| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 144/16 Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego

Na podstawie art. 403 ust. 5 i ust. 6, w związku z art. 400a ust. 1 pkt 2, pkt 8, pkt 9, pkt 21 i pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami[1])), uchwala się, co następuje.

Rozdział 1.
Kryteria wyboru inwestycji i podmioty uprawnione do otrzymania dotacji

§ 1. Udziela się dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów na inwestycje poprawiające stan środowiska naturalnego.

1. Inwestycje zmniejszające emisję zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, realizowane w budynkach oraz lokalach zajmowanych przez gospodarstwo domowe:

1) przyłącza gazowe;

2) przyłącza elektroenergetyczne o zwiększonej mocy;

3) przyłącza do sieci centralnego ogrzewania;

4) zbiorniki na olej opałowy;

5) zbiorniki na gaz bezprzewodowy;

6) urządzenia grzewcze solarne wraz z instalacją wewnętrzną;

7) pompy cieplne wraz z instalacją wewnętrzną do c.o. lub pompy ciepła wraz z instalacją wewnętrzną do c.o. i ciepłej wody użytkowej;

8) pompy cieplne wraz z instalacją wewnętrzną do ciepłej wody użytkowej;

9) kotłownie na gaz, olej opałowy, prąd elektryczny, drewno, trociny, słomę, pelety.

2. Termomodernizacje budynków mieszkalnych.

3. Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest.

4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych.

5. Budowa instalacji fotowoltaicznych.

§ 2. Dla dotacji, o których mowa w § 1 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 przyjmuje się następujące warunki:

1) podmioty uprawnione do otrzymania dotacji muszą posiadać tytuł własności nieruchomości, tytuł posiadania lokalu lub prawo do zarządzania nieruchomością na terenie gminy Świecie;

2) nieruchomości objęte dofinansowaniem nie posiadają urządzeń powstałych w następstwie inwestycji wymienionych w § 1 ust. 1, ust. 2 i ust. 5;

3) dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji związanych z budową nowych wielolokalowych budynków mieszkalnych oraz na pokrycie kosztów izolacji cieplnej wszystkich nowowybudowanych budynków mieszkalnych;

4) uprawnionymi do uzyskania dotacji są wyłącznie podmioty, które dokonały zgłoszenia wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Świeciu lub uzyskały decyzję o pozwoleniu na budowę.

§ 3. Dla dotacji, o których mowa w § 1 ust. 3 przyjmuje się następujące warunki:

1) dotacja udzielana będzie na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest - eternitu pochodzącego z rozbiórki dachów i elewacji budynków mieszkalnych, inwentarskich w gospodarstwach rolnych i innych budynków gospodarczych, altan, z wyjątkiem budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej;

2) dotacja może być udzielona dla danego budynku tylko jeden raz;

3) uprawnionymi do otrzymania dotacji są wyłącznie osoby będące posiadaczami (właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi, zarządcami) budynków, o których mowa w pkt 1, które przekazały odpady z demontażu przedsiębiorcy posiadającemu stosowne uprawnienia w zakresie postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

§ 4. Dla dotacji, o których mowa w § 1 ust. 4 przyjmuje się następujące warunki:

1) uprawnionymi do otrzymania dotacji są posiadacze nieruchomości (właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, zarządcy) na terenach, gdzie brak jest systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej lub możliwości technicznego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej;

2) dotacja będzie udzielana posiadaczom nieruchomości, którzy realizowali budowę obiektu w oparciu o warunki oczyszczania ścieków socjalno-bytowych, określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej do dnia 20 marca 2015 r. lub w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w przypadku gdy nie ma technicznego lub ekonomicznego uzasadnienia podłączenie do systemu kanalizacji sanitarnej;

3) dotacja udzielana jest wyłącznie posiadaczom nieruchomości wytwarzającym ścieki socjalno-bytowe pochodzące z gospodarstw domowych;

4) dotacją są objęte tylko urządzenia i materiały fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, spełniające odpowiednie normy tzn. PN-EN 12566-3 (przydomowe oczyszczalnie ścieków) lub PN-EN 12566-1 / PN-EN 12566-4 (prefabrykowane zbiorniki bezodpływowe);

5) wybudowanie i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia18 listopada 2014 r. . w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800);

6) uprawnionymi do otrzymania dotacji są wyłącznie osoby będące posiadaczami nieruchomości, o których mowa w pkt 1, które dokonały zgłoszenia wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Świeciu lub uzyskały decyzję o pozwoleniu na budowę.

Rozdział 2.
Wysokość udzielanych dotacji

§ 5. Dotacje będą udzielane do wysokości kwoty zaplanowanej na ten cel w budżecie na dany rok budżetowy.

§ 6. 1. Podstawą ustalenia wysokości dotacji dla inwestycji określonych w ust. 1 pkt 1 jest stała kwota bazowa wynosząca 1.800,- zł i stanowiąca 100% dotacji.

2. Wysokości dotacji celowej dla poszczególnych inwestycji przedstawione są w poniższej tabeli.

LP

Rodzaj zasilania

Właściciel budynku jednorodzinnego

Właściciel, posiadacz lub zarządca lokalu mieszkalnego

1.

Przyłącze gazowe

100% kwoty bazowej

100% kwoty bazowej

2.

Przyłącze elektroenergetyczne o zwiększonej mocy

100% kwoty bazowej

100% kwoty bazowej

3.

Przyłącze do sieci centralnego ogrzewania

150% kwoty bazowej

150% kwoty bazowej

4.

Zbiornik na olej opałowy

100% kwoty bazowej

100% kwoty bazowej

5.

Zbiornik na gaz bezprzewodowy

100% kwoty bazowej

100% kwoty bazowej

6.

Urządzenia grzewcze solarne wraz z instalacją wewnętrzną

150% kwoty bazowej

150% kwoty bazowej

7.

Pompy cieplne wraz z instalacją wewnętrzną do c.o. lub pompy ciepła wraz z instalacją wewnętrzną do c.o. i ciepłej wody użytkowej

250% kwoty bazowej

250% kwoty bazowej

8.

Pompy cieplne wraz z instalacją wewnętrzną do ciepłej wody użytkowej

140% kwoty bazowej

140% kwoty bazowej

9.

Kotłownia na gaz, olej opałowy, prąd elektryczny, drewno, trociny, słomę, pelety

200% kwoty bazowej

200% kwoty bazowej

3. Dotacja na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej i cieplnej udzielana będzie w wysokości opłaty przyłączeniowej, lecz nie wyższej niż wynika to z wysokości określonej w tabeli w ust. 2.

§ 7. Wysokość dotacji na termomodernizację, określonej w § 1 ust. 1 pkt 2, ustala się w wysokości 25,- zł/m2 powierzchni mieszkalnej budynku lub lokalu, ale nie może być ona wyższa niż 20% kosztów inwestycji związanych z termomodernizacją.

§ 8. Wysokość dotacji do budowy instalacji fotowoltaicznej, określonej w § 1 ust. 1 pkt 5 ustala się w wysokości 500 zł za 1 kW zainstalowanej mocy, nie więcej niż 4.500,- zł.

§ 9. Dotacje na przedsięwzięcia określone w § 1 ust. 3, w zależności od przeznaczenia budynku udzielane będą do wysokości faktycznie poniesionych kosztów, ale nie więcej niż:

1) budynki mieszkalne i inwentarskie w gospodarstwach rolnych - 3.000,- zł;

2) inne budynki gospodarcze - 1.500,- zł;

3) altany - 1.000,- zł.

§ 10. Dotacje na przedsięwzięcia określone w § 1 ust. 4 udzielane będą do wysokości faktycznie poniesionych kosztów, ale nie więcej niż:

1) przydomowa oczyszczalnia ścieków - 10.000,- zł;

2) szczelny zbiornik bezodpływowy - 5.000,- zł.

Rozdział 3.
Tryb udzielania i rozliczania dotacji

§ 11. 1. Dotacje celowe przyznawane będą wg kolejności składanych wniosków do wyczerpania zaplanowanej kwoty na dany rok budżetowy.

2. Wnioski, które nie zostaną załatwione w danym roku budżetowym z powodu wyczerpania się środków, będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.

3. W celu zawarcia umowy wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć wniosek, którego wzory stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały, przy czym załącznik nr 1 dotyczy inwestycji wymienionych w § 1 ust. 1, załącznik nr 2 inwestycji wymienionych w § 1 ust. 2, załącznik nr 3 dotacji o których mowa w § 1 ust. 3, załącznik nr 4 dotacji o których mowa w § 1 ust. 4, natomiast załącznik nr 5 dotacji, o których mowa w § 1 ust. 5.

4. Wniosek może być złożony na inwestycję, która zrealizowana została w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty jego złożenia, jeśli zostały przez Wnioskodawcę spełnione warunki i kryteria udzielenia dotacji celowej, wprowadzone niniejszą uchwałą.

5. W okresie 30 dni od złożenia wniosku, dokonywana jest ocena czy wniosek spełnia wymagania określone niniejszą uchwałą.

6. Po pozytywnej ocenie wniosku upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego dokonuje oględzin inwestycji zrealizowanej na terenie wskazanej we wniosku nieruchomości lub lokalu, czy została wykonana poprawnie zgodnie z dokumentacją budowlaną lub audytem energetycznym w oparciu o przedłożone protokoły badań i sprawdzeń.

7. Protokół z oględzin inwestycji potwierdzający uzyskanie efektów założonych w dokumentacji budowlanej lub audycie energetycznym, jest podstawą do sporządzenia i podpisania umowy o dotację.

8. Dotacja wypłacana będzie przelewem na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub na żądanie gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

9. Wnioskodawca nie może zalegać z płatnościami wobec gminy Świecie.

Rozdział 4.
Warunki przyznania dotacji jako pomocy de minimis

§ 12. 1. W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.), rozporządzenia Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.) i rozporządzenia Komisji (WE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28 czerwca 2014 r.).

2. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego, która stanowi pomoc de minimis, zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jaką otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311 ze zmianami).

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 14. Tracą moc uchwały Nr 32/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego oraz Nr 45/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 32/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego.

§ 15. Uchwała obowiązuje do dnia obowiązywania rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.), z możliwością stosowania jego przepisów w 6-miesięcznym okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia, tj. do dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Wójcik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 144/16
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

………………………………………….…..

(imię i nazwisko lub dane rejestrowe)

………………………………………….…..

(kod, miejscowość)

……………………………….……………..

(ulica, nr domu/mieszkania lub siedziby)

Tel. …………………………….…….…….

NIP ……………………………..………….

Burmistrz Świecia
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

Niniejszym zwracam/y się z wnioskiem o przyznanie dotacji kosztów budowy:

1) przyłącza gazowego#,

2) przyłącza elektroenergetycznego o zwiększonej mocy#,

3) przyłącza do sieci centralnego ogrzewania#,

4) zbiornika na olej opałowy#,

5) zbiornika na gaz bezprzewodowy#,

6) urządzenia grzewczego solarnego wraz z instalacją wewnętrzną#,

7) pompy cieplnej wraz z instalacją wewnętrzną do c.o. i ciepłej wody użytkowej#

8) pompy cieplne wraz z instalacją wewnętrzną do ciepłej wody użytkowej

9) kotłowni na gaz, olej opałowy, prąd elektryczny, drewno, trociny, słomę, pelety#,

w budynku# lub lokalu zajmowanym przez gospodarstwo domowe nr ………… w budynku mieszkalnym wielorodzinnym# położonym przy ulicy ………………………… na działce nr……………… w obrębie ewidencyjnym ………………………, jednostka ewidencyjna ……………………………….

Jednocześnie oświadczam/y, że:

- z dotacji korzystam/y po raz pierwszy na inwestycję objętą wnioskiem, ponadto na sfinansowanie zadania nie uzyskano innych środków publicznych,

- instalacja została wykonana,

- do budynku zajmowanego przez gospodarstwo domowe# lub do lokalu zajmowanego przez gospodarstwo domowe# posiadam/y tytuł własności lub użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, stosunku zobowiązaniowego (np. umowa najmu, użyczenia, ………………………………)#,

- wniosek nie dotyczy nowych wielolokalowych budynków mieszkalnych#.

……………………..…………………………………….

(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

1. Poświadczona kopia zgłoszenia/lub pozwolenia na budowę#

2. Poświadczone kopie protokołów badań i sprawdzeń

3. Poświadczona umowa o przyłączenie do sieci gazowej, sieci energetycznej, cieplnej#

4. Faktury wraz z poleceniami przelewu potwierdzającymi poniesione wydatki na zakup i montaż proekologicznego systemu grzewczego lub przyłączenie do sieci właściwego gestora#

5. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji ze środków gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego, która stanowi pomoc de minimis, zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jaką otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311 ze zmianami)

# - właściwe podkreślić


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 144/16
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

……………………………………………..

(imię i nazwisko lub dane rejestrowe)

……………………………………………..

(kod, miejscowość)

……………………………………………..

(ulica, nr domu/mieszkania lub siedziby)

Tel. ……………………………….……….

NIP …………………………….………….

Burmistrz Świecia
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

Niniejszym zwracam/y się z wnioskiem o przyznanie dotacji kosztów inwestycji związanej z termomodernizacją:

1) budynku jednorodzinnego#,

2) budynku wielorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym#,

położonego przy ulicy …………………….. na działce nr ……………………………… w obrębie ewidencyjnym ……………………….., jednostka ewidencyjna ………………………

Jednocześnie oświadczam/y, że:

- z dotacji korzystam/y po raz pierwszy na inwestycję objętą wnioskiem, ponadto na sfinansowanie zadania nie uzyskano innych środków publicznych,

- inwestycja została wykonana,

- do budynku jednorodzinnego#, wielorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym# posiadam/y tytuł własności lub użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, stosunku zobowiązaniowego (np. umowa najmu, użyczenia, ………………………………)#,

- wniosek nie dotyczy nowego budownictwa mieszkaniowego#.

Zgodnie z inwentaryzacją budowlaną, sporządzoną przez …………………………………….. posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie nr ………………………. wydane przez ……………………………….oraz wpisanego do …………………………………….. izby inżynierów budownictwa i zaewidencjonowanego pod numerem ………………………… powierzchnia mieszkalna wynosi ……..………… m2.

Wyznaczenie powierzchni mieszkalnej zostało sporządzone zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 150).

…………………………………………………………….

(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

1. Poświadczona kopia zgłoszenia/lub pozwolenia na budowę#

2. Poświadczone kopie protokołów odbioru robót

3. Poświadczona kopia inwentaryzacji budynku jednorodzinnego#, budynku wielorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym# wraz z wyznaczeniem powierzchni mieszkalnej

4. Faktury wraz z poleceniami przelewu potwierdzającymi poniesione wydatki na wykonanie inwestycji termomodernizacyjnej

5. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji ze środków gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego, która stanowi pomoc de minimis, zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jaką otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311 ze zmianami)

# - właściwe podkreślić


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 144/16
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

............................................................................................., dnia ......................

(imię i nazwisko lub dane rejestrowe)(miejscowość, data)

.........................................................

(kod, miejscowość)

........................................................

(ulica, nr domu/mieszkania lub siedziby)

tel. ..................................................

NIP: ...............................................

Burmistrz Świecia
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

Niniejszym zwracam/y się z wnioskiem o przyznanie dotacji kosztów demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest - eternitu pochodzącego z rozbiórki dachu lub elewacji:

1) budynku mieszkalnego#,

2) budynku inwentarskiego w gospodarstwie rolnym#,

3) innego budynku gospodarczego#,

4) altany#,

położonego przy ulicy ................................................. na działce nr .............................. w obrębie ewidencyjnym ............................................, jednostka ewidencyjna ...............................................................................

Jednocześnie oświadczam/y, że:

- z dotacji korzystam/y po raz pierwszy na przedsięwzięcie objęte wnioskiem, ponadto na sfinansowanie zadania nie uzyskano innych środków publicznych,

- przedsięwzięcie zostało wykonane,

- do budynku mieszkalnego#, inwentarskiego w gospodarstwie rolnym# lub innego budynku gospodarczego posiadam/y tytuł własności# lub użytkowania wieczystego#,

- budynek mieszkalny jest zajęty przez lokale mieszkalne co najmniej w połowie#.

....................................................................................

(podpis Wnioskodawcy)

# - niewłaściwe skreślić

Załączniki:

1. Zaświadczenie Zarządu ROD o prawie działkowca do władania działką - jeśli dotyczy.

2. Poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego przyjęcie do utylizacji wyrobów zawierających azbest przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne uprawnienia.

3. Faktury wraz z poleceniami przelewu potwierdzającymi poniesione wydatki na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

# - niewłaściwe skreślić


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 144/16
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

............................................................................................., dnia ......................

(imię i nazwisko lub dane rejestrowe)(miejscowość, data)

.........................................................

(kod, miejscowość)

........................................................

(ulica, nr domu/mieszkania lub siedziby)

tel. ..................................................

NIP: ...............................................

Burmistrz Świecia
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

Niniejszym zwracam/y się z wnioskiem o przyznanie dotacji na budowę:

1) przydomowej oczyszczalni ścieków#,

2) szczelnego zbiornika bezodpływowego#,

na działce nr .............................. w obrębie ewidencyjnym ............................................, jednostka ewidencyjna ...............................................................................

Jednocześnie oświadczam/y, że:

- z dotacji korzystam/y po raz pierwszy na przedsięwzięcie objęte wnioskiem, ponadto na sfinansowanie zadania nie uzyskano innych środków publicznych,

- przedsięwzięcie zostało wykonane,

- do działki i budynku mieszkalnego posiadam/y tytuł własności# lub użytkowania wieczystego#,

- ścieki oczyszczane w przydomowej oczyszczalni ścieków / gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym# są ściekami socjalno-bytowymi pochodzącymi z gospodarstwa domowego,

- realizacja budowy budynku mieszkalnego odbywa się w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną do dnia 20 marca 2015 r.

....................................................................................

(podpis Wnioskodawcy)

# - niewłaściwe skreślić

Załączniki:

1. Poświadczona kopia zgłoszenia/ lub pozwolenia na budowę#.

2. Poświadczona kopia deklaracji zgodnościz normą PN-EN 12566-3 (dla oczyszczalni przydomowych)/ lub PN-EN 12566-1 lub PN-EN 12566-4 (dla zbiorników bezodpływowych)#.

3. Informacja (zaświadczenie) z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świeciu o braku możliwości technicznego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

4. Faktury wraz z poleceniami przelewu potwierdzającymi poniesione wydatki na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków / szczelnego zbiornika bezodpływowego#

5. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji ze środków gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego, która stanowi pomoc de minimis, zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jaką otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311 ze zmianami)

# - niewłaściwe skreślić


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 144/16
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

............................................................................................., dnia ......................

(imię i nazwisko lub dane rejestrowe)(miejscowość, data)

.........................................................

(kod, miejscowość)

........................................................

(ulica, nr domu/mieszkania lub siedziby)

tel. ..................................................

NIP: ...............................................

Burmistrz Świecia
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

Niniejszym zwracam/y się z wnioskiem o przyznanie dotacji i kosztów inwestycji związanej z budową instalacji fotowoltaicznej w :

1) gospodarstwie domowym#,

2) budynku wielorodzinnym lub lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym#,

położonego przy ulicy………………….. na działce nr .............................. w obrębie ewidencyjnym ............................................, jednostka ewidencyjna ...............................................................................

Jednocześnie oświadczam/y, że:

- z dotacji korzystam/y po raz pierwszy na inwestycję objętą wnioskiem, ponadto na sfinansowanie zadania nie uzyskano innych środków publicznych,

- instalacja została wykonana,

- do budynku jednorodzinnego, wielorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym posiadam/y tytuł własności, użytkowania wieczystego, zarządu, stosunku zobowiązaniowego (np. umowa najmu, użyczenie, ……………….)#,

....................................................................................

(podpis Wnioskodawcy)

# - niewłaściwe skreślić

Załączniki:

1. Poświadczona kopia zgłoszenia/ lub pozwolenia na budowę#

2. Poświadczone kopie protokołów odbioru robót

3. Faktury wraz z poleceniami przelewu potwierdzającymi poniesione wydatki na wykonanie instalacji fotowoltaicznej

4. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji ze środków gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego, która stanowi pomoc de minimis, zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jaką otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311 ze zmianami)

# - niewłaściwe skreślić


Uzasadnienie

Ustawa Prawo ochrony środowiska wskazuje, że finansowanie ochrony środowiska może polegać na udzielaniu dotacji celowych. Zasady udzielania dotacji, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa rada gminy.

W 2011 r. Rada Miejska w Świeciu podjęła stosowną uchwałę o zasadach udzielania dotacji na następujące inwestycje:

1) przyłącza gazowe,

2) przyłącza elektroenergetyczne o zwiększonej mocy,

3) przyłącza do sieci centralnego ogrzewania,

4) zbiorniki na olej opałowy,

5) zbiorniki na gaz bezprzewodowy,

6) urządzenia grzewcze solarne wraz z instalacją wewnętrzną,

7) pompy cieplne wraz z instalacją wewnętrzną,

8) kotłownie na gaz, olej opałowy, drewno, trociny, słomę,

9) termomodernizacje budynków mieszkalnych.

W 2012 r. podjęta została kolejna uchwała o dofinansowaniu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

W 2015 r. dofinansowaniem objęto również budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenach, gdzie brak jest systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej lub możliwości technicznego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

W niniejszej uchwale ujęte zostały wszystkie rodzaje dotacji, które będą mogły być udzielane w oparciu o Prawo ochrony środowiska. Poza dotacjami wskazanymi powyżej, dofinansowaniem objęto również budowę instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 21, poz. 888, poz. 1238, Dz. U. z 2014r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 822, poz. 1101, poz. 1146, poz. 1322, poz. 1662, Dz. U. z 2015 r. poz. 122, poz. 151, poz. 277, poz. 478, poz. 774, poz. 881, poz. 933, poz. 1045, poz. 1223, poz. 1434, poz. 1593, poz. 1688, poz. 2278, oraz w M. P. z 2013 r. poz. 729 i poz. 821,. M. P. z 2014 r. poz. 648 i poz. 790, M. P. z 2015 r. poz. 815 i poz. 904.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »