| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 119/2016 Burmistrza Brodnicy

z dnia 29 kwietnia 2016r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 64 z późn. zm.[2]));

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 24/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 stycznia 2016 r.,

Uchwałą Nr XIV/105/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 61/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 lutego 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 65/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 lutego 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 87/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 marca 2016 r.,

Uchwałą Nr XV/118/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 98/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 111/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 8 kwietnia 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 114/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2016 r.,

wprowadzam następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 94.572.905,84 zł,

w tym:

a) dochody bieżące: 92.572.905,84 zł,

b) dochody majątkowe: 2.000.000,00 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę 1.294.096,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2) dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 108.303,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;

3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 92.808.905,84 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące: 85.864.366,84 zł,

b) wydatki majątkowe: 6.944.539,00 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę 1.294.096,62 zł oraz dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących w łącznej wysokości 6.616.814,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

4) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 108.303,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Brodnicy


Jarosław Radacz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 119/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 119/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2a.pdf


Uzasadnienie

I. DOCHODY

W planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2016 rok dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 1.294.096,62 zł, w tym:

1. w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, zwiększa się planowane dochody w § 2010 o kwotę 5.415,62 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2016 r.,

2. w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zwiększa się planowane dochody w § 2010 łącznie o kwotę 102.888,00 zł, w tym o 80.994,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.20.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z rozliczenia dotacji udzielonej w 2015 r. gminie na zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz o 21.894,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.21.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich - zmiana kwoty dotacji na podstawie ilości spraw zrealizowanych w I kwartale 2016 r.,

3. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększa się planowane dochody w § 2030 o kwotę 741.625,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.,

4. w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze, zwiększa się planowane dochody w § 2030 o kwotę 410.115,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zwiększa się planowane dochody w § 2030 o kwotę 149.087,00 zł, na podstawie wyżej wymienionej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Równocześnie na podstawie wymienionej decyzji koryguje się przyjęte do budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016 w wyniku wcześniejszej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. (Nr WFB.I.3120.3.18.2016) kwoty dotacji celowych. Zmniejsza się plan dotacji celowych w niżej wymienionej klasyfikacji:

Rozdział 85214, § 2030 o kwotę 92.409,00 zł,

Rozdział 85216, § 2030 o kwotę 22.625,00 zł.

Ponadto, dokonuje się przeniesienia kwoty dochodów w wysokości 6.599.114,00 zł z rozdziału 85295 - Pozostała działalność, § 2010 do rozdziału 85211 - Świadczenia wychowawcze, § 2060 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 524).

II. WYDATKI

W planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2016 rok dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 1.294.096,62 zł, w tym:

1. w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, zwiększa się planowane wydatki w § 4430 o kwotę 5.309,44 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Ponadto, w tym samym rozdziale zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 106,18 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego, poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2016 r.,

2. w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zwiększa się planowane wydatki w § 4010 o kwotę 102.888,00 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich,

3. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększa się planowane wydatki w § 4010 o kwotę 741.625,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.,

4. w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze, zwiększa się planowane wydatki w § 3110 o kwotę 410.115,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zwiększa się planowane wydatki w § 3110 o kwotę 149.087,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Równocześnie w wyniku korekty przyjętych do budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016 w wyniku wcześniejszej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. (Nr WFB.I.3120.3.18.2016) kwot dotacji celowych, zmniejsza się plan wydatków w niżej wymienionej klasyfikacji:

Rozdział 85214, § 3110 o kwotę 92.409,00 zł,

Rozdział 85216, § 3110 o kwotę 22.625,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia kwot wydatków w łącznej wysokości 6.599.114,00 zł z rozdziału 85295 - Pozostała działalność, § 3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4440 i 4700 w zakresie zadań zleconych do rozdziału 85211 - Świadczenia wychowawcze, w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 524). Przeniesienie nastąpiło na podstawie decyzji Wojewody kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.22.2016 z 26 kwietnia 2016 r.

III. POZOSTAŁE PRZENIESIENIA WYDATKÓW

W ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących w łącznej wysokości 17.700,00 zł w ramach dostosowania planu wydatków budżetu na rok 2016 do potrzeb wynikających z realizacji zaplanowanych zadań. Ponadto dokonuje się przeniesienia kwot wydatków w łącznej wysokości 6.599.114,00 zł z rozdziału 85295 - Pozostała działalność, § 3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4440 i 4700 w zakresie zadań zleconych do rozdziału 85211 - Świadczenia wychowawcze, w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 524). Przeniesienie nastąpiło na podstawie decyzji Wojewody kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.22.2016 z 26 kwietnia 2016 r.

IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

W planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2016 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków bieżących łącznie o kwotę 108.303,62 zł, zgodnie z uzasadnieniem, zawartym w pkt I. i II. w zakresie dochodów (§ 2010 i § 2060) i odpowiednio wydatków dotyczących zadań zleconych.

Burmistrz Brodnicy


Jarosław Radacz


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130,poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150.

[2]) Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 441, poz. 621, poz. 686, poz. 879, poz. 1242, poz. 1248, poz.1341, poz. 1444 i poz. 1545

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Studzińska

Prawnik, Mediator Stały przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »