| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 128/XVIII/16 Rady Powiatu Bydgoskiego

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U z 2014, poz.191 ze zm.[1])) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 1445 ze zm.[2])), uchwala się, co następuje:

Rozdział I.
Przepis wstępny

§ 1. Uchwała określa:

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

2) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.

Rozdział II.
Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielidla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

§ 2. Przepisy niniejszych zasad stosuje się do nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego z powodu:

1) wcześniejszego zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych;

2) odbywania praktyk zawodowych przez uczniów lub słuchaczy;

3) różnych ilości godzin w poszczególnych okresach/semestrach, wynikających ze szkolnego planu nauczania.

§ 3. 1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, dla którego ustalony plan zajęć wynikający z planu nauczania lub organizacji pracy szkoły w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zobowiązani są do realizowania w innych okresach roku szkolnego takiego wymiaru godzin, aby średni wymiar jego zajęć w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć.

2. Dla nauczycieli wymienionych w ust..1 określa się średni wymiar godzin zajęć, obliczony jako sumę godzin przydzielonych do realizacji w poszczególnych tygodniach roku szkolnego, podzielony przez liczbę tygodni nauki w danym roku szkolnym, a wynik powstały z podzielenia zaokrągla się z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

3. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w ust. 1 tygodniowy wymiar godzin zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać z tego tytułu 1,5 etatu.

§ 4. W przypadku zmian organizacyjnych pracy szkoły w trakcie roku szkolnego, określona średnioroczna liczba godzin zajęć nauczycieli ulega korekcie z dniem wprowadzenia zmian.

§ 5. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin zajęć, realizujących różny tygodniowy wymiar godzin zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla danego okresu zatrudnienia.

§ 6. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, dla którego został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w arkuszu organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar godzin zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

Rozdział III.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

§ 7. 1. Nauczycielom, realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, należy ustalić obowiązkowy wymiar godzin (pensum) proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby godzin realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin (pensum), o którym mowa w ust. 1 ustala się wg wzoru: W = (x1 +x2 +…+xn) : [(x1 :y1) + (x2 :y2) + …+ (xn :yn)] gdzie: W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (pensum) nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin przydzielone w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny, x1, x2, …, xn - oznacza tygodniową ilość godzin na poszczególnych stanowiskach przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły, y1, y2, ..., yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla określonego stanowiska, przy czym iloraz xn : yn zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku, w ten sposób, że jeżeli trzecia cyfra jest równa 5 lub większa zaokrąglamy w górę, jeżeli mniejsza niż 5 zaokrąglamy w dół.

3. Uzyskany z obliczeń według wzoru o którym mowa w ust. 2 tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, zaokrągla się do pełnej godziny w ten sposób, że część dziesiętną liczby mniejszej niż 0,5 godziny pomija się, a większą lub równą 0,5 godziny zaokrągla się do pełnej godziny.

§ 8. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole, placówce oświatowej czy szkole zaocznej, w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych ustala się według zasad określonych w § 7.

§ 9. Łączenie w ramach stosunku pracy obowiązków określonych dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin zajęć jest dopuszczalne tylko w przypadku braku możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć w ramach jednego pensum nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje.

§ 10. W przypadku zmian organizacyjnych pracy szkoły w trakcie roku szkolnego, określony tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli ulega korekcie z dniem wprowadzenia zmian.

Rozdział IV.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształceniew formie zaocznej i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

§ 11. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej wynosi:

1) 18 godzin - dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych teoretycznych;

2) 22 godziny - dla nauczycieli prowadzących zajęcia praktycznej nauki zawodu.

§ 12. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej zalicza się:

1) godziny zajęć edukacyjnych w formie konsultacji, wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych;

2) godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac egzaminacyjnych, licząc poprawianie 3 prac na 1 godzinę zajęć;

3) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych, w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, jednak nie więcej niż 1 godzina zajęć na 3 słuchaczy;

4) godziny przeprowadzania egzaminów pisemnych w wymiarze 2 godziny w semestrze.

§ 13. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze. W okresie semestru nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych jest obowiązany realizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, a jeżeli ustalony plan zajęć w semestrze nie wyczerpuje połowy rocznego obowiązkowego wymiaru, powinien realizować większą liczbę godzin w innym semestrze.

§ 14. Tygodniową ilość godzin nauczyciela zatrudnionego w szkole zaocznej oblicza się dzieląc liczbę godzin przydzieloną w systemie zaocznym przez tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określony w § 11 oraz przez liczbę tygodni nauki w danym roku szkolnym, przy czym wynik zaokrągla się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 15. W przypadku zmian organizacyjnych pracy szkoły w trakcie roku szkolnego, określona średnioroczna liczba godzin zajęć nauczycieli ulega korekcie z dniem wprowadzenia zmian.

Rozdział V.
Przepisy końcowe

§ 16. Traci moc uchwała Nr 142/XXII/2008 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 września 2008r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego


Zenon Rydelski


Uzasadnienie

Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.

Uzasadnienie prawne i merytoryczne

Organ prowadzący szkołę lub placówkę, zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) upoważniony został do określenia:

- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,

- tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,

- tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.

Na mocy art. 91d pkt 1 powołanej ustawy, zadania i kompetencje wskazane w wyżej wymienionym przepisie wykonuje Rada Powiatu.

Niniejsza uchwała zawiera unormowania bardziej szczegółowe w stosunku do określonych w uchwale Nr 142/XXII/2008 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 4 września 2008r. oraz odpowiada aktualnej interpretacji przepisów prawa w przedmiotowym zakresie.

Odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela i jego rozliczenie ponosi dyrektor szkoły.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla każdego nauczyciela ustalony na zasadach określonych w uchwale powinien być określony dla każdego nauczyciela w arkuszu organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny i przekazany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Wszystkie godziny realizowane powyżej ustalonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych stanowią zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe, które oblicza się według stawki osobistego zaszeregowania i ustalonego pensum.

Wobec powyższego uzasadnione jest wprowadzenie powyższej uchwały w życie z mocą od 1 września 2016r.

Konsultacje wymagane przepisami prawa

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, tj. Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność".

Skutki finansowe i źródła ich pokrycia

Uchwała nie powoduje skutków finansowych.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 357, poz. 1268 i poz.1418.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015r. poz. 1045 i poz. 1890.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyran

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »