| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OPO-4210-10(13 )/2016/537/XV/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 13 maja 2016r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) oraz z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
z siedzibą w Mogilnie,
zwanego dalej: "Przedsiębiorstwem"

zawartego w piśmie z 23 lutego 2016 r. l.dz 168/W/2016, uzupełnionego pismami z 8 marca 2016 r. l.dz. 220/W/2016, z 1 kwietnia 2016 r. l.dz. 290/W/2016, z 8 kwietnia 2016 r. l.dz. 308/W/2016, z 4 maja 2016 r. l.dz. 400/W/2016, z 5 maja 2016 r. l.dz. 408/W/2016 oraz 12 maja 2016 r. l.dz. 434/W/2016, w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła,

zatwierdzam

taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
na okres dwunastu miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania.

Uzasadnienie

Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 25 lutego 2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo posiadające koncesje na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy- Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie planowanych do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-774 Poznań, ul. Wielka 20.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu


Irena Gruszka

Uiszczono opłatę skarbową

- w wysokości 10 zł dnia 23 lutego 2016 r.

na rachunek 95103015080000000550024055

Aldona Sikorska starszy specjalista

Otrzymują:

1. Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.,

ul. W. Witosa 6, 88-300 Mogilno

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski.


Załącznik do Decyzji Nr OPO-4210-10(13 )/2016/537/XV/ASi
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 13 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »