| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 179/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie

z dnia 10 maja 2016r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz.1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz.1045, poz. 1189, poz.1269, poz. 1830, poz.1890, z 2016 r. poz. 195 ) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XI/77/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XI/77/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016, zmienionej uchwałą Nr 156/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 3 lutego 2016 r., uchwałą Nr 158/2016 Zarządu Powiatu z dnia 17 lutego 2016 r., uchwałą Nr 161/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 02 marca 2016 r., uchwałą Nr XIII/90/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 marca 2016 r., uchwałą Nr 171/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 31 marca 2016 r., uchwałą Nr XIV/96/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 kwietnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości 48.345.377,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 42.614.114,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5.731.263,00 zł";

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu w wysokości 50.839.355,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 41.920.541,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.918.814,00 zł.".

2. W załączniku nr 1 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 2 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie.

Starosta Rypiński


Zbigniew Zgórzyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 179/2016
Zarządu Powiatu w Rypinie
z dnia 10 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU POWIATU


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 179/2016
Zarządu Powiatu w Rypinie
z dnia 10 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU POWIATU


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 179/2016
Zarządu Powiatu w Rypinie
z dnia 10 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.


Uzasadnienie

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w:

-dz.710, rozdz. 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na prace związane z uzupełnieniem geodezyjnej osnowy poziomej na terenie powiatu,

-dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 74.240 zł z rezerwy celowej cz.83,poz. 41 z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2013),

-dz. 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 15.000 zł -zgodnie a art. 155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.), w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.) może być w uzasadnionych przypadkach zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu, z zastrzeżeniem ust. 2a.

-dz.801- Oświata i wychowanie o kwotę 70.880 zł ( w tym: rozdz. 80110 - szkoły podstawowespecjalne -2.480 zł, rozdz. 80110 - Gimnazja - 4.000 zł, rozdz. 80111- Gimnazja specjalne - 2.480 zł, rozdz. 810120 - Licea ogólnokształcące - 16.960 zł, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - 42.480 zł, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - 2.480 zł)

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3- rezerwa celowa cz. 83, poz.81.

Środki pochodzące z dotacji zwiększyły środki na wydatki w planach finansowych zgodnie z przeznaczeniem. W zakresie dz. 801- Oświata i wychowanie środki z dotacji na zakup książek w kwocie 70.880 zł zostały zaplanowane w jednostkach oświatowych łącznie z udziałem własnym w kwocie 17.720 zł (Zespół Szkół Nr 1 -20.000 zł, Zespół Szkół Nr 2 - 33.100 zł, Zespół Szkół Nr 3 - 18.100 zł, Zespół Szkół Nr 4 - 8.100 zł, Zespół Szkół Nr 5 - 9.300 zł).

Dokonuje się również przeniesień środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskiem Jednostki z dnia 13 kwietnia 2016 r., pismo PF.0312.2.2016.

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji, co pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »