| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/92/2016 Rady Gminy w Dąbrowie

z dnia 29 kwietnia 2016r.

zmieniająca Uchwałę Nr X/71/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art.243, art. 258, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r.,poz.885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/71/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 03 grudnia 2015 roku zmienionej Uchwałą Nr XI/76/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 stycznia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 8/2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Nr 15/2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XIII/85/2016 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 17 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 23/2016 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2016 roku wprowadzić następujące zmiany:

1) zwiększyć dochody budżetowe na rok 2016 o kwotę 47.493,40 zł,

2) zwiększyć wydatki budżetowe na rok 2016 o kwotę 89.050,00 zł,

3) przeprowadzić zmiany budżetu na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2016 - 15.692.082,40 zł, w tym:

1) dochody majątkowe - 265.000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku - 185.000,00 zł,

2) dochody bieżące 15.427.082,40 zł, w tym:

a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- 3.524.458,00 zł,

b) subwencja ogólna - 5.536.208,00 zł,

c) dotacje celowe - 265.226,40 zł,

d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - 33.269,00 zł

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2016 - 16.902.362,00 zł

1) wydatki majątkowe 1.693.895,06 zł

2) wydatki bieżące 15.208.466,94 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.814.351,31 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.298.837,51 zł,

c) dotacje na zadania bieżące - 1.619.370,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.397.639,12 zł

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej- 53.269,00 zł,

f) obsługa długu 25.000,00 zł,

g) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -3.524.458,00 zł,

§ 3. Ustala się zadania majątkowe do realizacji w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 1.501.535,60 zł oraz kwota planowanych rozchodów 291.256,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 1.210.279,60 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.210.279,60 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/92/2016
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/92/2016
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/92/2016
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Plan dochodów zwiększono o kwotę 47.493,40 zł, a wydatków o kwotę 89.050,00 zł. Po wprowadzonych zmianach dochody budżetowe stanowić będą kwotę 15.692.082,40 zł, a wydatki budżetowe 16.902.362,00 zł. Zmianie uległ deficyt budżetowy z kwoty 1.168.723,00 zł na kwotę 1.210.279,60 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Zwiększono wydatki majątkowe z kwoty 1.668.895,06 zł, na kwotę 1.693.895,06zł. Po stronie dochodów wprowadzono środki w dziale 750 z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy na kwotę 14.224,00zł oraz na realizacje zadania podniesienie poziomu edukacji i edukacji międzykulturowej z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + -Wolontariat Europejski w wysokości 33.269,00 zł. Zmiany po stronie wydatków obejmują dział:

- 750 - administracja publiczna - zwiększenie wydatków o kwotę 51.050,00zł na realizacje zadania dokształcanie pracowników w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz na realizacje programu Erasmus+.

- 801 - wprowadzono środki w wysokości 25.000,00 zł, związane z przygotowanie dokumentacji pod budowę przedszkola.

- 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł na zakup przyczepki samochodowej.

- 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie zabezpieczenia środkami ochronnymi wiat przy świetlicach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »