| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/122/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, 938, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 roku, poz. 195)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2015 rok, przyjętym Uchwałą Nr XXI/101/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom.2016.poz.138), zmienionym zarządzeniem Nr F.N.0050.3.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 stycznia 2016 roku, zarządzeniem Nr FN.0050.6.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 lutego 2016 roku, uchwałą nr XXIII/110/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2016 roku, zarządzeniem nr F.N.0050.17.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2016 roku, zarządzeniem nr F.N.0050.20.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 kwietnia 2016 roku, zarządzeniem nr F.N.0050.25.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 kwietnia 2016 roku, zarządzeniem nr F.N.0050.26.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 kwietnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie " Ustala się dochody budżetu w wysokości 27.702.782,47 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 27.393.782,47 zł; 2) majątkowe w wysokości 309.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1; 3) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 5.935.918,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 3";

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie "1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 29.095.465,48 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 27.186.506,11 zł; 2) majątkowe w wysokości 1.908.959,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 2; 3) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 5.935.918,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a. 2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4";

3) § 4 otrzymuje brzmienie "Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.392.683,01 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych - 761.554,01 zł, b) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 631.129,00 zł";

4) § 5 otrzymuje brzmienie; " 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.946.114,01 zł z tytułu: 1) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych - 961.554,01 zł; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 984.560,00 zł. 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 553.431,00 zł z tytułu: 1) spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 450.911,00 zł; 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 102.520,00 zł. Przychody i rozchody określa załącznik nr 5";

5) § 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.984.560,00 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł; 2) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 631.129,00 zł; 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) w kwocie 353.431,00 zł: - spłatę pożyczki na udział środków unijnych 250.911,00 zł, - spłatę pożyczek i kredytów krajowych 102.520,00 zł";

6) § 13 pkt. 1 otrzymuje brzmienie "Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, b) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 631.129,00 zł, c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) w kwocie 353.431,00 zł: - spłatę pożyczki na udział środków unijnych 250.911,00 zł, - spłatę pożyczek i kredytów krajowych 102.520,00 zł";

7) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały;

11) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

12) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Żurawski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/122/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/122/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/122/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/122/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 3a

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/122/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/122/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 5

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Studzińska

Prawnik, Mediator Stały przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »