| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/117/16 Rady Gminy Dragacz

z dnia 9 czerwca 2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 t.j.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 t.j.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczaną przez nich opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej opłatą,

2) sposób oraz częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, zielone, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia - w każdej ilości;

2) zużyte opony, z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - w ilości nie większej niż 100 kg z gospodarstwa domowego na rok;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe - w ilości nie większej niż 200 kg z gospodarstwa domowego na rok.

§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania określonych frakcji odpadów komunalnych bezpośrednio z terenów nieruchomości zamieszkałych:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

a) w okresie od 1 października do 31 maja - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, za wyjątkiem nieruchomości zamieszkałych w miejscowościach: Górna Grupa, Dolna Grupa, Grupa, Grupa Osiedle, gdzie odbiór tych odpadów odbywa się z częstotliwością - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,

b) w okresie od 1 czerwca do 30 września - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,

2) odpady suche (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, za wyjątkiem nieruchomości zamieszkałych w miejscowości Grupa Osiedle, gdzie odbiór tych odpadów odbywa się w okresie od 1 kwietnia do 30 września z częstotliwością - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu oraz w miesiącu grudniu nie rzadziej niż trzy razy w miesiącu,

3) odpady szkła - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,

4) bioodpady (odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone):

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

5) odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe - jeden raz w roku.

§ 4. 1. Odpady komunalne takie jak ulegające biodegradacji i zielone, chemikalia, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany przy Gminnej oczyszczalni ścieków w Dolnej Grupie świadczy usługi w poniedziałki od 14.00 do 18.00, czwartki od 14.00 do 18.00 oraz w sobotę w godzinach od 8.00 do 14.00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

3. Właściciele nieruchomości lub mieszkańcy we własnym zakresie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wskazane w ust. 1 odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

§ 5. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVII/154/13 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2013r. poz. 1840).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady


Ludwik Borolewski


Uzasadnienie

Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) konieczne stało się zgodnie z art. 11 podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym, utrzymuje się dotychczas funkcjonujący zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zgodnie z ww. ustawowymi wymaganiami. Jest on pochodną zapisów określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dragacz oraz zapewnia możliwość pozbycia się wszystkich wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rodzajów odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości.

W ten sposób Gmina Dragacz realizuje swoje ustawowe obowiązki, w zakresie zapewnienia warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady


Ludwik Borolewski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyran

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »