| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/74/2016 Rady Gminy Kikół

z dnia 6 maja 2016r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kikół

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 poz. 446) i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Kikół uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w wysokości 12 zł miesięcznie od mieszkańca.

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty o której mowa w ust. 1 w wysokości 8 zł miesięcznie od mieszkańca.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/161/2013 Rady Gminy Kikół z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kikół (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r. poz. 751).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kikół.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Sadowski


Uzasadnienie

W dniu 17 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która w art. 11 wskazuje, że dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6 n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od wejścia w życie niniejszej ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione i konieczne.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Sadowski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »