| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 120-36/16 Burmistrza Tucholi

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuchola na 2016 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), § 11 pkt 2 Uchwały Nr XIV/112/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016 rok

Burmistrz Tucholi
zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/112/15 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2016 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 120-04/16 Burmistrza Tucholi z dnia 13 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr 120-09/16 Burmistrza Tucholi z dnia 29 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XVII/141/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/146/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 120-28/16 Burmistrza Tucholi z dnia 31 marca 2016 r. , Uchwałą XIX/151/16 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 kwietnia 2016 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Dochody gminy w wysokości 65.520.012,77 zł zwiększa się o 1.559.771,94 zł do wysokości 67.079.784,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 17.626.219,43 zł zwiększa się o 1.559.771,94 zł do wysokości 19.185.991,37 zł, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 13.937.736,43 zł zwiększa się o 489.538,94 zł do wysokości 14.427.275,37 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w wysokości 1.222.883 zł zwiększa się o 1.070.233 zł do wysokości 2.293.116 zł ,

- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej wynoszą 3.000 ,

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 36.000 ,

- dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje wynoszą 875.175 zł,

- dotacje z funduszy celowych na inwestycje wynoszą 166.600 zł ,

- dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji wynoszą 1.384.825 zł,

b) subwencje z budżetu państwa wynoszą 19.662.023 zł,

c) dochody własne wynoszą 28.231.770,34 zł.

2. Dochody bieżące w wysokości 60.735.788,77 zł zwiększa się o 1.559.771,94 zł do wysokości 62.295.560,71 zł, dochody majątkowe wynoszą 4.784.224 zł, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości wynoszą 3.664.224 zł ,

- dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 1.110.000zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 10.000 zł,

3. Wydatki budżetu w łącznej wysokości 68.920.012,77 zł zwiększa się o 1.559.771,94 zł do wysokości 70.479.784,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 60.641.177,48 zł zwiększa się 1.559.771,94 zł do wysokości 62.200.949,42 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 41.636.352,87 zł zwiększa się o 1.338.508,94 zł do wysokości 42.974.861,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.492.597 zł zwiększa się o 824.972 zł do wysokości 26.317.569 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.143.755,87 zł zwiększa się o 513.536,94 zł do wysokości 16.657.292,81 zł,

b) dotacje na zadania bieżące wynoszą 3.267.366 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15.272.504,37 zł zwiększa się o 221.263 zł do wysokości 15.493.767,37 zł,

d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wynoszą 53.000 zł,

e) obsługa długu gminy wynosi 411.954,24zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 8.278.835,29 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 8.278.835,29 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 1.408.235,29 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Tucholi


Tadeusz Kowalski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120-36/16
Burmistrza Tucholi
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120-36/16
Burmistrza Tucholi
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany do uchwały budżetowej Gminy Tuchola na 2016 r. Zarządzeniem Burmistrza Tucholi Nr 120-36/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. spowodowane zostały następującymi okolicznościami:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zwiększenie dochodów i wydatków w tym rozdziale o 411.683,94 zł związane jest z wprowadzeniem do budżetu środków przyznanych gminie z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększenie dochodów i wydatków w tym rozdziale o 13.737 zł związane jest z wprowadzeniem do budżetu środków przyznanych gminie z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie dochodów (58.480zł) i wydatków (73.100 zł) w rozdziałach 80101 ( wydatki 53.100 zł ) i 80110 (20.000 zł), związane jest z wprowadzeniem do budżetu środków z budżetu państwa przyznanych gminie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Czytelnictwa" (w realizację zadania po stronie wydatków zaangażowano z rezerwy ogólnej środki w kwocie 14.620 zł stanowiące 20% wkład własny gminy w realizację zadania.

Dodatkowe zwiększenie dochodów i wydatków w łącznej kwocie 790.490 zł w rozdziałach 80103 (216.460 zł), 80104 (454.840 zł), 80106 (101.380 zł), 80149 (17.810 zł) związane jest z wprowadzeniem do budżetu środków z budżetu państwa przyznanych gminie z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.

Dział 852 Opieka społeczna

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Przeniesienia dochodów i wydatków w tym rozdziale związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej i zmianą decyzji Wojewody w zakresie kwalifikowania wydatków związanych z realizacja i wypłatą świadczeń "500 plus" w zakresie wychowywania dzieci.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 95.603 zł związane jest z wprowadzeniem do budżetu środków z budżetu państwa przyznanych w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 125.660 zł związane jest z wprowadzeniem do budżetu środków z budżetu państwa przyznanych w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 64.118 zł związane jest z wprowadzeniem do budżetu środków z budżetu państwa przyznanych w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkiwania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dodatkowe zmiany po stronie wydatków dotyczą:

Dział 710 Działalność usługowa,

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Przesunięcia wydatków w tym rozdziale służą zabezpieczeniu środków na realizację bieżących zadań Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (wynagrodzenie członków komisji z zewnątrz wypłacane na podstawie umów cywilno-prawnych).

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale w kwocie 5.000 zł związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na wydatki związane z gospodarką mieniem gminnym (opłaty, mapy, wyceny itp.). Środki na powyższy cel przenosi się z rezerwy ogólnej budżetu - 758/75818/4810.

Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dla Szkoły Podstawowej w Raciążu zabezpiecza się środki na:

- remont dachu - 8.000 zł (środki z rezerwy celowej),

- zorganizowanie konkursu "Mały Poliglota" - 1.300 zł (środki z rezerwy ogólnej).

Dział 852 Opieka społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale w kwocie 21.245 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadań wobec dłużników alimentacyjnych. Środki na powyższy cel przenosi się z rezerwy ogólnej budżetu - 758/75818/4810.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Zmiany w tym rozdziale służą zabezpieczeniu środków na ewentualny zakup usług (dotyczy sołectwa Stobno).

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększenie wydatków tym rozdziale związane jest z zabezpieczeniem środków na utrzymanie infrastruktury sportowej na terenie sołectwa Raciąż. Środki na powyższy cel przenosi się z rezerwy ogólnej budżetu - 758/75818/4810.

Wskutek powyższych zmian dochody i wydatki budżetu gminy ulegną zwiększeniu o 1.559.771,94 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »