| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/110/16 Rady Gminy Dragacz

z dnia 9 czerwca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191[1])) uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XII/89/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r., poz. 1551 i z 2015 r., poz. 1173), § 2 otrzymuje brzmienie:

§2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami dla, zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, nauczyciela:

a) pedagoga i psychologa w liczbie 20 h,

b) przedszkola, pracującego z grupą dzieci, w której znajduje się przynajmniej jedno dziecko 6-letnie w liczbie 22 h.".

§ 2. Uchwała ma zastosowanie do pensum realizowanego od 1 września 2016 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Ludwik Borolewski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę (użyte w uchwale określenie szkoła oznacza również przedszkole) lub placówkę określa zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustala tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w ust 3 art. 42 KN.

Są to m. in. pedagog, psycholog, nauczyciel realizujący w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczyciel przedszkola pracujący z grupą mieszaną dzieci, w której są też dzieci sześcioletnie.

W uchwale Nr XXI/176/05 Rady Gminy Dragacz z dnia 31 sierpnia 2005 r. oraz uchwale Nr XII/89/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2012 r. regulujących powyższą materię nie określono pensum dla nauczyciela przedszkola pracującego z grupą mieszaną dzieci, w której są dzieci sześcioletnie (realizujące roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne), w związku z czym należy uregulować kwestie tygodniowego wymiaru obowiązkowych godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami dla takiego nauczyciela (pensum).

Od września 2016 roku w przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych) będą dzieci sześcioletnie w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty polegającą na określeniu wieku dzieci zobowiązanych do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej na lat 7, a wieku dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym na lat 6.

Liczba dzieci z poszczególnych roczników, zapisanych do przedszkoli jest zbyt mała do utworzenia oddziałów jednorodnych wiekowo, z tego powodu będą funkcjonowały mieszane oddziały przedszkolny, w tym również z dziećmi 6-letnimi.

Ponieważ podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne jest inna niż dla dzieci młodszych korzystających z wychowania przedszkolnego także pensum ustalone w KN dla nauczyciela przedszkola pracującego z grupą dzieci 6-letnich jest inne niż dla pozostałych nauczycieli przedszkola i wynosi 22 h (dla pozostałych - 25 h).

Mając powyższe na uwadze proponuje się przyjęcie zasady, że niezależnie od liczby dzieci 6-letnich w danej grupie przedszkolnej pensum nauczyciela takiej grupy wyniesie 22 h.

Przewodniczący Rady


Ludwik Borolewski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 poz. 668.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EPZ Kancelaria

Specjalizuje się w prawie rolnym oraz dochodzeniem odszkodowań z różnych zdarzeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »