| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/105/2016 Rady Gminy Waganiec

z dnia 29 kwietnia 2016r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/76/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2016 rok zmienionej uchwałą Nr XI/94/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2016 r. i zarządzeniem Nr 8.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 lutego 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 15.493.087,30 zł na 15.994.916,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dochody bieżące z kwoty 14.765.782,30 zł na 15.282.611,14 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 19.864,50 zł,

b) dochody majątkowe z kwoty 727.305,00 zł na 712.305,00 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 41.650,00 zł,

2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 15.493.087,30 zł na 15.882.309,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące z kwoty 14.086.728,17 zł na 14.541.269,08 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6.573.705,00 zł na 6.497.579,01 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 3.932.204,62 zł na 4.415.387,64 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 3.201.130,55 zł na 3.237.574,43 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 359.688,00 zł,

- obsługa długu w kwocie 20.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 11.040,00 zł,

b) wydatki majątkowe z kwoty 1.406.359,13 zł na 1.341.040,48 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 1.406.359,13 zł na 1.341.040,48 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 74.000,00 zł.

§ 2. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 112.606,58 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości 557.962,20 zł, rozchody w wysokości 670.568,78 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 3. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku otrzymuje brzmienie,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 75.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 97.513,36 zł , z czego na:

a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 6.000,00 zł,

b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 91.513,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a.

§ 6. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Skreśla się zapisy paragrafu 15 pkt. "b" uchwały Nr IX/76/2015

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:

J. Różański


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/105/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/105/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/105/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XII/105/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3a.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/105/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XII/105/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4a.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/105/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/105/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XII/105/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik6a.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/105/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik7.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/105/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok

Dochody

Dz. 010 -

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. (WFB.I.3120.3.22.2016) zwiększono plan dotacji celowych o 227.000,22 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dz. 750 -

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 i 25 kwietnia 2016 r. (WFB.I.3120.3.20.2016/35 i WFB.I.3120.3.21.2016/77) zwiększono plan dotacji celowych o 3.744,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (za 2015 r. i I kw. 2016 r.).

Dz. 751 -

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego decyzją Nr DWŁ-3101-1/16 z dnia 21 marca 2016 r. poinformował o przyznaniu kwoty 6.670,00 zł na sfinansowanie zadania zleconego gminie przez administrację wyborczą.

Dz. 756 -

Na podstawie informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów dokonano korekty wcześniej przyjętych wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwiększając o kwotę 5.935,00 zł.

Zwiększono o 230.000,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu podatku od nieruchomości. Podstawę stanowi korekta deklaracji złożona przez jednego z podatników.

Również zwiększono o 15.000,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 758 -

Na podstawie informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów dokonano korekty części oświatowej subwencji ogólnej na rok bieżący. Ostateczna kwota dla naszej gminy, wynikająca z ustawy budżetowej została zmniejszona o 89.013,00 zł.

Dz. 801 -

Urealniono planowaną do uzyskania dotację na wychowanie przedszkolne, zwiększając
o 9.755,00 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr WFB.I.3120.3.23.2016/98).

Zgodnie z wnioskami Dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych zwiększono planowane do pozyskania kwoty z tytułu tzw. rozliczeń z lat ubiegłych na łączną kwotę 5.200,00 zł oraz o 3.000,00 zł wpływy planowane do pozyskania przez Przedszkole w Zbrachlinie z tytułu opłat za dodatkowe zajęcia. Dokonano ponadto zmiany klasyfikacji budżetowej dla wpływów pozyskiwanych
z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Dz. 852 -

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06 kwietnia 2016 r. (WFB.I.3120.3.15.2016/73 z dnia 07 kwietnia 2016 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 1.006,62 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. (WFB.I.3120.3.18.2016) zwiększono plan dotacji celowych o 34.407,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (31.893,00 zł) oraz zasiłków stałych (2.514,00 zł).

W związku z dokonaną w dniu 12 kwietnia 2016 r. zmianą szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 524) zmieniono zastosowany dotychczas rozdz. 85295, paragraf 2010 na rozdział 85211, paragraf 2060 w przypadku realizowanych świadczeń wychowawczych na kwotę 1.269.765,00 zł.

Dz. 900 -

Na podstawie promesy z dnia 30 marca 2016 r. (1579/16) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił dotacji do wysokości 64.124,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec".

Zmniejszono o 15.000,00 zł kwoty planowane do pozyskania od mieszkańców zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wydatki

Dz. 010 -

Środki otrzymane w formie dotacji celowej przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (222.549,24 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (4.450,98 zł).

Dz. 400 -

Kwoty zaplanowane na tegoroczne podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie wraz z pochodnymi zwiększono o 3.080,00 zł, natomiast zmniejszono o 100,00 zł kwoty na szkolenia pracowników.

Kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na zakup urządzeń alarmowych na Stacji.

Dz. 600 -

Zagwarantowano kwotę 25.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktoryn" realizowanego w latach 2016-2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zrealizowano wniosek sołectwa Waganiec, dokonując zmian w ramach środków Funduszu Sołeckiego. Kwotę 3.200,00 zł przemieszczono z usług do zakupu materiałów w ramach planowanego remontu chodnika.

Sołectwo Plebanka wniosło w dniu 06 kwietnia 2016 r. o zwiększenie o 790,00 zł środków na remont chodnika. Zrezygnowano z zakupu lustra drogowego za kwotę 1.500,00 zł. Zaplanowano do realizacji nowe zadanie dot. budowy chodnika w ciągu ulicy Słonecznej za kwotę 3.180,00 zł.

Zwiększono o 20.000,00 zł kwoty na opłacenie kosztów rozgraniczenia dróg, wykonania projektów w ramach planowanej budowy dróg oraz o 10.000,00 zł środki na usługi wykonywane na gminnych drogach.

Zmniejszono o 130.000,00 zł kwoty zaplanowane na rozpoczęcie budowy ścieżek rowerowych na terenie naszej gminy.

Dz. 700 -

Na opłacenie kosztów zakupu materiałów do remontu budynku przy ul. Słonecznej 12 w Plebance przeznaczono 500,00 zł, natomiast budynków komunalnych przy ulicy Dworcowej w Wagańcu kwotę 10.244,06 zł. Zmniejszono natomiast o 2.800,00 zł środki na zakup materiałów do remontu innych obiektów komunalnych.

Zwiększono o 4.195,00 zł środki na opłacenie kosztów regulacji mienia komunalnego, aktów notarialnych obejmujących darowizny gruntów na rzecz Gminy.

W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac w ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego dot. termomodernizacji obiektów w Arianach i Niszczewach wyasygnowano kwotę 20.000,00 zł.

Dz. 710 -

W związku z koniecznością dokonania aktualizacji studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy należy wyasygnować kwotę 5.000,00 zł.

Na opłacenie kosztów przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji do 2025 roku oraz Strategii Rozwoju Gminy Waganiec wyłożono dodatkowe 30.000,00 zł.

Dz. 750 -

Kwoty zaplanowane na tegoroczne podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy, pracowników gospodarczych, pracowników robót publicznych, osób zatrudnionych po odbytym stażu wraz z pochodnymi zmniejszono o 11.985,00 zł, również zmniejszono środki zaplanowane na opłacenie kosztów rozmów telefonicznych o 1.734,00 zł.

W dniu 24 marca 2016 r. sołectwo Szpitalka złożyło wniosek o zmiany w Funduszu Sołeckim. Zmniejszono o 2.000,00 zł środki na organizację spotkania promującego gminę, zwiększając na zakup materiałów do remontu dróg gminnych.

Na opłacenie kosztów zakupu dodatkowych tablic sołeckich przeznaczono 10.000,00 zł.

Otrzymane zwiększenie dotacji celowej w kwocie 3.744,00 zł przeznaczono na opłacenie usług w ramach zadań z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych, dodatkowo urealniono ustalony poprzednio plan zadań zleconych.

Kwotę 8.500,00 zł przewidzianą na zakup strojów dla grupy tanecznej występującej wraz z orkiestrą działającą przy Zarządzie Gminnym OSP przemieszczono z poz. zakup materiałów do zakupu usług.

Dz. 751 -

Kwotę 6.670,00 zł otrzymaną w ramach dotacji celowej przeznaczono na pokrycie kosztów zakupu przezroczystych urn wyborczych.

Dz. 754 -

Na zakup materiałów koniecznych do remontu pomieszczeń remizy OSP w Zbrachlinie przewidziano kwotę 5.000,00 zł (realizując wniosek Prezesa Zarządu Jednostki z dnia 07 marca 2016 r.). Również kwotę 5.000,00 zł przeznaczono dla Jednostki OSP z Sierzchowa na opłacenie remontu podłogi w remizie (wniosek Prezesa Zarządu Jednostki z dnia 20 kwietnia 2016 r.).

Dokonano zmiany przeznaczenia środków będących do dyspozycji Jednostki OSP z Plebanki
i Włoszycy na kwotę 806,00 zł.

Dz. 801 i 854 -

Zrealizowano wniosek złożony przez Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie (ZS-310-01/16 z dnia 11 lutego 2016 r.) przeznaczając kwotę 25.000,00 zł na wykonanie gruntownego remontu szkolnego korytarza na pierwszym piętrze wraz z klatką schodową.

Kwotę 25.000,00 zł przeznaczono na dokończenie remontu dachu na budynku sali gimnastycznej i łączniku Zespołu Szkół w Zbrachlinie (47/04/16 z dnia 18 kwietnia 2016 r.).

Kwotę 4.430,00 zł zaplanowano na wykonanie ogrodzenia zbiornika wodnego oraz prace remontowe w stołówce szkolnej w Niszczewach, zrealizowano tym samym wniosek Dyrektora Szkoły z dnia 19 kwietnia 2016 r. (PSPN105/04/06).

Zrealizowano wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Szkół z dnia 26 kwietnia 2016 r. (ZOS.GK.3021.9.2016) dokonując przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na kwotę 750,00 zł.

W związku ze zmniejszeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przeanalizowano plany finansowe placówek oświatowych oraz Zespołu Obsługi Szkół.

Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie (49/04/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r.) zmniejszono środki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu opału na kwotę 69.510,00 zł.

Dyrektor Zespołu Szkół w Brudnowie (ZS-310-02/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r.) wskazał kwotę 39.199,00 zł, o którą można zmniejszyć plany finansowe w zakresie również płac i pochodnych. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach po przeanalizowaniu budżetu zaproponowała zmniejszenia na kwotę 4.555,00 zł (PSPN104/04/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r.).

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół wskazała oszczędności na kwotę 4.840,00 zł, jednocześnie wniosła w zwiększenie budżetu o 17.595,00 zł w związku ze zmianami kadrowymi, podwyżką wynagrodzeń i zatrudnieniem osoby skierowanej przez Urząd Pracy po odbytym stażu.

Na podstawie otrzymanej metryczki subwencji oświatowej oraz kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, urealniono kwoty umieszczone w budżetach poszczególnych szkół na zrealizowanie tych zadań. Poczyniono zmiany na kwotę 18.345,00 zł (Zbrachlin 5.645,00 zł i Brudnowo 12.700,00 zł).

W związku z uznaniem części kosztów realizowanego w 2011 r. projektu "Lepszy START - lepsza przyszłość" za niekwalifikowalne należy dokonać zwrotu kwoty 1.734,00 zł.

Dz. 851 -

Kwotę 22.513,36 zł nie wydatkowaną w 2015 roku na realizację Gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień przewidziano do wydatkowania w roku bieżącym na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, zwiększając dodatkowo o 15.000,00 zł. Podziału środków dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 20 kwietnia 2016 r. (KS.321.7.2016).

Dz. 852 -

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej przeznaczono na wypłaty zasiłków okresowych
w wysokości 31.893,00 zł, zasiłków stałych 2.514,00 zł oraz dodatków energetycznych wraz
z kosztami obsługi zadania w kwocie 1.006,62 zł.

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 20 kwietnia 2016 r. (KS.321.7.2016) zwiększając o 8.767,00 zł kwoty potrzebne na opłacenie kosztów pobytu podopiecznego Ośrodka w domu dla bezdomnych lub schronisku. Na pokrycie części kosztów zmniejszono środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Ośrodka o 817,00 zł.

W związku z dokonaną zmianą szczegółowej klasyfikacji budżetowej zmieniono zastosowany dotychczas rozdz. 85295 na rozdział 85211 w przypadku realizowanych świadczeń wychowawczych na kwotę 1.269.765,00 zł. Ponadto dokonano zmiany przeznaczenia środków na kwotę 500,00 zł.

Dz. 900 -

Kwotę 64.124,00 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec".

Zabezpieczono kwotę 2.367,00 zł na opłacenie kary pieniężnej za nieosiągnięcie wymaganego
w 2014 roku poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Kwoty zaplanowane na tegoroczne podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce wraz z pochodnymi oraz ewentualnymi ekwiwalentami za nie wykorzystany urlop, nagrodą jubileuszową oraz odprawami zwiększono o 21.610,00 zł. Zmniejszono natomiast
o 2.270,00 zł środki dla pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz o 725,00 zł kwoty na opłacenie podatku od środków transportowych.Zrealizowano wniosek sołectwa Michalin, dokonując zmian w ramach środków Funduszu Sołeckiego. Zrezygnowano
z zakupu lampy do oświetlenia drogi, przekazując kwotę 750,00 zł na zakup dodatkowego materiału do remontu dróg.

Sołectwo Konstantynowo we wniosku złożonym w dniu 31 marca 2016 r. wniosło o zwiększenie
o 523,65 zł środków na zakup lampy oświetleniowej, zmniejszając kwoty na organizację spotkania promującego gminę.

Sołectwo Plebanka wniosło w dniu 06 kwietnia 2016 r. o zmniejszenie o 470,00 zł środków na dokonanie nasadzeń drzew i krzewów.

Sołectwo Waganiec Osiedle wniosło o zmniejszenie o 13.498,65 zł kwot planowanych na budowę linii oświetlenia ulicznego, przeznaczając na przełożenie chodnika przy ul. Kujawskiej wraz
z przejściem dla pieszych przy ul. Dworcowej.

Zwiększono o 2.000,00 zł kwoty na zakup lamp oświetlenia drogowego, natomiast o 5.000,00 zł na wykonanie dodatkowych nasadzeń na istniejących terenach rekreacyjnych itp.

Kwota zaplanowana na opłacenie kosztów wykonania 19 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków okazała się niewystarczająca, należy zwiększyć o 10.000,00 zł.

Na zakup narzędzi do Gminnej Oczyszczalni Ścieków przeznaczono 5.000,00 zł.

Dz. 926 -

Kwoty zaplanowane na tegoroczne podwyżki wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego
w budynku socjalnym w Zbrachlinie oraz dla animatorów sportu wraz z pochodnymi zwiększono
o 1.770,00 zł. Sołectwo Plebanka zrezygnowało z organizacji spotkania promującego kulturę fizyczną, sport i rekreację, przeznaczając kwotę 2.000,00 zł na realizację innych zadań.

W efekcie poczynionych zmian dochody budżetowe zaplanowano o 112.606,58 zł wyższe od planowanych wydatków budżetowych.

Wprowadzono do budżetu kwotę 557.962,20 zł tzw. wolne środki (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

Nadwyżka budżetowa wraz z wolnymi środkami w łącznej kwocie 670.568,78 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych. Tym samym zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »