| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/125/2016 Rady Miejskiej Łasin

z dnia 11 maja 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/91/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok (zmiany: Uchwała Nr XVI/98/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 stycznia 2016r., Zarządzenie Nr 186/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 stycznia 2016r., Zarządzenie Nr 192/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 lutego 2016r., Uchwała Nr XVII/100/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 marca 2016r., Zarządzenie Nr 197/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 marca 2016r., Zarządzenie Nr 198/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 marca 2016r., Zarządzenie Nr 202/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 marca 2016r., Zarządzenie Nr 207/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 kwietnia 2016r., Zarządzenie Nr 210/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 kwietnia 2016r., Uchwała Nr XVIII/115/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 kwietnia 2016r., Zarządzenie Nr 211/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 kwietnia 2016r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 29.524.868,93 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 28.555.134,93 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 969.734,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.";

2) § 2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 33.328.868,93 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 27.610.008,93 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.718.860,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.";

3) w załączniku nr 1 "Dochody budżetu na 2016 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 "Wydatki budżetu na 2016 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 5 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 13 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Rafał Radacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/125/2016
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 11 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/125/2016
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 11 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/125/2016
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 11 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/125/2016
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 11 maja 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/125/2016
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 11 maja 2016 r.
Zalacznik5.pdf


[1]) Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 938 i poz. 1646, z 2014r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz.1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830,poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016r., poz. 195

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »