulatory - według potrzeb właścicieli nieruchomości, w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - według potrzeb właścicieli nieruchomości, w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy oraz dwa razy do roku z terenów nieruchomości;

4) meble i odpady wielkogabarytowe - według potrzeb właścicieli nieruchomości, w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy oraz dwa razy do roku z terenów nieruchomości;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe - według potrzeb właścicieli nieruchomości, w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy;

6) chemikalia i zużyte opony - według potrzeb właścicieli nieruchomości, w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy;

7) odzież i tekstylia - według potrzeb właścicieli nieruchomości, w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy.

3. Odpady z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności chodniki, przystanki komunikacyjne, parki usuwane będą co najmniej 2 razy w tygodniu.

§ 13. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych, zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika.

Rozdział 4.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 14. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczania ilości powstawania odpadów komunalnych poprzez:

1) świadomy wybór produktów, pod kątem ilości i zawartości;

2) wielokrotne używanie produktów i opakowań;

3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów;

4) unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko czyli nienadających się do recyklingu, kompostowania (jednorazowe: pieluchy, maszynki do golenia, papierowe i plastikowe talerze i sztućce);

5) unikanie produktów "nadmiernie" opakowanych;

6) praktykowanie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji na terenach posesji.

Rozdział 5.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 15. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoba utrzymująca zwierzę domowe na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone, zobowiązana jest do niezwłocznego usuwania wszelkich zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę.

3. W miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku zwierzęta domowe, a w szczególności psy, mogą przebywać wyłącznie pod opieką osoby, która ma możliwość zapewnienia dozoru nad zachowaniem się zwierzęcia, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) psy należy wyprowadzać na smyczy;

2) psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt, należy prowadzić w kagańcu;

3) psy pozostawione na uwięzi nie stanowią zagrożenia dla otoczenia.

4. Nieruchomość, po której pies porusza się swobodnie, powinna być:

1) zabezpieczona w sposób zapobiegający możliwości wydostania się psa poza jej granice;

2) wyposażona w umieszczoną w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału, tabliczkę ostrzegawczą z napisem informującym o obecności zwierzęcia na terenie posesji.

Rozdział 6.
UTRZYMYWANIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZY ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

§ 16. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach o zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej o zwartej zabudowie.

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi przepisów odrębnych;

3) ogrodzenia, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza teren wybiegów dla zwierząt gospodarskich;

4) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, jak również wód powierzchniowych i podziemnych;

5) utrzymywanie i prowadzenie hodowli nie będzie powodowało uciążliwości, w szczególności zapachowych, hałasu dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.

3. Ule pszczele powinny być stawiane w odległości nie mniejszej niż 30 metrów od zabudowy mieszkaniowej.

Rozdział 7.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 17. 1. Wyznacza się cztery zabudowane obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji:

1) obszar 1 - ograniczony od południa ul. Mławską, od zachodu ul. Piłsudskiego, a od północy i wschodu granicami miasta;

2) obszar 2 - ograniczony północy ul. Mławską, od południowego zachodu ul. Warszawską a od wschodu granicami miasta;

3) obszar 3 - ograniczony od wschodu ul. Warszawską, od północy ul. Rynek, od północnego zachodu ul. Lipnowską a od południa granicami miasta;

4) obszar 4 - ograniczony od wschodu ul. Piłsudskiego od południa ul. Rynek, a od północy i zachodu granicami miasta.

2. Deratyzację w wyznaczonych obszarach należy przeprowadzać w terminach od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia i od dnia 1 października do dnia 31 października.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2015 r.) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 61, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. W związku z powyższym zapisem wszystkie akty prawa miejscowego wydane na podstawie zmienianych przepisów tracą moc po upływie 18 miesięcy od wejścia w życie ustawy nowelizującej. Ustawa zmieniająca została opublikowana w dzienniku urzędowym w dniu 17 stycznia 2015 r. w związku z czym powstaje konieczność przyjęcia na nowo części uchwał regulujących zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Opracował:

Przemysław Rębacz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »