| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/174/2016 Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 29 kwietnia 2016r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.[1])) uchwala się co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2016 rok, uchwalonym uchwałą Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 11 grudnia 2015r., zmienionym:

- uchwałą Nr XVI/138/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 stycznia 2016r.,

- uchwałą Nr XVII/152/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 lutego 2016r.,

- uchwałą Nr XVIII/163/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 marca 2016r.,

- zarządzeniem Nr 0050.265.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 marca 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016r. w wysokości 36.493.089,19 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 33.388.813,99 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.104.275,20 zł,

- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do uchwały";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016r. w wysokości 36.904.089,19 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 31.672.336,15 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.117.449,91 zł; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.860.093,45 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.257.356,46 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.464.257,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.375.394,23 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 20.235,01 zł,

e) wydatki na obsługę długu w kwocie 695.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 5.231.753,04 zł z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.231.753,04 zł; w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 696.527,02 zł,

- zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do uchwały";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok w wysokości 5.231.753,04 zł, jak w załącznikach Nr 3 i 3a";

4) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 411.000,00 zł , którego źródłem pokrycia są:

a) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 200.000,00 zł,

b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 211.000,00 zł.

5) w § 7 pkt 1 i 3 ustala się :

- "dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5, w wysokości 7.555.023,92 zł";

- "dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa w wysokości 890.507,00 zł, oraz wydatki w wysokości 866.341,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6".

6) Zmienia się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku Nr 7.

7) § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.030.257,00 zł, jak w załączniku Nr 8";

8) Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

9) Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy


Andrzej Brzóska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/174/2016
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XX/174/2016
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/174/2016
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XX/174/2016
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/174/2016
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XX/174/2016
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3a.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/174/2016
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/174/2016
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/174/2016
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/174/2016
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/174/2016
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/174/2016
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/174/2016
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik10.pdf


Uzasadnienie

Budżet Miasta i Gminy Mrocza na 2016 rok został zwiększony po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 838.859,97 zł.

1) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr :

a) WFB.I.3120.3.15.2016 z dnia 6 kwietnia 2016r. zwiększono plan dotacji w kwocie 1.619,24 zł, w rozdz. 85215 par. 2010, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji.

W związku z powyższym w planie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w rozdz. 85215, wprowadza się następujące kwoty :

- w par. 3110 "Świadczenia społeczne" - 1.572,08 zł,

- w par. 4300 " Zakup usług pozostałych" - 47,16 zł;

b) WFB.I.3120.3.18.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. zwiększono plany dotacji :

· w kwocie 58.917,00 zł, w rozdz. 85214 par. 2030, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

· w kwocie 22.124,00 zł, w rozdz. 85216 par. 2030, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

· w kwocie 5.772,00 zł, w rozdz. 85228 par. 2010, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W planie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadza się powyższe kwoty w następujących pozycjach, tj. :

· w rozdz. 85214 w par. 3110 "Świadczenia społeczne" kwotę 58.917,00 zł,

· w rozdz. 85216 w par. 3110 "Świadczenia społeczne" kwotę 22.124,00 zł,

· w rozdz. 85228 :

- w par. 4110 " Składki na ubezpieczenia społeczne" kwotę 5.494,00 zł,

- w par. 4120 " Składki na Fundusz Pracy" kwotę 243,00 zł,

- w par. 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe" kwotę 35,00 zł.

c) Nr WFB.I.3120.3.22.2016 z dnia 26 kwietnia 2016r.. zwiększono plan dotacji w kwocie 649.227,46 zł, w rozdz. 01095 par. 2010, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W związku z powyższym w planie wydatków Urzędu Miasta i Gminy, w rozdz. 01095, wprowadza się następujące kwoty:

· w par. 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" - 5.572,80 zł,

· w par. 4110 " Składki na ubezpieczenia społeczne" - 957,95 zł,

· w par. 4120 "Składki na Fundusz Pracy" - 14,70 zł,

· w par. 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" - 6.184,50 zł,

· w par. 4430 "Różne opłaty i składki" - 636.497,51 zł.

2) Zgodnie z otrzymaną promesą udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza" w kwocie 63.638,20 zł, zwiększono plan dochodów w rodz. 90019 par. 6280, oraz plan wydatków Urzędu Miasta i Gminy w par. 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych".

3) Wprowadza się po stronie dochodów budżetowych dotacje celowe w kwocie 15.000,00 zł, otrzymane z Powiatu Nakielskiego, zgodnie z podpisanymi umowami dotacji, z przeznaczeniem na :

· usuwanie azbestu z terenu miasta i gminy Mrocza ( transport i unieszkodliwienie), w wysokości 10.000,00 zł ( rozdz. 90019 par. 6300 ),

· dofinansowanie zadania polegającego na ochronie drzew kasztanowych, w wysokości 5.000,00 zł ( rozdz. 90019 par. 2710 ).

W planie Urzędu Miasta i Gminy powyższe kwoty zapisuje się w rozdz. 90019, następujących paragrafach:

- w par. 6230 "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych" - 10.000,00 zł,

- w par. 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" - 1.500,00 zł,

- w par. 4300 "Zakup usług pozostałych" - 3.500,00 zł.

4) W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono zawyżoną wypłatę w 2015 roku zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w kwocie 134,19 zł. W związku z powyższym po dokonaniu wpłaty przez osobę fizyczną, po stronie dochodów budżetowych wprowadza się w rozdz. 01095 następujące paragrafy :

- 0920 "Wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 6,00 zł,

- 0970 "Wpływy z różnych dochodów" w kwocie 135,00 zł.

Zwrot ww. kwoty wraz z odsetkami do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonany zostanie z konta wydatków Urzędu Miasta i Gminy z rozdz. 01095 z paragrafów :

- 2910 "Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości" -135,00 zł,

- 4560 "Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości" - 6,00 zł.

5) Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 22.421,07 zł z tytułu :

· zwrotu nadpłaty podatku VAT w wysokości 10.259,07 zł ( rozdz. 75095 par. 0970 ),

· nadpłaty składek emerytalno -rentowych za lata ubiegłe w wysokości 5.162,00 zł ( rozdz. 75023 par. 0970 ),

· opłat wnoszonych przez inne gminy za pobyt dzieci spoza terenu Gminy Mrocza w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Mrocza, tj.

- w rozdz. 80103 par. 0970 w kwocie 1.000,00 zł,

- w rozdz. 80104 par. 0970 w kwocie 6.000,00 zł.

6) W oparciu o kalkulację kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2016, zgodnie z załącznikiem do metryczki subwencji oświatowej na 2016 rok, zwiększony został plan dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie o kwotę 48.075,00 zł.

Po zmianach plan dotacji wynosi 306.005,00 zł tj. w rozdz. 80103 - 22.547,00 zł; w rozdz. 80101 - 226.521,00 zł; oraz w rozdz. 80150 - 56.937,00 zł.

Na podstawie ww. metryczki subwencji oświatowej, przeliczona została dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Mini Akademia", w związku z wykazaniem we wniosku o dotację dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju. W ramach rozdz. 80149 " Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego", zwiększono dotację o kwotę 4.927,00 zł.

Powyższe środki w wysokości 53.002,00 zł zabezpieczono w wyniku :

· zwiększenia dochodów w kwocie 22.421,07 zł,

· zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa pomieszczeń szkół podstawowych w Witosławiu i w Mroczy na potrzeby funkcjonowania oddziałów przedszkolnych" w kwocie 23.617,93 zł ( rezygnacja z zadania),

· zmniejszenia wydatków budżetowych w wysokości 6.963,00 zł :

- w rozdz. 75023 "Urzędy gmin" w par. 4300 "Zakup usług pozostałych" - 5.000,00 zł,

- w rozdz. 75416 "Straż gminna" w par. 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" - 1.000,00 zł, oraz w par. 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" - 963,00 zł.

7) Na wniosek Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach rozdz. 85154 tj. przeniesienia kwoty 5.600,00 zł z par. 4170 na par. 4300, na usługi specjalistycznych opinii lekarskich wydawanych przez biegłych sądowych.

8) Jednostki oświatowe dokonują przeniesień w planie wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w ramach par. 4120 "Składki na Fundusz Pracy":

a) Szkoła Podstawowa w Mroczy :

- z rozdz. 80101 na rozdz. 80150 w kwocie 5.080,00 zł,

- z rozdz. 80103 na rozdz. 80150 w kwocie 200,00 zł,

b) Szkoła Podstawowa w Witosławiu :

- z rozdz. 80101 na rozdz. 80150 w kwocie 1.160,00 zł ,

- z rozdz. 80101 na rozdz. 80149 w kwocie 500,00 zł,

c) Gimnazjum w Mroczy :

- z rozdz. 80110 na rozdz. 80150 w kwocie 11.830,00 zł.

Wysokość składek na Fundusz Pracy w odniesieniu do zaplanowanych w rozdziałach 80149 i 80150 środków na wynagrodzenia są niewystarczające.

9) W planie finansowym wydatków dokonuje się następujących zmian :

a) w ramach rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" przenosi się środki w kwocie 6.000,00 zł, z par. 4270 na par. 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe", w celu sporządzenia projektu przebudowy drogi gminnej Nr 090133C w obrębie Białowieża;

b) w ramach dotacji na zadania zlecone w rozdz. 75011 "Urzędy Wojewódzkie" przenosi się środki w kwocie 4.000,00 zł, z par. 4210 na par. 4270 "Zakup usług remontowych", na naprawę kserokopiarki i remonty pomieszczeń biurowych;

c) w planie wydatków sołectwa Drążno, w ramach przedsięwzięcia pn. "Wsparcie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej" dokonuje się przeniesienia środków w rozdz. 75412 :

- z par. 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" - 150,90 zł (plan po zmianie - 249,10 zł),

- z par. 4300 "Zakup usług pozostałych" - 500,00 zł,

- na par. 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" - 650,90 zł (plan po zmianie -1.150,90 zł).

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup odzieży dla OSP i artykułów spożywczych.

10) Zmienia się sposób przeznaczenia nadwyżki budżetowej w wysokości 211.000,00 zł, w związku z rezygnacją realizacji zadania pn.'Modernizacja drogi gminnej nr 090151C Kaźmierzewo-Orzelski Młyn", wprowadzonego do planu wydatków uchwałą Nr XVIII/163/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31.03.2016r. W ramach ww. kwoty planuje się wykonanie zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej Nr 090133C w obrębie Białowieża", na odcinku 0,750 km. Zadanie to zakwalifikowane zostało do dofinansowania ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy


Andrzej Brzóska


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »