| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/129/2016 Rady Gminy Lubiewo

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie nadania tytułu " Zasłużony dla Gminy Lubiewo"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ) uchwala sie co następuje:

§ 1. Ustanawia sie nadanie tytułu "Zasłużony dla Gminy Lubiewo".

§ 2. Tytuł określony w paragrafie 1 nadaje Rada Gminy w Lubiewie w formie uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały następuje poprzez wręczenie osobie wyróżnionej aktu nadania tytułu i pamiatkowego medalu.

§ 4. Zatwierdza sie Regulamin nadawania tytułu "Zasłużony dla Gminy Lubiewo", stanowiacy załacznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Winowiecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/129/2016
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN NADANIA TYTUŁU "ZASŁUŻONY DLA GMINY LUBIEWO"

REGULAMIN NADANIA TYTUŁU "ZASŁUŻONY DLA GMINY LUBIEWO"

§ 1. 1. Tytuł "Zasłużony dla Gminy Lubiewo" jest wyrazem najwyższego uznania dla osób zasłużonych dla Gminy, o niepodważalnym wkładzie w jej rozwój, promowanie jej walorów w kraju i za granicą, kultywowanie najwyższych wartości humanistycznych, a także osobom wybitnym, których dzieła cieszą się najwyższym uznaniem mieszkańców Gminy, osobom które ze szczególnym pietyzmem dbają o zachowanie tradycji patriotycznych i kulturowych oraz przyczyniają się do zachowania gminnych zasobów dziedzictwa kulturowego.

2. Tytuł może być przyznany osobom fizycznym.

§ 2. 1. Osobie wyróżnionej tytułem "Zasłużony dla Gminy Lubiewo" przysługują następujące przywileje:

1) prawo używania nadanego tytułu,

2) uczestniczenie na prawach Honorowego Gościa we wszystkich sesjach Rady Gminy oraz uroczystaościach o charakterze gminnym.

2. Tytuł "Zasłużony dla Gminy Lubiewo" może być nadany tej samej osobie tylko jeden raz.

§ 3. 1. Z wnioskiem o nadanie tytułu "Zasłużony dla Gminy Lubiewo", zwanego dalej tytułem honorowym mogą występować:

1) organy gminy,

2) organizacje społeczne, związkowe oraz pozarządowe działające na terenie Gminy Lubiewo.

2. Wniosek musi zostać poparty przez co najmniej 50 mieszkańców Gminy Lubiewo posiadających czynne prawo wyborcze.

3. Wniosek, o którym mowa w ust 1 powinien zawierać:

1) dokładne dane personalne osoby, której dotyczy,

2) zgodę kandydata na wszczęcie procedury,

3) uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu,

4) podpis wnioskodawcy. (Wzór wniosku o nadanie tytułu honorowego stanowi załączniki nr 1 do Regulaminu).

4. Do wniosku należy dołączyć listę osób popierających wniosek o nadanie tytułu honorowego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. Wniosek należy złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy, który do porządku obrad najbliższej sesji wprowadza punkt dotyczący powołania Doraźnej Komisji.

§ 4. 1. Wniosek, o którym mowa w § 3 opiniowany jest przez Komisję Doraźną Rady Gminy, w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku.

2. Komisja Doraźna liczy nieparzystą liczbę osób: nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7.

3. Komisję Doraźną wybiera Rada Gminy na podstawie oddzielnej uchwały.

4. Komisja ze swego składu wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, który podczas nieobecności Przewodniczącego kieruje jej pracą.

§ 5. 1. Komisja rozpatruje wniosek na posiedzeniu jawnym i formułuje opinie na temat kandydatury, zwracając przy tym uwagę na zawarcie w opinii sformułowania: "opiniuje pozytywnie" lub "opiniuje negatywnie". Opinia negatywna wymaga pisemnego uzasadnienia.

2. Głosowanie w sprawie opinii odbywa się jawnie i zapada zwykła większością głosów członków Komisji.

3. Przewodniczący Komisji przedstawia Radzie Gminy Lubiewo opinię Komisji o kandydacie do tytułu honorowego wraz ze zwięzłym uzasadnieniem.

4. Rada Gminy Lubiewo podejmuje uchwałę o nadaniu tytułu honorowego.

§ 6. 1. Osoba wyróżniona tytułem honorowym otrzymuje Akt Nadania tytułu honorowego oraz medal.

2. Wzór Aktu Nadania tytułu honorowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu,

3. Wzór medalu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

§ 7. 1. Uroczyste wręczenie tytułu honorowego odbywa się w trakcie sesji Rady Gminy lub
w innych okolicznościach uzasadniających wręczenie, ustalonych przez Radę Gminy.

2. Aktu nadania tytułu wymienionego w § 1 dokonują Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy Lubiewo.

§ 8. 1. Osoba, której Rada Gminy nadała tytuł honorowy jest wpisywana do Księgi "Zasłużony dla Gminy Lubiewo".

2. Księga zawiera:

1) dane wyróżnionej osoby (imię i nazwisko, miejsce uroczenia, adres, wykształcenie, zawód), dane wnioskodawcy, numer i datę uchwały Rady Gminy o nadaniu tytułu, fotografię wyróżnionego, datę wręczenia oraz zdjęcia dokumentujące moment wręczenia aktu nadania tytułu honorowego,

2) wzór aktu nadania.

3. W Urzędzie Gminy prowadzi się księgę pamiątkową nadanego tytułu.

§ 9. 1. Rada Gminy może w drodze uchwały pozbawić osoby wyróżnione tytułem w przypadku:

1) skazania wyróżnionego na karę pozbawienia praw publicznych,

2) dopuszczenia się przez wyróżnionego czynu, wskutek którego stał się niegodny tytułu.

2. Pozbawienie tytułu odbywa się w trybie obowiązującym przy jego nadaniu.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/129/2016
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 1
do Regulaminu


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/129/2016
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 2
do Regulaminu


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/129/2016
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/129/2016
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

Ustawa o samorządzie gminnym daje Radzie Gminy, jako jej wyłączną prerogatywę (art. 18 ust. 2, pkt. 14 ustawy o samorządzie gminnym), możliwość nadania tytułu honorowego jako szczególną formę wyróżniania i nagradzania osób fizycznych za ich zasługi dla gminy.

Celem wyróżnienia i uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla Gminy Lubiewo, Rada Gminy postanowiła nadać tym osobom tytuł honorowy " Zasłużony dla Gminy Lubiewo". W celu określenia zasad nadawania tytułu " Zasłużony dla Gminy Lubiewo" ustalony został regulamin, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Winowiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »