Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 1765

Uchwała nr 300/16 Rady Miasta Torunia

z dnia 12 maja 2016r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250);

2) Zespole Staromiejskim - należy przez to rozumieć obszar ograniczony ulicami: Al. Jana Pawła II, Wały gen. Sikorskiego, Szumana, Plac Św. Katarzyny, Warszawska, Bulwar Filadelfijski, Ślimak Getyński i Al. Jana Pawła II.

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Toruń zapewniają utrzymanie nieruchomości w czystości i porządku, wykonując obowiązki wynikające z ustawy oraz poprzez:

1) usuwanie zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

2) wyposażenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w rozdziale 3;

3) ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych w miejscach nie stanowiących utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, itp. oraz dostępnych dla korzystających z tych urządzeń i przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych;

4) zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach do tego celu przeznaczonych w sposób określony w rozdziale 2 i 3.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) papier i tektura;

2) metale;

3) tworzywa sztuczne;

4) opakowania wielomateriałowe;

5) szkło;

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji;

7) odpady zielone;

8) przeterminowane leki;

9) chemikalia;

10) zużyte baterie i akumulatory;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

13) odpady budowlane i rozbiórkowe;

14) zużyte opony.

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust.1 pkt 1-4 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady suche.

3. Odpady komunalne, o których mowa w ust.1 pkt 6-7 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako bioodpady (odpady mokre).

4. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów, o których mowa w ust.1 pkt 1-5 realizowany może być przy wykorzystaniu ogólnodostępnych pojemników ustawionych na nieruchomościach, których właścicielem jest Gmina Miasta Toruń.

5. Odpady, o których mowa w ust.1 pkt 8-14 należy przekazywać bezpośrednio do miejsc ich zbierania zgodnie z zasadami określonymi w § 5 niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Odpady papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz szkła należy zbierać w workach lub pojemnikach ustawionych na nieruchomości. Odpady te przekazywane mogą być przez mieszkańców bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone należy zbierać w workach lub pojemnikach ustawionych na nieruchomości. Odpady te przekazywane mogą być przez mieszkańców bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem § 6.

3. Odpady przeterminowanych leków należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, przychodniach, ośrodkach zdrowia, wskazanych przez Gminę Miasta Toruń. Odpady te przekazywane mogą być przez mieszkańców bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Chemikalia oraz zużyte opony przekazywane będą bezpośrednio przez mieszkańców do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r., poz. 687 z późn. zm.) do podmiotu zbierającego te odpady bądź też umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej wskazanych przez Gminę Miasta Toruń. Odpady te przekazywane mogą być przez ich użytkowników bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688) zbierającemu zużyty sprzęt. Odpady te przekazywane mogą być przez ich użytkowników bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe zbiera się na terenie nieruchomości w sposób zapewniający łatwy dostęp przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych, w przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe należy zbierać na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych. Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru. Odpady te przekazywane mogą być przez mieszkańców bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się na terenie nieruchomości w workach lub pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, udostępnionych przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych, ustawionych w miejscu nieutrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych. Ponadto odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców we własnym zakresie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w takim przypadku dopuszczalne jest zbieranie luzem tych odpadów.

§ 6. Właściciele nieruchomości, z wyłączeniem właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Zespołu Staromiejskiego, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, mogą je kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

§ 7. Właściciel nieruchomości, na której organizowane są imprezy plenerowe lub zgromadzenia w miejscach publicznych, zobowiązany jest do ustawienia odpowiedniej ilości pojemników do zbierania odpadów oraz do usunięcia odpadów i uprzątnięcia terenu niezwłocznie po zakończeniu imprezy (zgromadzenia), lecz nie później niż w ciągu 12 godzin od zakończenia imprezy (zgromadzenia).

§ 8. Właściciel nieruchomości, na której znajduje się ogródek letni, kawiarenka zimowa, kiosk lub punkt gastronomiczny zobowiązany jest do wyposażenia tych obiektów w pojemniki do zbierania odpadów, gwarantujące możliwość zbierania wszystkich odpadów powstających w związku z ich funkcjonowaniem.

§ 9. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami możliwe jest wyłącznie na terenach niesłużących do użytku publicznego, jeżeli powstające ścieki odprowadzane będą do sieci kanalizacyjnej lub zbiorników bezodpływowych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i ich naprawa poza warsztatami na terenach służących do użytku publicznego możliwe jest wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych i oznakowanych stosowną tablicą.

§ 10. 1. Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nie utrudniający ruchu pieszym. Zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię.

2. Obowiązek uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości nie dotyczy ulic: Szeroka, Królowej Jadwigi, Wielkie Garbary (od ulicy Królowej Jadwigi do Ślusarskiej), Szczytna, Szewska, Most Pauliński, Różana, Rynek Staromiejski, Chełmińska, Panny Marii, Podmurna (od ulicy Wały gen. Sikorskiego do wjazdu w ul. Chełmińską oraz od ulicy Szewskiej do Szerokiej).

Rozdział 3.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 11. 1. Właściciel nieruchomości zapewni wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale 4 i o pojemności wynoszącej minimum:

1) 0,05 m3 na 1 mieszkańca/ 1 tydzień w zabudowie mieszkaniowej;

2) 0,003 m3 na 1 ucznia/dziecko/studenta/pracownika/ 1 tydzień w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach, żłobkach, uczelniach;

3) 0,015 m3 na 1 łóżko/ 1 tydzień w szpitalach, koszarach, hotelach, motelach, pensjonatach, internatach, domach akademickich, bursach, noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych, domach pomocy społecznej;

4) 0,010 m3 na 1 pracownika/1 tydzień w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, pomieszczeniach biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów;

5) 0,015 m3 na 1 miejsce konsumpcyjne/1 tydzień w lokalach gastronomicznych;

6) 0,010 m3 na 1 pracownika/1 tydzień w stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych poza budynkami typu kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie;

7) 0,010 m3 na 1 pracownika/1 tydzień w punktach handlowych innych niż wskazane w pkt 6 oraz w co najmniej 1 kosz uliczny ustawiony przy każdym wyjściu z tego obiektu;

8) 0,020 m3 na 1 działkę/ 1 tydzień w ogrodach działkowych w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, poza tym okresem minimalna pojemność pojemników winna być dostosowana do ilości powstających odpadów;

9) 0,010 m3 na 1 pracownika/1 tydzień w urządzonych targowiskach, halach targowych, giełdach z zastrzeżeniem, że każdy z tych punktów winien być wyposażony w 1 kosz uliczny ustawiony przy każdym wyjściu z tego terenu;

10) 0,005 m3 na 1 miejsce postojowe /1 tydzień w zespołach garaży.

2. Do zbierania odpadów komunalnych służą:

1) pojemniki o pojemności: 0,06 m3, 0,12 m3, 0,24 m3, 0,36 m3,1,1 m3, 1,5 m3, 2,5 m3;

2) kontenery o pojemności: 1,3 m3, 2,3 m3, 3,5 m3, 6,5 m3, 7,5 m3, 9,5 m3, 15,0 m3, 22,0 m3, 30 m3;

3) worki z tworzyw sztucznych o pojemności od 0,02 m3 do 0,11 m3 oraz worki typu big bag do zbierania odpadów budowlanych o pojemności 1,0 m3;

4) kosze uliczne o pojemności od 0,02 m3 do 0,11 m3;

5) pojemniki podziemne i półpodziemne o minimalnej pojemności 1,0 m3.

3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników:

1) kolor niebieski - pojemniki przeznaczone do zbierania papieru i tektury;

2) kolor żółty - pojemniki przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali lub odpadów suchych;

3) kolor biały - pojemniki przeznaczone do zbierania szkła;

4) kolor brązowy - pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów mokrych (bioodpadów),

- z umieszczonym oznakowaniem określającym rodzaj gromadzonego wewnątrz odpadu.

§ 12. Zakazuje się:

1) umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych innych odpadów, takich jak: odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, które należy zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszej uchwale;

2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

§ 13. 1. Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych.

2. W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie pojemników na własnej nieruchomości dopuszcza się ich ustawienie na innej nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie, wyłącznie za zgodą jej właściciela.

3. W przypadku, gdy brak jest dostępu do pojemników dla przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od wymogu wystawiania pojemnika w porozumieniu z przedsiębiorcą uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych.

§ 14. 1. Zarząd drogi wykonując obowiązki wynikające z art. 5 ust. 4 ustawy ustawia kosze uliczne przy ciągach pieszych, w tym w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.

2. Na terenie Zespołu Staromiejskiego kosze uliczne należy ustawiać w odstępach nie większych niż 100 m.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których przebiegają ciągi piesze służące użyteczności publicznej.

4. Do ustawiania koszy ulicznych i zapewnienia odbioru zebranych tam odpadów zobowiązani są również prowadzący na nieruchomości działalność handlową, jeżeli w pobliżu obiektu handlowego nie ustawiono koszy ulicznych, o których mowa wyżej. Kosze te należy ustawiać przy obiekcie handlowym.

5. Za stan sanitarny, techniczny i porządkowy koszy ulicznych odpowiadają podmioty zobowiązane do ich ustawienia.

Rozdział 4.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego

§ 15. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.

§ 16. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego:

1) odpady mokre (bioodpady):

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,

- w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

2) odpady suche oraz wyselekcjonowane: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale i szkło - nie rzadziej niż raz w miesiącu, a na terenie Zespołu Staromiejskiego nie rzadziej niż raz w tygodniu;

3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w tygodniu;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - odbiór według harmonogramu określonego przez Gminę Miasta Toruń;

5) odpady z koszy ulicznych:

a) znajdujących się na terenie Zespołu Staromiejskiego - nie rzadziej niż 1 raz na dzień,

b) znajdujących się na pozostałym obszarze - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;

6) odpady komunalne z cmentarzy - nie rzadziej niż raz w tygodniu;

7) z terenów ogródków letnich i kawiarenek zimowych - nie rzadziej niż raz w tygodniu;

8) odpady budowlane i rozbiórkowe - odbiór na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości.

§ 17. Wywóz nieczystości ciekłych musi następować w terminach zapobiegających przepełnieniu i przelaniu się nieczystości na powierzchnię oraz przenikaniu do gruntu.

Rozdział 5.

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 18. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

Rozdział 6.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 19. Osoby utrzymujące psy, koty oraz inne małe zwierzęta domowe obowiązane są do:

1) wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności: nieprzyjemnej woni, roznoszenia pasożytów, insektów, itp.;

2) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) z klatek schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników lub zieleńców, ulic i chodników, pozostawionych przez zwierzę. Uprzątnięcia można dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych bądź do urządzeń kanalizacyjnych.

§ 20. Właściciel nieruchomości posiadający psa rasy uznanej za agresywną lub psy obronne obowiązany jest do wywieszenia tablic ostrzegawczych na bramach ogrodzenia nieruchomości, informujących o obecności psa.

§ 21. Posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a agresywnego dodatkowo w kagańcu. Obowiązek wyprowadzania psa w kagańcu nie dotyczy tych zwierząt, którym założenie kagańca niemożliwe jest ze względu na budowę ciała lub niewskazane ze względów zdrowotnych, potwierdzone zaświadczeniem lekarza weterynarii.

§ 22. Padłe zwierzęta domowe należy przekazać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie lub dokonać pochówku na grzebowisku dla zwierząt.

Rozdział 7.

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 23. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach o zabudowie wielorodzinnej i na terenie Zespołu Staromiejskiego.

§ 24. 1. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są do prowadzenia hodowli w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie przykrych zapachów.

2. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla osób zamieszkujących sąsiednie nieruchomości.

3. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winno być utrzymane w należytej czystości.

4. Ścieki z pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich, o ile nie mogą być odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, winny być odprowadzone krytymi rowkami ściekowymi do kompostowni lub zbiorników bezodpływowych, by nie dopuścić do skażenia wód gruntowych i gleby.

5. Wydaliny zwierząt, obornik, odpady i inne nieczystości pochodzące z hodowli, gromadzone poza pomieszczeniami dla zwierząt, winny być składowane w szczelnie zamkniętych zbiornikach przykrytych płytą zaopatrzoną w otwór wejściowy i wentylacyjny, wybudowanych i usytuowanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

6. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim ogrodzeniem w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.

7. Ule pszczele powinny być stawiane tylko na obrzeżach miasta Torunia w odległości nie mniejszej niż 30 m od zabudowań mieszkalnych.

§ 25. Zabrania się zanieczyszczania terenu nieruchomości, domów, ulic i innych miejsc publicznych wydalinami zwierząt, karmą, ściółką lub innymi odpadami pochodzącymi z hodowli.

§ 26. Wymagania dotyczące chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, nie dotyczą placówek i zakładów utrzymujących zwierzęta do celów badawczych i naukowych, a także zwierzyńców, schronisk dla zwierząt, cyrków oraz klubów sportowych utrzymujących zwierzęta gospodarskie.

Rozdział 8.

Obszary i terminy przeprowadzania deratyzacji

§ 27. 1. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Miasta Toruń jako obszar podlegający obowiązkowi przeprowadzania deratyzacji w terminie od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 1 października do 31 października.

2. Obowiązek powyższy uznaje się za wykonany jeżeli właściciel nieruchomości wyłoży trutkę przeciw gryzoniom w dniu 1 kwietnia i pozostawi ją do dnia 30 kwietnia i w dniu 1 października i pozostawi ją do dnia 31 października.

3. Deratyzację przeprowadza się we wszystkich obiektach znajdujących się na terenie nieruchomości.

Rozdział 9.

Postanowienia końcowe

§ 28. Traci moc uchwała Nr 416/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r., poz. 2458).

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Torunia


Marcin Czyżniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe