| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/128/16 Rady Gminy w Książkach

z dnia 29 czerwca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Książkach

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788,905, 1640, 1697, 1887, 1991, 1844, 1918) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 46) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książkach stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIV/106/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 11 września 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książkach jako podmiot leczniczy jest publicznym samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym i nadzorowanym przez Gminę Książki".

2. § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)".

3. § 13 otrzymuje brzmienie :

W zakładzie funkcjonują następujące komórki organizacyjne, prowadzące działalność medyczną:

1) poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) poradnia dziecięca podstawowej opieki zdrowotnej;

3) poradnia ginekologiczno-położnicza;

4) gabinet fizjoterapii;

5) gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej;

6) gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej;

7) poradnia stomatologiczna;

8) poradnia stomatologiczna dla dzieci;

9) gabinet medycyny szkolnej; oraz stanowiska pracy podporządkowane bezpośrednio Kierownikowi Zakładu;

10) stanowisko do spraw administracyjnych;

11) stanowisko gospodarcze.".

4. §14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Kierownik Zakładu może tworzyć, łączyć albo likwidować komórki organizacyjne działalności podstawowej Zakładu, o których mowa w § 13 po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej i zatwierdzeniu zmiany statutu przez podmiot tworzący.".

5. § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym Kierownika Zakładu.".

6. § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.".

7. § 17 otrzymuje brzmienie :

Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej zatwierdzony przez podmiot tworzący.".

8. § 18 otrzymuje brzmienie:

Do zadań Rady Społecznej należy :

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach :

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania kierownikowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z kierownikiem,

2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach;

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego.

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.".

9. § 27 otrzymuje brzmienie:

O podziale środków finansowych - zysku Zakładu decyduje Kierownik Zakładu po uzyskaniu opinii Rady Społecznej.".

10. § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie :

Jeżeli ujemny wynik finansowy nie może być pokryty w sposób określony w ust. 1 to podmiot tworzący podejmuje uchwalę o zmianie formy gospodarki finansowej Zakładu.".

11. § 28 ust. 4 otrzymuje brzmienie :

Podmiot tworzący pokrywa ujemny wynik finansowy ze środków publicznych i może określić formę dalszego finansowania Zakładu.".

12. § 31 otrzymuje brzmienie :

Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje podmiot tworzący".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Pacholski


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/128/16 Rady Gminy w Książkach

z dnia 29 czerwca 2016 r.

W okresie od podjęcia uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Gminnemu ZOZ w Książkach nastąpiły zmiany związane ze strukturą organizacyjną gminnego zakładu opieki zdrowotnej oraz zmianą przepisów, w związku z wejściem w życie w dniu 20.02.2016 r. nowelizacji ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618). Z uwagi na powyższe należało dokonać aktualizacji treści zapisów zawartych w obowiązującym Statucie SG ZOZ w Książkach.

Proponowane zmiany były przedmiotem wniosku członka Rady Społecznej SG ZOZ w Książkach na posiedzeniu Rady w dniu 22.03.2016 r. , które zostały wprowadzone i zaktualizowane zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Pacholski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Santana Nowak

Specjalistka w zakresie prawa cywilnego, posiadająca bogate doświadczenie zawodowe w wielu dziedzinach prawa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »