| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/184/2016 Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 29 kwietnia 2016r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację działań polegających na transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z transportem i utylizacją odpadów powstałych przy likwidacji pokryć dachowych lub elewacji z obiektów budowlanych zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy Mrocza.

2. Środki na dofinansowanie pochodzić będą z budżetu gminy a ich wysokość będzie corocznie uchwalana przez Radę Miejską w Mroczy i określana w planie wydatków budżetu. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dotację w budżecie w danym roku, dofinansowanie jest realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dofinansowania.

3. Dotacja przyznawana podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (lub w związku z nieruchomością wykorzystywana do jej prowadzenia) stanowi pomoc de minimis, a jej udzielanie następuje na zasadach określonych w Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. L 352, z 24.12.2013).

4. Dotacja przyznawana podmiotowi prowadzącemu działalność rolniczą (lub w związku z nieruchomością wykorzystywana do jej prowadzenia) stanowi pomoc de minimis, a jej udzielanie następuje na zasadach określonych w Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. L 352, z 24.12.2013).

§ 2. 1. O dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny, m.in. własność, współwłasność, umowę użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością, umowę dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy z którego wynika prawo do korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Mrocza.

2. O dofinansowanie może ubiegać się również wspólnota mieszkaniowa w części, w której właścicielami są osoby fizyczne.

3. Osoby ubiegające się o uzyskanie dotacji na zadania określone w § 1 ust. 1 składają pisemne wnioski.

4. Wzór wniosku określi zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza.

5. Dofinansowanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 nie obejmuje kosztów związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest, zakupem i montażem nowych pokryć dachowych oraz wykonaniem dokumentacji technicznej.

6. Wyboru firmy, spełniającej wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), dokonuje właściciel nieruchomości.

7. Dofinansowanie udzielane będzie po zakończeniu realizacji zadań określonych w § 1 ust. 1 na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

8. Wnioski można składać w ciągu całego roku kalendarzowego.

9. Kolejność realizacji wniosków następować będzie według wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Miasta i Gminy Mrocza. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia.

10. Przyznanie dotacji jest uzależnione od możliwości finansowych gminy.

§ 3. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie jest zobowiązany złożyć do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi zakończenie działań tj.:

1) kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych uzyskany nie wcześniej niż na 2 dni przed dniem złożenia wniosku do którego stanowi załącznik. W przypadku współwłaścicieli należy do wniosku załączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania;

2) kopię dokumentu zezwalającego na wykonanie prac - jeśli jest wymagane przepisami prawa budowlanego lub opis planowanych robót budowlanych niepodlegających wymogowi zgłoszenia, czy uzyskania zezwolenia na budowę;

3) informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31);

4) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołóstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

5) kopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (na podstawie § 8 ust. 3 rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), zawierającego dodatkowo informację o łącznej powierzchni płyt zawierających azbest usuniętych z obiektów budowlanych,

6) kopię karty przekazania odpadu, potwierdzającą przekazanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych,

7) kopię faktury/rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę za transport i utylizację odpadów zawierających azbest.

2. Dofinansowanie ma charakter częściowej rekompensaty kosztów poniesionych na transport i utylizację azbestu i może nastąpić po całkowitym zakończeniu tych działań.

§ 4. Wysokość dofinansowania do działań określonych w § 1 ust.1, dla jednego wnioskodawcy ustala się jednorazowo w kwocie do 2.000 zł, niezależnie od liczy obiektów budowlanych, z których usuwane były wyroby zawierające azbest i miejsca ich położenia.

§ 5. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza zastrzega sobie prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania zadania przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

2. Przedstawiciel Urzędu sprawdza kompletność wniosku, dokonuje oględzin miejsca realizacji zadania sporządzając z tej czynności protokół.

3. Po stwierdzeniu, że wniosek jest kompletny zostaje zawarta umowa pomiędzy wnioskodawcą a Gminą Mrocza, określająca w szczególności oznaczenie stron umowy, nazwę zadania inwestycyjnego wraz z jego lokalizacją, wysokość przyznanej dotacji, warunki rozliczenia dotacji, sposób i termin wypłaty dotacji, warunki rozwiązania umowy.

§ 6. Dofinansowanie stanowiące pomoc de minimis i pomoc de minimis w rolnictwie udzielane będzie na podstawie niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2021r.

§ 7. Tracą moc:

1) uchwała Nr VIII/59/2011 Rady Miejskie w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację działań polegających na transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza;

2) uchwała Nr XVII/153/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację działań polegających na transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza.

3) uchwała Nr XVIII/165/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację działań polegających na transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy


Andrzej Brzóska


Uzasadnienie

W dniu 31 marca 2016 roku Rada Miejska w Mroczy podjęła uchwalę Nr XVIII/165/2016 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację działań polegających na transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza.

W toku badania uchwały Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy w piśmie z dnia 21 kwietnia 2016r. wskazuje na naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Z 2015r. poz. 1484 z późn. zm.), tj. braku w uchwale zapisu o jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi jej opublikowanie i wejście w życie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy


Andrzej Brzóska


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2013r. poz. 1238, z 2014r. poz. 40, poz. 47, poz. 457,poz. 822, poz. 1101, poz. 1146, poz. 1322, poz. 1662, z 2015r. poz. 122, poz. 151, poz. 277, poz. 478, poz. 774, poz. 881, poz. 933, poz. 1045, poz. 1223, poz. 1434, poz. 1593, poz. 1688, poz. 2287, z 2016r. poz. 266

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »