| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/130/16 Rady Gminy Śliwice

z dnia 26 kwietnia 2016r.

sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śliwice

Na podstawie art 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śliwice zawarte w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śliwice, stanowiącym załacznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Śliwice.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy Śliwice Nr XXIV/139/12 z dnia 26.11.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz.2987).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Zwoliński


Załącznik do Uchwały Nr XVII/130/16
Rady Gminy Śliwice
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŚLIWICE

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śliwice.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250);

2) jednostce wywozowej - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który uzyskał wpis do prowadzonego przez Wójta Gminy Śliwice rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Śliwice zapewniają utrzymanie nieruchomości w czystości i porządku, wykonując obowiązki wynikające z ustawy oraz poprzez:

1) usuwanie zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w rozdziale 3;

3) przygotowanie na terenie nieruchomości miejsca w celu ustawienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych;

4) ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych w miejscach nie stanowiących utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, itp. oraz dostępnych dla korzystających z tych urządzeń i pracowników jednostki wywozowej;

5) utrzymanie czystości w miejscach ustawiania pojemników do zbierania odpadów komunalnych;

6) zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach do tego celu przeznaczonych w sposób określony w rozdziale 2 i 3.

§ 4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) papier i tektura;

2) metale;

3) tworzywa sztuczne;

4) opakowania wielomateriałowe;

5) szkło;

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji ( w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji);

7) przeterminowane leki i chemikalia;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

12) zużyte opony;

13) odpady zielone

14) tekstylia i odzież

§ 5. 1. Odpady przeterminowanych leków należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej, przekazywać do punktów sprzedaży lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Chemikalia oraz zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do punktu ich sprzedaży lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów.

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać do punktu ich sprzedaży, bądź do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe z prowadzenia drobnych prac prowadzonych we własnym zakresie należy zbierać w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów i przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

7. Tekstylia i odzież należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Śliwice.

8. Odpady zielone (takie jak: trawa, liście, resztki roślin) można:

a) gromadzić w przydomowych kompostownikach lub

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

9. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach, natomiast odpady wskazane w § 4 pkt.1-6 w odpowiednio oznakowanych workach.

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, mogą je kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia (sąsiednich nieruchomości) i negatywnego oddziaływania na środowisko.

2. Fakt posiadania kompostownika należy zgłosić na piśmie do Urzędu Gminy Śliwice.

§ 7. Właściciel nieruchomości, na której znajduje się ogródek letni, kiosk lub punkt gastronomiczny zobowiązany jest do wyposażenia tych obiektów w pojemniki do zbierania odpadów, gwarantujące możliwość zbierania wszystkich odpadów powstających w związku z ich funkcjonowaniem oraz do utrzymania czystości i porządku, w tym zmywania chodnika w razie potrzeby, na terenie przylegającym do obiektu w odległości nie mniejszej niż 2,0 m.

§ 8. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów.

2. Mycie pojazdów na własnej posesji może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej nadwozie pojazdu.

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:

1) nie powodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko w tym emisji hałasu i spalin;

2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, służących do użytku publicznego.

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez zarządcę drogi.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 10. 1. Właściciel nieruchomości zapewni wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, szczelne, zamykane, odpowiadające obowiązującym normom, w ilości zapewniającej ich nie przepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale 4 i o pojemności wynoszącej minimum:

1) kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 litrów;

2) kosze na odpady o minimalnej pojemności 120 litrów;

3) worki o minimalnej pojemności 60 litrów;

4) kontenery o minimalnej pojemności 5 m3.

2. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości:

a) niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych) 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na każdą nieruchomość,

b) segregowane odpady komunalne 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek na każdy rodzaj odpadu o pojemności 60 litrów na każdą nieruchomość;

2) dla szkół wszelkiego typu 3 litry na każdego ucznia i pracownika;

3) dla żłobków i przedszkoli 3 litry na każde dziecko i pracownika;

4) dla lokali handlowych 50 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na lokal;

5) dla punktów handlowych poza lokalem 50 litrów na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na każdy punkt;

6) dla lokali gastronomicznych 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 litrów na każdych 10 pracowników;

8) dla pensjonatów i ośrodków wypoczynkowych 20 litrów na jedno łóżko;

9) dla niezabudowanych terenów rekreacyjnych 240 litrów na każdą działkę w okresie od 01 kwietnia do 30 września każdego roku i 120 litrów poza tym okresem;

10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o minimalnej pojemności 60 litrów.

3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników lub worków:

1) kolor żółty - przeznaczone do zbierania papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali;

2) kolor zielony- przeznaczone do zbierania szkła;

3) kolor brązowy - przeznaczone do zbierania bioodpadów (w tym odpadów zielonych).

§ 11. Zakazuje się:

1) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika;

2) w celu utrzymania pojemników, kontenerów lub koszy ulicznych w odpowiednim stanie technicznym nie należy do nich wrzucać: śniegu, lodu, gruzu, gorących popiołów, żużli, szlamów oraz substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych, odpadów przemysłowych, medycznych, weterynaryjnych;

3) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi;

4) umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych innych odpadów, takich jak: odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, które należy zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszej uchwale;

5) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej;

6) pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosze uliczne utrzymuje się w należytym stanie sanitarnym poprzez poddanie ich czyszczeniu i dezynfekcji.

§ 12. 1. Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników jednostki wywozowej.

2. W przypadku, gdy brak jest dostępu do pojemników dla pracowników jednostki wywozowej właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od wymogu wystawiania pojemnika w porozumieniu z jednostką wywozową.

§ 13. 1. Zarządca drogi wykonując obowiązki wynikające z art. 5 ust. 4 ustawy ustawia kosze uliczne przy głównych ciągach pieszych, w tym w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których przebiegają główne ciągi piesze służące użyteczności publicznej.

3. Do ustawiania koszy ulicznych i zapewnienia odbioru zebranych tam odpadów zobowiązani są również prowadzący na nieruchomości działalność handlową, jeżeli w pobliżu obiektu handlowego nie ustawiono koszy ulicznych, o których mowa wyżej. Kosze te należy ustawiać przy obiekcie handlowym.

4. Za stan sanitarny, techniczny i porządkowy koszy ulicznych odpowiadają podmioty zobowiązane do ich ustawienia.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego

§ 14. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.

§ 15. Ustala się następującą częstotliwość odbierania i pozbywania sie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego:

1) odpady mokre (bioodpady) - nie rzadziej niż raz w miesiącu:

2) odpady suche czyli wyselekcjonowane: papier, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło - nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;

3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w miesiącu;

4) odpady z koszy ulicznych na całym obszarze gminy- nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;

5) odpady komunalne z cmentarzy - nie rzadziej niż co 2 miesiące;

6) z terenów ogródków letnich - nie rzadziej niż raz w tygodniu;

7) odpady budowlane i rozbiórkowe - przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe - przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

§ 16. Wywóz nieczystości ciekłych musi następować w terminach zapobiegających przepełnieniu i przelaniu się nieczystości na powierzchnię oraz przenikaniu do gruntu jednak nie rzadziej niż co 3 miesiące.

§ 17. Nieczystości ciekłe odbierane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Śliwice winny być przekazywane do punktu zlewnego.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 18. Wytwórcy odpadów komunalnych, w celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, powinni, w miarę możliwości:

1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości;

2) wielokrotne używanie produktów i opakowań;

3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów;

4) unikanie produktów, nie nadających się do recyklingu, kompostowania;

5) unikanie produktów "nadmiernie" opakowanych;

6) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 19. Osoby utrzymujące psy, koty oraz inne małe zwierzęta domowe obowiązane są do:

1) wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności: nieprzyjemnej woni, roznoszenia pasożytów, insektów itp.;

2) zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami w celu niedopuszczenia do zniszczeń i zanieczyszczeń nieruchomości, terenów i budynków użyteczności publicznej;

3) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) z klatek schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników lub zieleńców, ulic i chodników, pozostawionych przez zwierzę. Uprzątnięcia można dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń do urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych bądź do urządzeń kanalizacyjnych.

§ 20. 1. Posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a agresywnego dodatkowo w kagańcu.

2. Wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na terenie ogrodzonych nieruchomości niepublicznych pod warunkiem, że ogrodzenie jest szczelne, uniemożliwiające samowolne wydostanie się zwierzęcia.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 21. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej nie może być uciążliwe dla innych osób, uciążliwości hodowli i chowu zwierząt nie mogą wykraczać poza granice nieruchomości, na której się znajdują.

2. Zabrania się hodować zwierzęta gospodarskie w nieruchomościach:

1) zabudowy wielorodzinnej;

2) skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego;

3) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej i obsługi mieszkańców.

§ 22. 1. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków sanitarnych i porządkowych otoczenia.

2. Pszczoły należy trzymać w ulach ustawionych w takiej odległości od granicy sąsiednich nieruchomości, aby nie stanowiły one uciążliwości dla ich właścicieli.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 23. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary, na których znajdują się następujące obiekty: punkty zbiorcze odpadów stałych, obiekty zbiorowego żywienia, sklepy oraz hurtownie przechowujące żywność, budynki wielomieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej oraz nieruchomości, na których prowadzi się hodowlę zwierząt gospodarskich.

2. Deratyzację należy przeprowadzić dwukrotnie w ciągu roku w terminach: od 1 do 31 marca oraz od 1 października do 30 listopada.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymmaniu czystości i porządku w gminanch oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 87) regulaminy utrzymania czystości i potrządku na terenie gminy, uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niz przez 18 m-cy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Powyższa ustawa weszła w życie 1 lutego 2015 r., zatem Rada Gminy Śliwce powinna uchwalić nowy regulamin do 31 lipca 2016 r. Zgodnie z art 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminanch (Dz.U. z 2016 poz. 250 ), rada gminy uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy po zasięgnięciu opini państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Kobyliński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »