| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/135/2016 Rady Gminy Płużnica

z dnia 28 kwietnia 2016r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2016 r. uchwalonym uchwałą Nr XV/107/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2016 r. zmienionym:

- zarządzeniem Nr OA.0050.1.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 stycznia 2016 r.

- uchwałą Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2016 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.6.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 lutego 2016 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.10.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24 lutego 2016 r.

- uchwałą Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2016 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.20.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 kwietnia 2016 r. wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości- 20.642.603,34 zł zastępuje się kwotą - 21.223.075,68 zł z tego: 1) dochody bieżące w kwocie - 16.895.319,38 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie - 4.327.756,30 zł, załącznik Nr 1 do budżetu gminy "Plan dochodów" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały,

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości- 22.410.894,77 złzastępuje się kwotą - 22.665.520,58 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie - 16.252.680,39 zł z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 6.110.164,50 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.278.600,56 zł, c) dotacje - 511.305,70 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.095.809,63 zł, e) obsługa długu - 256.800,00 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie - 6.412.840,19 zł, w tym: a) inwestycyjne - 5.889.743,37 zł, b) dotacje na inwestycje - 483.096,82 zł c) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 40.000,00 zł załącznik Nr 2 do budżetu gminy "Plan wydatków" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały,

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie- 1.768.291,43 zł ulega zmniejszeniu do kwoty - 1.442.444,90 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 1) zaciągniętego kredytu w kwocie - 900.000,00 zł 3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 542.444,90 zł,

4. § 4 otrzymuje brzmienie: " § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 1.904.496,90 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów - 462.052,00 zł, Załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2016 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

5. § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r., Załącznik Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały";

6. § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 568.202,52 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 426.200,00 zł. Załącznik Nr 5 do budżetu gminy " Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały,

7. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Załącznik Nr 6 "Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6 do uchwały";

8. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 342.410,99 zł. Załącznik Nr 8 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do uchwały".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Szymon Dudzik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/135/2016
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/135/2016
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/135/2016
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/135/2016
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/135/2016
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/135/2016
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/135/2016
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik7.pdf


Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który zwiększył plan dotacji na 2016 r. zwiększono plan dochodów:

- o kwotę 563.814,34 z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty jego obsługi,

- o kwotę 15.856,00 jako uregulowanie zobowiązania Skarbu Państwa wynikające z rozliczenia dotacji udzielonej w 2015 r. gminom na zadania z zakresu spraw obywatelskich. Po stronie planu wydatków zwiększono plan na zakupy materiałowe oraz zakup sprzętu komputerowego w urzędzie.

- o kwotę 802,00 z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

Ponadto dokonano przeniesienia planu dochodów i wydatków z rozdziału 85295 do rozdziału 85211 po zmianie rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Wprowadzone zmiany po stronie planu wydatków związane ze zmniejszeniem wysokości udzielanej pomocy finansowych dla innych jednostek samorządu w formie dotacji celowej ogółem o kwotę 345.535,18. Powyższe jest wynikiem obniżenia wartości planowanych do zrealizowania zadań inwestycyjnych po zakończonych procedurach przetargowych.

Ponadto podczas zebrań wiejskich 11 sołectw dokonało zmiany planowanych do zrealizowania w 2016 r. przedsięwzięć i tak m.in.:

1) sołectwo Dąbrówka zrezygnowało z zakupu huśtawki na rzez doposażenia świetlicy, zakupu krzewów oraz poszerzono zakres działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej,

2) sołectwo Goryń zrezygnowało z zakupu wiaty przystankowej na rzecz zakupu materiałów do budowy chodnika do budynku socjalnego,

3) sołectwo Czaple zrezygnowało z zakupu przyczepki na rzecz remontu budynku remizy - wymiana drzwi i kraty oraz obniżyło wydatki na zakupie energii na rzecz utworzenia przedsięwzięcia "Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej - warsztaty umiejętności",

4) sołectwo Kotnowo zmniejszyło zakres realizowanego przedsięwzięcia dotyczącego doposażenia świetlicy, wyjazdu oraz zakupu opału, a zwiększyło na zakup chłodziarki oraz wprowadzono nowe zadanie dotyczące utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej,

5) sołectwo Józefkowo zrezygnowało z zakupu i montażu lamp drogowych na rzecz opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy świetlicy wiejskiej oraz zakupu mundurów bojowych,

6) sołectwo Orłowo zmniejszyło nakłady na zakup progów zwalniających oraz budowę altany, zrezygnowało z zakupu parasoli ogrodowych oraz oszczędności z remontu dróg przeznaczyło na wykonanie zadaszenia nad piaskownicą, zwiększyło zakres przedsięwzięć doposażenie świetlicy oraz funkcjonowanie świetlicy,

7) sołectwo Ostrowo zrezygnowało z przedsięwzięcia dotyczącego remontu dróg oraz zakupu urządzeń na plac zabaw, zmniejszyło zakres zadania dotyczącego pobudzania aktywności obywatelskiej, a zwiększyło na przedsięwzięciu dotyczącym funkcjonowania i doposażenia świetlicy, gdzie również zmieniono częściowo planowany zakres prac,

8) sołectwo Płąchawy zmniejszyło planowane nakłady na zakup wiaty przystankowej oraz na przedsięwzięcie dotyczące działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej, zrezygnowało z zakupu ławostołów w ramach zadania "Utrzymanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i urządzenie terenu wokół boiska na rzecz wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pod nazwą "Utwardzenie terenu przy boisku sportowym w miejscowości Płąchawy",

9) sołectwo Płużnica zrezygnowało z zakupu gablot ogłoszeniowych, remontu dróg gminnych, zmniejszyło zakres przedsięwzięcia dotyczącego działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz utrzymania terenów zielonych na rzecz remontu drogi gminnej od P. Korczyńskich do P Juda, remontu pomieszczenia w budynku remizo-świetlicy użyczonego do końca 2015 r. Policji, na lokal pełniący funkcję świetlicy,

10) sołectwo Wieldządz zrezygnowało z przedsięwzięcia dotyczącego remontu dróg gminnych na rzecz zwiększenia zakresu realizowanego zadania dotyczącego remontu świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenia. Zmieniono także wcześniej planowane wykonanie stołów i krzeseł na zakup gotowych towarów.

11) sołectwo Wiewiórki zrezygnowało z remontu dróg gminnych na rzecz wykonania przebudowy drogi gminnej Wiewiórki-Turznice etap II, na odcinku ok 110 mb.

W związku ze zwiększeniem od miesiąca maja br. wysokości diet dla sołtysów zwiększono plan o 3.500,00. Celem ukończenia przebudowy drogi Wiewiórki - Turznice - etap III na odcinku ok. 190 mb wprowadzono plan w wysokości 16.006,65.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło obniżenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 325.846,53. oraz nastąpiły zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, i 8 do uchwały budżetowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gąsecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »