| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/121/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.[1])), art. 31 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 ze zm.[2])) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 r. (M. P. poz. 806) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości brutto, w przypadku:

1) roweru wodnego lub skutera wodnego ? 54 zł;

2) poduszkowca ? 105 zł;

3) statku o długości kadłuba do 10 m ? 127 zł;

4) statku o długości kadłuba do 20 m ? 158 zł;

5) statku o długości kadłuba powyżej 20 m ? 209 zł.

§ 2. Ustala się opłaty za przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego, usuniętego z obszaru wodnego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, w wysokości brutto za każdą dobę jego przechowywania, w przypadku:

1) roweru wodnego lub skutera wodnego ? 18 zł;

2) poduszkowca ? 34 zł;

3) statku o długości kadłuba do 10 m ? 54 zł;

4) statku o długości kadłuba do 20 m ? 105 zł;

5) statku o długości kadłuba powyżej 20 m ? 158 zł.

§ 3. Traci moc uchwała nr VIII/40/2015 Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego


Maria Wiśniewska


Uzasadnienie

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 ze zm.). Ustawa ta stanowi, że usuwanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu oraz prowadzenie strzeżonego portu należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2140 ze zm.).

Opłaty za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego stanowią dochód własny powiatu. Wysokość tych opłat ustala corocznie Rada Powiatu w drodze uchwały na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 ze zm.). Wysokość tych opłat nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat wskazana w art. 31 ust. 2 w/w ustawy.

Maksymalne stawki opłat ulegają corocznej zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu opowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczania, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" maksymalne stawki opłat, zaokrąglające je w górę do pełnych złotych.

Wysokość opłat została ustalona w wysokości maksymalnych stawek opłat wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 r. (M. P poz. 806). Ustalone opłaty mają zastosowanie do statków i innych obiektów pływających, usuniętych z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego w trybie art. 30 w/w ustawy oraz przechowywanych w strzeżonych portach lub przystaniach oraz na parkingach strzeżonych wyznaczonych przez Starostę Golubsko - Dobrzyńskiego.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 oraz poz. 1890.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 779, poz. 1642 i poz. 1830.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Szajkowski

Konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »