| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 256 i 257ust. 1,2, 3 i 4oraz § 259 ust.3ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938, 1646 i z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890 oraz z 2016r. poz. 195).

§ 1. W uchwale Nr XVII/77/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymują brzmienie:

1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)

23 626 797,97

- dochody bieżące

23 426 797,97

- dochody majątkowe

200 000,00

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej

5 077 720,97

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gminy

414 030,00

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej

2 000,00

finansów publicznych

d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych

10 000,00

e) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

150 000,00

f) subwencje

9 561 197,00

w tym: subwencja oświatowa

6 251 017,00

subwencja wyrównawcza

3 310 180,00

g) dochody własne - pozostałe

8 411 850,00

2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)

25 328 242,97

w tym:

a) wydatki majątkowe

2 250 000,00

b) wydatki bieżące

23 078 242,97

w tym:

dotacje

927 150,00

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 359 114,65

na obsługę długu

100 000,00

rezerwa budżetu

82 898,00

w tym: rezerwa ogólna

31 898,00

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

51 000,00

c) w załączniku nr 1 określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarzadzenia.

d) w załączniku nr 2 określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarzadzenia.

e) w załączniku nr 5 określającym dochody i wydatki na zadania zlecone wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarzadzenia.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Warlubie


Krzysztof Michalak


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2016
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dochody 2016

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

4 500,00

258 985,69

263 485,69

01095

Pozostała działalność

4 500,00

258 985,69

263 485,69

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

0,00

258 985,69

258 985,69

750

Administracja publiczna

151 810,00

4 786,00

156 596,00

75011

Urzędy wojewódzkie

51 800,00

4 786,00

56 586,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

51 800,00

4 786,00

56 586,00

852

Pomoc społeczna

5 141 896,28

0,00

5 141 896,28

85211

Świadczenie wychowawcze

0,00

2 054 446,00

2 054 446,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

0,00

2 054 446,00

2 054 446,00

85295

Pozostała działalność

2 155 646,00

- 2 054 446,00

101 200,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2 054 446,00

- 2 054 446,00

0,00

Razem:

23 363 026,28

263 771,69

23 626 797,97

Wójt Gminy Warlubie


Krzysztof Michalak


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2016
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Wydatki 2016

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

257 000,00

258 985,69

515 985,69

01095

Pozostała działalność

150 000,00

258 985,69

408 985,69

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

1 450,00

1 450,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

247,95

247,95

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

14,70

14,70

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 071,02

2 071,02

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

1 294,48

1 294,48

4430

Różne opłaty i składki

0,00

253 907,54

253 907,54

750

Administracja publiczna

2 156 849,00

4 786,00

2 161 635,00

75011

Urzędy wojewódzkie

51 800,00

4 786,00

56 586,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

37 000,00

4 786,00

41 786,00

852

Pomoc społeczna

6 186 148,28

0,00

6 186 148,28

85211

Świadczenie wychowawcze

0,00

2 054 446,00

2 054 446,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

1 977 907,00

1 977 907,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

27 330,00

27 330,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

4 707,00

4 707,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

670,00

670,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

27 161,00

27 161,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

60,00

60,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

13 233,00

13 233,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

3 378,00

3 378,00

85295

Pozostała działalność

2 265 313,00

- 2 054 446,00

210 867,00

3110

Świadczenia społeczne

2 072 907,00

- 1 977 907,00

95 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

27 330,00

- 27 330,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 707,00

- 4 707,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

670,00

- 670,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

29 161,00

- 27 161,00

2 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

60,00

- 60,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

13 233,00

- 13 233,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 378,00

- 3 378,00

0,00

Razem:

25 064 471,28

263 771,69

25 328 242,97

Wójt Gminy Warlubie


Krzysztof Michalak


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2016
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dochody 2016

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

258 985,69

258 985,69

01095

Pozostała działalność

0,00

258 985,69

258 985,69

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

0,00

258 985,69

258 985,69

750

Administracja publiczna

51 800,00

4 786,00

56 586,00

75011

Urzędy wojewódzkie

51 800,00

4 786,00

56 586,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

51 800,00

4 786,00

56 586,00

852

Pomoc społeczna

4 754 087,28

0,00

4 754 087,28

85211

Świadczenie wychowawcze

0,00

2 054 446,00

2 054 446,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

0,00

2 054 446,00

2 054 446,00

85295

Pozostała działalność

2 054 446,00

- 2 054 446,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2 054 446,00

- 2 054 446,00

0,00

Razem:

4 813 949,28

263 771,69

5 077 720,97

Wydatki 2016

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

258 985,69

258 985,69

01095

Pozostała działalność

0,00

258 985,69

258 985,69

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

1 450,00

1 450,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

247,95

247,95

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

14,70

14,70

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 071,02

2 071,02

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

1 294,48

1 294,48

4430

Różne opłaty i składki

0,00

253 907,54

253 907,54

750

Administracja publiczna

51 800,00

4 786,00

56 586,00

75011

Urzędy wojewódzkie

51 800,00

4 786,00

56 586,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

37 000,00

4 786,00

41 786,00

852

Pomoc społeczna

4 754 087,28

0,00

4 754 087,28

85211

Świadczenie wychowawcze

0,00

2 054 446,00

2 054 446,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

1 977 907,00

1 977 907,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

27 330,00

27 330,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

4 707,00

4 707,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

670,00

670,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

27 161,00

27 161,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

60,00

60,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

13 233,00

13 233,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

3 378,00

3 378,00

85295

Pozostała działalność

2 054 446,00

- 2 054 446,00

0,00

3110

Świadczenia społeczne

1 977 907,00

- 1 977 907,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

27 330,00

- 27 330,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 707,00

- 4 707,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

670,00

- 670,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27 161,00

- 27 161,00

0,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

60,00

- 60,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

13 233,00

- 13 233,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 378,00

- 3 378,00

0,00

Razem:

4 813 949,28

263 771,69

5 077 720,97

Wójt Gminy Warlubie


Krzysztof Michalak


Uzasadnienie

o wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 24/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 kwietnia 2016r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 § 2010 - pozostała działalność zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o 258 985,69 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.22.2016 na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4010 o 1 450,00 zł, w § 4110 o 247,95 zł, w § 4120 o 14,70 zł, w § 4210 o 2 071,02 zł, w § 4300 o 1 294,48 zł oraz w § 4430 o 253 907,54 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 § 2010 - urzędy wojewódzkie zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o 4 786,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.21.2016/46 z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4010 o 4 786,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.22.2016 dokonano przeniesienia planu dochodów i wydatków pomiędzy rozdziałami poprzez:

- rozdz. 85295 § 2010 - pozostała działalność zmniejszono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o 2 054 446,00 zł,

- rozdz. 85211 § 2060 - świadczenie wychowawcze zwiększono dotację celową o 2 054 446,00 zł.

W związku z ww. decyzją zmniejszono plan wydatków w rozdz. 85295 w § 3110 o 1 977 907,00 zł, w § 4010 o 27 330,00 zł, w § 4110 o 4 707,00 zł, w § 4120 o 670,00 zł, w § 4210 o 27 161,00 zł, w § 4280 o 60,00 zł, w § 4300 o 13 233,00 zł oraz w § 4700 o 3 378,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 85211 w § 3110 o 1 977 907,00 zł, w § 4010 o 27 330,00 zł, w § 4110 o 4 707,00 zł, w § 4120 o 670,00 zł, w § 4210 o 27 161,00 zł, w § 4280 o 60,00 zł, w § 4300 o 13 233,00 zł oraz w § 4700 o 3 378,00 zł.

Wójt Gminy Warlubie


Krzysztof Michalak

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »