| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/9/16 Rady Gminy Rogowo

z dnia 17 marca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) Rada uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/5/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 4/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 stycznia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 Dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 16.261.011,02 zł zwiększa się do kwoty 18.593.748,62 zł, z tego:

1. dochody bieżące z kwoty 15.132.291,02 zł zwiększa się do kwoty 17.300.209,02 zł

2. dochody majątkowe z kwoty 1.128.720 zł zwiększa się do kwoty 1.293.539,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) W § 1 ust. 3 pkt 1 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 2.031.111,02 zł zwiększa się do kwoty 4.189.029,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) W § 2 ust. 1 Wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 17.914.611,02 zł zwiększa się do kwoty 20.182.548,62 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

4) W § 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w wysokości 14.474.933,02 zł zwiększa się do kwoty 16.691.870,62 zł.

5) W § 2 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe w wysokości 3.439.678 zł zwiększa się do kwoty 3.490.678 zł.

6) W § 2 ust. 3 pkt a Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 2.031.111,02 zł zwiększa się do kwoty 4.189.029,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

7) W § 2 ust. 4 Określa się zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

8) W § 2 ust. 5 pkt 2 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

9) W § 3 ust. 1 Deficyt budżetu w kwocie 1.588.800 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.080.517 zł,

2. zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 508.283 zł

10) W § 3 ust. 2 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.036.235 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 447.435 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

11) W § 6 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 508.293 zł.

12) W § 7 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym, określone w załączniku Nr 4

13) W § 8 Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 508.293 zł

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, do uchwały Nr IX/5/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 stycznia 2016 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Długokęcki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/9/16
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/9/16
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/9/16
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr X/9/16
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik3a.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/9/16
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/9/16
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/9/16
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr X/9/16
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik6a.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »