| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/120/2016 Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 29 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885, 938 i 1646, Dz.U. z 2014 roku, poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, Dz.U. z 2015 roku, poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, Dz.U. z 2016 roku, poz. 195) uchwala się, co następuje: W uchwale Nr XII/96/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016, zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 4/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 stycznia 2016 roku,

2. Uchwałą XIII/98/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 03 lutego 2016 roku,

3. Zarządzeniem Nr 11/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 10 lutego 2016 roku,

4. Uchwałą XIV/108/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 11 marca 2016 roku,

5. Zarządzeniem Nr 21/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 marca 2016 roku,

6. Zarządzeniem Nr 27/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 kwietnia 2016 roku,

7. Zarządzeniem Nr 29/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 kwietnia 2016 roku

§ 1. 1. wyrazy "dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 46 601 236,59 zł" zastępuje się wyrazami "dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 46 736 880,30 zł". Podział dochodów w nowej wersji jest następujący: Dochody bieżące w kwocie 44 527 214,59 zł, z tego:

1) dochody własne (§§ 031-036,041,043,048-049,050,055,059,066-067,069,083,091-092,097-098,268) 16 503 961,00 zł

2) dochody z majątku gminy (§ 075) 2 589 089,09 zł

3) subwencja z budżetu państwa (§ 292) 8 558 056,00 zł

4) dotacje celowe (§§ 201-203, 206) 8 778 999,89 zł

5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 200) 78 120,61 zł

6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) 8 018 988,00 złDochody majątkowe w kwocie 2 209 665,71 zł z tego:

1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 629) 209 665,71 zł w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 209 665,71 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku (§ 077) 2 000 000,00 zł Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. wyrazy "wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 45 824 347,50 zł" zastępuje się wyrazami "wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 45 959 991,21 zł". Podział wydatków w nowej wersji jest następujący: Wydatki bieżące w kwocie 42 954 991,21 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 32 138 923,15 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417)19 519 360,30 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 285,413-414,421-422, 424,426-428,430,433,436,439,441,443-444,460,470,481) 12 619 562,85 zł

2) dotacje (§§ 233,248,254,282)1 960 720,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324) 7 910 227,45 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 78 120,61 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 803) 150 000,00 zł

6) wydatki na obsługę długu (§ 811) 717 000,00 złWydatki majątkowe w kwocie 3 005 000,00 zł z tego :

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) 2 995 700,00 zł

2) dotacje (§ 663) 9 300,00 zł Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej "Dochody budżetu państwa - Plan na rok 2016" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2016" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Janikowie


Grzegorz Czerwiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/120/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/120/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/120/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/120/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/120/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN NA 2016 ROK

w zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011

Urzędy Wojewódzkie

O690

Wpływy z różnych opłat

2 400,00

750

RAZEM

2 400,00

852

POMOC SPOŁECZNA

85203

Ośrodki wsparcia

O830

Wpływy z różnych usług

9 100,00

85212

O980

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

86 600,00

85228

O830

Wpływy z różnych usług

7 300,00

852

RAZEM

103 000,00

DOCHODY OGÓŁEM

105 400,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/120/2016
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2016

Plan na rok 2016

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Rok 2016 (7+8+9)

Planowane wydatki wg źródeł finansowania

Dochody własne

Kredyty i pożyczki

Środki pochodzące z UE i innych źródeł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

400

40001

Rozbudowa sieci ciepłowniczych w Janikowie

2 094 447,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

2.

400

40002

Budowa przyłącza sieci wodociągowej na terenie gminy Janikowo

683 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

3.

600

60016

Budowa i modernizacja dróg gminnych

11 001 350,00

395 700,00

395 700,00

0,00

0,00

4.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej 150745 C w Ludzisku

32 614,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

5.

630

63095

Rewitalizacja plaży w Janikowie

550 000,00

550 000,00

550 000,00

0,00

0,00

6.

700

70005

Budowa garaży na terenie miasta Janikowa

1 400 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

0,00

0,00

7.

720

72095

Współfinansowanie Programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych"

46 266,95

9 300,00

9 300,00

0,00

0,00

8.

750

75023

Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego w Janikowie

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

9.

754

75495

Modernizacja monitoringu w Janikowie

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

10.

801

80110

Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum w Janikowie

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

11.

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Janikowo

1 279 445,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

12.

900

90015

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kołuda Wielka

23 977,07

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

13.

900

90015

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Ludzisko

59 626,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

14.

900

90015

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia- Fundusz sołecki Kołuda Mała

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

15.

926

92601

Modernizacja budynków na stadionie miejskim w Janikowie

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

16.

926

92601

Zakupy inwestycyjne dla OSiR w Janikowie

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

Ogółem

17 560 726,02

3 005 000,00

3 005 000,00

0,00

0,00


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY Nr XV/120/2016 RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016

Zmiany w budżecie na 2016 rok obejmują:

DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody bieżące:

W dziale 750 - Administracja publiczna - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 roku Nr WFB.I.3120.1.2016, plan dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ulega zmniejszeniu o kwotę 14 400,00 zł, a z dnia 25 kwietnia 2016 roku Nr WFB.I.3120.3.21.2016 zwiększeniu o kwotę 5 033,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich. Łącznie plan w rozdziale 75011 zmniejsza się o kwotę 9 367,00 zł.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 roku o kwotę 29 955,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. O kwotę 500 000,00 zł zmniejsza się plan wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku ze złożeniem deklaracji korygującej przez Ciech Soda Polska.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 roku o kwotę 261 325,00 zł zmniejsza się planowane dochody z tytułu subwencji oświatowej.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - do planu dochodów Szkoły Podstawowej w Janikowie wprowadza się kwotę 3 850,00 zł, która stanowi wartość środków otrzymanych od ubezpieczyciela w ramach prewencji. Kwota 1 705,00 zł zwiększa plan dochodów Przedszkola w Janikowie i dotyczy zwrotu nadpłaty za zużytą energię elektryczną. Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymano środki w kwocie 13 760,00 zł na pokrycie kosztów studiów podyplomowych dla pracowników Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Janikowie. Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku Nr WFB.I.3120.3.23.2016, do planu dochodów wprowadza się dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2016 rok w łącznej kwocie 506 900,00 zł, z czego na poszczególne rozdziały przypada:

- 80103 - 189 060,00 zł,

- 80104 - 313 730,00 zł,

- 80149 - 4 110,00 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 roku, Nr WFB.I.3120.1.2016 o kwotę 14 600,00 zł ulegają zmniejszeniu planowane dochody na prowadzenie bieżącej działalności przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie, a o kwotę 600,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na działalność MGOPS w Janikowie. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku, Nr WFB.3120.3.22.2016 dokonuje się przeniesienia kwoty 2 815 693,00 zł z paragrafu 2010 w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, do paragrafu 2060 w rozdziale 85211 - Świadczenie wychowawcze.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - o kwotę 154 500,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych przez uczniów szkół podstawowych z terenu gminy oraz uczniów Gimnazjum w Janikowie.

Dochody majątkowe:

W dziale 600 - Transport i łączność - na podstawie Umowy nr WP-II-C.433.1.11.2016, zawartej w dniu 29 lutego 2016 roku z Województwem Kujawsko-Pomorskim, do planu dochodów wprowadza się kwotę 209 665,71 zł, która stanowi dofinansowanie w formie refundacji Projektu pn. "Przebudowa ulicy Łącznej i Przyjeziernej w Janikowie".

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 600 - Transport i łączność - plan wydatków na wypłaty umów-zleceń wraz z pochodnymi ulega zmniejszeniu o łączną kwotę 15 300,00 zł. O kwotę 31 348,44 zł zwiększa się zaplanowane wydatki na bieżące naprawy dróg gminnych.

W dziale 710 - Działalność usługowa - o kwotę 10 000,00 zł zwiększa się zaplanowany wydatek na pokrycie kosztów sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 720 - Informatyka - o kwotę 392,50 zł zmniejsza się plan wydatków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W dziale 750 - Administracja publiczna - plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ulega zmniejszeniu o kwotę łączną 9 367,00 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe przypada kwota 8 967,00 zł, a na składki ZUS kwota 400,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w zakresie środków własnych o kwotę 69,15 zł w rozdziale 75011 oraz o kwotę 6 306,20 zł w rozdziale 75023. O kwotę 8 630,00 zł zwiększa się planowane wydatki na opłaty za udział w szkoleniach pracowników Urzędu Miejskiego w Janikowie oraz o 500,00 zł plan wydatków na przeprowadzenie badań lekarskich.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zmniejsza się zaplanowane wydatki o kwotę łączną 87 185,00 zł. W związku z tym, iż zmniejszeniu uległy planowane dochody z tytułu subwencji oświatowej, dokonuje się korekt w planowanych wydatkach na prowadzenie jednostek oświatowych. Ponadto zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie z obiektów sportowych. Wprowadzone zmiany dotyczą rozdziałów:

- 80101 - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 12 850,00 zł,

- 80103 - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 8 000,000 zł,

- 80104 - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 18 295,00 zł,

- 80110 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 18 000,00 zł,

- 80113 - zmniejszenie planowanych wydatków na dowożenie uczniów do szkół (po rozstrzygnięciu przetargu) o kwotę 110 000,00 zł,

- 80114 - zwiększenie planowanych wydatków o otrzymane środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 13 760,00 zł, na pokrycie kosztów studiów podyplomowych pracowników Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Janikowie,

- 80146 - przeniesienie kwoty 600,00 zł z planu wydatków na zakupy pomocy dydaktycznych do planowanych wydatków na opłaty za udział w szkoleniach pracowniczych,

- 80148 - zmniejszenie o kwotę 1 000,000 zł planowanych wydatków z przeznaczeniem na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- 80150 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 500,00 zł.

Ponadto do planu wydatków wprowadza się środki dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na 2016 rok w łącznej kwocie 506 900,00 zł, z czego na poszczególne rozdziały przypada:

- 80103 - 189 060,00 zł,

- 80104 - 313 730,00 zł,

- 80149 - 4 110,00 zł.

Dokonuje się korekt w paragrafie 4010 w powyższych rozdziałach poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe z własnych środków, a zwiększenie tych wydatków z dotacji celowej.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - o kwotę 14 600,00 zł ulegają zmniejszeniu planowane wydatki na prowadzenie bieżącej działalności przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie, a o kwotę 600,00 zł zwiększa się plan wydatków na działalność MGOPS w Janikowie. Przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 53,00 zł w planie wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny. Planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla Dziennego Domu "Senior-Wigor" ulegają zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 2 815 693,00 zł z rozdziału 85295 - Pozostała działalność, do rozdziału 85211 - Świadczenie wychowawcze.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan wydatków na prowadzenie świetlic szkolnych ulega zmniejszeniu o kwotę łączną 4 000,00 zł, w tym za wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę 114,88 zł zmniejsza się plan wydatków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a zwiększeniu o kwotę 6 900,00 zł ulegają zaplanowane wydatki na wypłaty wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu.

Wydatki majątkowe:

W dziale 600 - Transport i łączność - plan wydatków przeznaczonych na budowę dróg gminnych ulega zwiększeniu o kwotę 200 000,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - do planowanych wydatków inwestycyjnych wprowadza się kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Janikowie.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 roku, Nr WFB.I.3120.1.2016 plan dochodów budżetu państwa zmniejszono o kwotę łączną 800,00 zł.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 135 643,71 zł po stronie zwiększeń.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »