| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/72/2016 Rady Gminy Kikół

z dnia 6 maja 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) i art. 6 r ust 3 w zw. z ust. 2 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Kikół uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w każdej ilości,

2) zebrane w sposób selektywny: szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia i odzież - w każdej ilości,

3) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości.

2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaży się nieruchomości na których znajdują się budynki jednorodzinne w trzy worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności co najmniej 60 litrów.

§ 3. 1. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

2) zebrane w sposób selektywny: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale i szkło - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc,

3) odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone:

a) w okresie od 1 maja do 30 września - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,

b) w okresie od 1 października do 30 kwietnia - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

2. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z terenów nieruchomości:

1) przeterminowane leki chemikalia - w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w godzinach ich pracy,

2) zużyte baterie i akumulatory - w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w godzinach ich pracy,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w godzinach jego pracy,

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w godzinach jego pracy,

5) odpady budowlane i rozbiórkowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w godzinach jego pracy,

6) zużyte opony - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w godzinach jego pracy,

7) tekstylia i odzież - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w godzinach jego pracy.

§ 4. 1. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych czynne są w pierwszą i trzecią sobotę każdego miesiąca w godzinach 10.00-15.00.

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady komunalne określone w § 3 ust. 2 zebrane w sposób selektywny.

3. Właściciele nieruchomości mogą również samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych pozostałe odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, określone w § 3 ust. 1, z wyjątkiem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIX/168/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 27 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2013 r., poz. 1750).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kikół.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Sadowski


Uzasadnienie

W dniu 17 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która w art. 11 wskazuje, że dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6 n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od wejścia w życie niniejszej ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione i konieczne.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Sadowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »