| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/184/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 25 kwietnia 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla "Uzdrowiskowe" w Inowrocławiu

Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/307/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie statutu Osiedla "Uzdrowiskowe" w Inowrocławiu (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 113, poz. 1836 oraz z 2012 r. poz. 1339) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski


Załącznik do Uchwały Nr XIX/184/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Podział osiedla na okręgi wyborcze oraz liczba członków zarządu wybieranych w każdym okręgu

1. Okręg Wyborczy Nr 1 "Cegielnia" - liczba członków Zarządu - 2

Przebieg granic:

od południowej strony ul. Miechowickiej na wysokości Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Irena", w kierunku południowym, wschodnią stroną tych ogrodów oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. J. Kasprowicza do ul. Nowej. Północną stroną
ul. Nowej w kierunku zachodnim do skrzyżowania z ul. Poznańską. Następnie zachodnią stroną ul. Poznańskiej w kierunku południowym do skrzyżowania z ulicą Cichą. Północną stroną ul. Cichej w kierunku zachodnim do skrzyżowania z ul. Staropoznańską. Dalej granica przebiega wschodnią stroną tej ulicy w kierunku południowym oraz zachodnim do projektowanej drogi stanowiącej przedłużenie al. Niepodległości. Następnie w kierunku północno-wschodnim wschodnią strona tej projektowanej drogi do skrzyżowania al. 800-lecia Inowrocławia i al. Niepodległości. Wschodnią strona al. Niepodległości w kierunku północnym do skrzyżowania z ul. Miechowicką. Południową stroną ul. Miechowickiej w kierunku wschodnim do wysokości wschodniej strony Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Irena".

2. Okręg Wyborczy Nr 2 "Nowe" - liczba członków Zarządu - 3

Przebieg granic:

od "kładki Pakoskiej" wschodnią stroną linii kolejowej Chorzów Batory - Tczew w kierunku północną-wschodnim do południowej granicy działki nr 12/20. Dalej biegnie południową granicą tej działki w kierunku północno-wschodnim do wschodniego skraju al. Okrężnej. Wschodnią granicą tej alei w kierunku północnym do południowej granicy działek nr 10/5, 85/47 i 96/94. Wschodnią granicą działki nr 10/34 w kierunku północnym do południowej granicy terenów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. Dalej w kierunku wschodnim do wschodniej strony ul. Generała Władysława Sikorskiego. Wschodnią stroną tej ulicy, w kierunku północnym do osi ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka. W kierunku wschodnim, południową stroną tej ulicy oraz zachodnia stroną ul. Dworcowej do skrzyżowania z ul. Stanisława Staszica. Następnie w kierunku południowym zachodnia stroną tej ulicy do skrzyżowania z ul. Gabriela Narutowicza. Południowa stroną ul. Gabriela Narutowicza w kierunku zachodnim do skrzyżowania z ul. Magazynową. Następnie południową stroną ul. Pakoskiej do "kładki Pakoskiej".

3. Okręg Wyborczy Nr 3 "Rąbin I" - liczba członków Zarządu - 4

Przebieg granic:

od skrzyżowania ulic: Zapadłe i Świętokrzyskiej w kierunku wschodnim południową stroną ul. Świętokrzyskiej do skrzyżowania z ul. Stanisława Staszica. Następnie zachodnią stroną tej ulicy w kierunku południowo-wschodnim do skrzyżowania z ul. Poznańską. Zachodnią stroną ul. Poznańskiej w kierunku południowym do wysokości Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. gen Waltera. Dalej granica przebiega w kierunku wschodnim przecinając ul. Poznańską, północną oraz wschodnią granicą tych ogrodów działkowych do ul. Szymborskiej. Następnie w kierunku południowym, wschodnią granicą Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Gen. Waltera do północnej granicy terenów Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Inowrocławiu. Wschodnią granica tych terenów w kierunku południowym do ul. Miechowickiej. Następnie południową granicą ul. Miechowickiej w kierunku zachodnim do skrzyżowania z al. Niepodległości. Zachodnią stroną tej alei do skrzyżowania z ul. Janusza Kusocińskiego. Dalej południową oraz zachodnią stroną ul. Janusza Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów. Północną stroną ul. Szarych Szeregów w kierunku zachodnim do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego. Następnie zachodnią oraz północną stroną ul. Wojska Polskiego w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z ul. Józefa Piłsudskiego. Zachodnią stroną tej ulicy w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z ul. Macieja Wierzbińskiego. Dalej granica przebiega północną stroną ul. Macieja Wierzbińskiego w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z al. Niepodległości i ul. Świętokrzyską. Zachodnią stroną al. Niepodległości w kierunku południowym do wysokości południowej granicy dz. 52/7. Dalej w kierunku wschodnim południową granicą działek 52/7, 50/10, 78/2, 78/3, 45/4, 43/6 i 16/2. Następnie w kierunku północnym do południowej granicy działki 17/21 i w kierunku wschodnim południową granicą działek nr 17/21, 17/2, 17/20, 17/10, 17/6 do ul. Zapadłe. Zachodnią stroną tej ulicy w kierunku północnym do ul. Świętokrzyskiej.

4. Okręg Wyborczy Nr 4 "Rąbin II" - liczba członków Zarządu - 4

Przebieg granic:

od skrzyżowania al. Niepodległości i ul. Miechowickiej w kierunku południowo-zachodnim wschodnią stroną al. Niepodległości do skrzyżowania z al. 800-lecia Inowrocławia. Dalej wschodnią granicą projektowanej drogi stanowiącej przedłużenie al. Niepodległości w kierunku południowo-zachodnim do północnej strony linii kolejowej, w kierunku północno-zachodnim do wschodniej strony ul. Rąbińskiej. Wschodnią stroną tej drogi w kierunku północnym do skrzyżowania z ul. Rąbińską. Południową stroną ul. Rąbińskiej w kierunku północno-wschodnim do zachodniej granicy ul. Wojska Polskiego. Następnie w kierunku północnym do północnej granicy ul. Szarych Szeregów i w kierunku wschodnim północną stroną tej drogi do ul. Janusza Kusocińskiego. Dalej zachodnią i południową stroną ul. Janusza Kusocińskiego do skrzyżowania z al. Niepodległości i zachodnią oraz południową stroną tego skrzyżowania.

5. Okręg Wyborczy Nr 5 "Stary Rąbin" - liczba członków Zarządu - 2

Przebieg granic:

od skrzyżowania ulic: Macieja Wierzbińskiego i Józefa Piłsudskiego. Zachodnią stroną ul. Józefa Piłsudskiego w kierunku południo-wschodnim do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego. Dalej północną stroną ul. Wojska Polskiego w kierunku południowo-zachodnim
i południowym do południowej strony ul. Rąbińskiej. W kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania z ul. Rąbińską. Wschodnią stroną tej ulicy w kierunku południowym do północnej granicy linii kolejowej Chorzów Batory - Tczew. Północną stroną linii kolejowej
w kierunku północno-zachodnim do przejścia kolejowego ul. Batkowskiej. Następnie północną stroną ul. Batkowskiej w kierunku północno-wschodnim do "rowu". Wschodnią oraz południową stroną "rowu" w kierunku północno-zachodnim, północno-wschodnim, dalej
w kierunku południowo-wschodnim do południowej granicy działki nr 2. Następnie w kierunku południowo-wschodnim do wschodniej strony ul. Rąbińskiej dalej południowo-zachodnią granicą działki nr 11/25 do ulicy Macieja Wierzbińskiego. Następnie północną stroną ul. Macieja Wierzbińskiego w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z ul. Józefa Piłsudskiego.

6. Okręg Wyborczy Nr 6 "Zdrojowe" - liczba członków Zarządu - 2

Przebieg granic:

od skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica i Gabriela Narutowicza. W kierunku południowym, zachodnią stroną ul. Stanisława Staszica do północnej granicy działki nr 27/3 usytuowanej przy ul. Solankowej. Północną granicą tej działki w kierunku zachodniej granicy działki nr 26/2. Następnie zachodnią oraz południową granica tej działki w kierunku południowym i wschodnim do południowej granicy działki nr 27/4. Południową granicą tej działki w kierunku wschodnim do zachodniej strony ul. Stanisława Staszica. Dalej w kierunku południowym do ul. Studziennej. Zachodnią stroną tej ulicy w kierunku południowo-zachodnim do ul. Zofiówka. W kierunku zachodnim osią tej ulicy do wschodniej granicy działki nr 15/7. Dalej wschodnią granicą tej działki w kierunku południowym do ul. Świętokrzyskiej. W kierunku wschodnim południową stroną tej ulicy do skrzyżowania z ul. Zapadłe. Zachodnią stroną ul. Zapadłe w kierunku południowym do południowej granicy działki 17/6 i w kierunku zachodnim południową granicą działek 17/6, 17/10, 17/20, 17/2, 17/21 do ul. Czarna Droga. Zachodnią stroną tej ulicy w kierunku południowym do wysokości południowej granicy działki 43/6 i dalej południową granicą działek nr 43/6, 45/4, 78/3, 78/2, 50/10, 52/7 w kierunku zachodnim, przecinając al. Niepodległości do jej zachodniej strony. Następnie zachodnią stroną alei Niepodległości do skrzyżowania z ul. Świętokrzyską i ul. Macieja Wierzbińskiego. Północną stroną ul. Macieja Wierzbińskiego w kierunku południowo-zachodnim do południowej granicy działki 11/25. Dalej w kierunku północno-zachodnim do działki 33/1 i przez nią do południowej granicy działki nr 2. Dalej w kierunku północno-zachodnim do "rowu". Południową oraz wschodnią stroną "rowu" w kierunku północno-zachodnim, południowo-zachodnim, południowym i południowo wschodnim do ul. Batkowskiej. Następnie północną stroną ul. Batkowskiej w kierunku południowo-zachodnim do granicy administracyjnej miasta. Dalej tą granicą w kierunku północnym do rozwidlenia torów kolejowych. Dalej granica przebiega południową stroną linii kolejowej Chorzów Batory - Tczew w kierunku północno-wschodnim do "kładki Pakoskiej". Południową stroną ulicy Pakoskiej w kierunku wschodnim do ul. Gabriela Narutowicza i południową stroną tej ulicy do skrzyżowania z ul. Stanisława Staszica.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/184/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Zmiana uchwały nr XX/307/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie statutu Osiedla "Uzdrowiskowe" w Inowrocławiu ma na celu takie określenie granic okręgów wyborczych, na które podzielone jest Osiedle, aby w przypadku wybudowania nowej ulicy, bądź zmiany nazwy ulicy nie zachodziła konieczność nowelizacji Statutu.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa - zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zwanej dalej "ustawą" - rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej;

2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej;

3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej;

4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji;

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Konsultacje w sprawie zmiany Statutu zostały przeprowadzone na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców Osiedla "Uzdrowiskowe" w Inowrocławiu w dniu 14 marca 2016 r.

Uchwała jest aktem prawa miejscowego, podlega zatem ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Mając powyższe na uwadze wywołanie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »