| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/149/16 Rady Miasta Rypin

z dnia 19 kwietnia 2016r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 6k ust. 1 i ust. 2, art. 6j ust. 2a i ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) w wysokości 10 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość z zastrzeżeniem pkt 2;

2) w przypadku, gdy liczba osób zamieszkujących dany lokal mieszkalny przekracza 4 osoby - w wysokości 6 zł miesięcznie od każdej kolejnej osoby (powyżej 4 osób) zamieszkującej w tym lokalu mieszkalnym.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 17 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny:

1) pojemnik o poj. 60 l- w wysokości 20 zł

2) pojemnik o poj. 110/120 l- w wysokości 40 zł

3) pojemnik o poj. 240 l- w wysokości 80 zł

4) pojemnik o poj. 360 l- w wysokości 120 zł

5) pojemnik o poj. 600 l- w wysokości 200 zł

6) pojemnik o poj. 1100 l- w wysokości 315 zł

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny:

1) pojemnik o poj. 60 l- w wysokości 40 zł

2) pojemnik o poj. 110/120 l- w wysokości 80 zł

3) pojemnik o poj. 240 l- w wysokości 160 zł

4) pojemnik o poj. 360 l- w wysokości 240 zł

5) pojemnik o poj. 600 l- w wysokości 400 zł

6) pojemnik o poj. 1100 l- w wysokości 630 zł

§ 4. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty rocznej od nieruchomości zabudowanej domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku, gdy:

1) odpady są zbierane w sposób selektywny - w wysokości 10 zł;

2) odpady nie są zbierane w sposób selektywny - w wysokości 20 zł.

- z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za rok 2016, za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, dla właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku, gdy:

1) odpady są zbierane w sposób selektywny - w wysokości 5 zł;

2) odpady nie są zbierane w sposób selektywny - w wysokości 10 zł.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Miasta Rypin Nr IV/33/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 7. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


Jarosław SochackiUzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2015 r.) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 61, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. W związku z powyższym zapisem wszystkie akty prawa miejscowego wydane na podstawie zmienianych przepisów tracą moc po upływie 18 miesięcy od wejścia w życie ustawy nowelizującej. Ustawa zmieniająca została opublikowana w dzienniku urzędowym w dniu 17 stycznia 2015 r. w związku z czym powstaje konieczność przyjęcia na nowo części uchwał regulujących sprawy związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Nowelizacja ustawy zmieniła art. 6j przez dodanie ust. 3b, gdzie nałożono na gminę obowiązek ustalenia zryczałtowanej, rocznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Zgodnie z przywołanym przepisem rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Stawka opłaty ustalana jest jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na ww. nieruchomościach, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wyliczona w oparciu o średnią ilość powstających odpadów na tego typu nieruchomościach tj. 5 l odpadów / miesiąc / domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Zgodnie z przyjętą ilością odpadów w skali roku na tego typu nieruchomościach powstaje 60 l odpadów. Zgodnie z dotychczas obowiązującym cennikiem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłata za odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o tej pojemności wynosi 20 zł w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny i 40 zł w przypadku gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny. Ze względu na specyfikę miasta i fakt, iż na terenie miasta Rypin nie znajdują się domki letniskowe a jedynymi nieruchomościami, wykorzystywanymi na cele rekreacyjno-wypoczynkowe są ogródki działkowe zmniejszono opłatę do wysokości 10 zł, przy gromadzeniu selektywnym odpadów oraz 20 zł, przy braku segregacji. Zgodnie z art. 6k ust. 2 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przy określaniu stawki należy uwzględnić sezonowość wytwarzania odpadów na nieruchomościach. Rodzinne ogrody działkowe wykorzystywane są jedynie przez połowę roku, w okresie kwiecień-wrzesień (6 miesięcy w roku). W okresie październik-marzec na terenie ogródków działkowych odpady nie są wytwarzane. Uwzględniając sezonowość wytwarzania odpadów i przekładając ją na średnią ilość odpadów, w skali miesiąca powstaje 2,5 l odpadów na każdym ogródku działkowym, co daje w skali roku (12 miesięcy) ilość 30 l.

Ze względu na wprowadzenie nowego sposobu wyliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w połowie roku, opłata za rok 2016 została pomniejszona o połowę. Zmniejszenie o 50% wysokości opłaty w roku 2016 pozwoli na uniknięcie podwójnego obciążenia właścicieli nieruchomości uiszczających opłatę w pierwszej połowie roku 2016 wg dotychczasowych przepisów.

Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców oraz nieruchomości niezamieszkałych pozostały bez zmian w stosunku do dotychczasowych.

Opracował:

Przemysław Rębacz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »