| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/141/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) w związku z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dobrzyń nad Wisłą i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:

1) odpady suche - w każdej ilości:

a) papier, w tym: gazety, zeszyty, książki, opakowania papierowe, katalogi, ulotki,

b) metale, w tym: opakowania z metali kolorowych, puszki po napojach,

c) tworzywa sztuczne, w tym: wykonane z tworzyw sztucznych opakowania po napojach, butelki typu PET, pojemniki i naczynia z tworzyw sztucznych, reklamówki foliowe, artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych,

d) szkło, w tym: butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach,

e) opakowania wielomateriałowe, w tym: kartony po mleku, sokach itp.;

2) odpady mokre - w każdej ilości:

a) ulegające biodegradacji odpady kuchenne, w tym: resztki żywności, fusy po kawie i herbacie,

b) odpady zielone: trawa, liście,

c) odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

d) inne odpady mokre ulegające biodegradacji, w tym: zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, mokry i zabrudzony papier, pampersy;

3) nie segregowane (zmieszane) - w każdej ilości;

4) przeterminowane leki, chemikalia, zużyte akumulatory, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony - w każdej ilości;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót.

§ 3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą, będą traktowane jako odpady zmieszane.

§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości:

1) odpady mokre lub odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym z terenu miasta i gminy - raz w miesiącu, z tym, że w okresie od kwietnia do października z terenu miasta odbierane są dwa razy w miesiącu, w pozostałym okresie raz w miesiącu;

2) odpady mokre lub odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z terenu miasta i gminy - raz w tygodniu;

3) odpady suche (z selektywnej zbiórki odpadów) - papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są:

a) raz w miesiącu bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym z terenu miasta i gminy,

b) raz w tygodniu bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z terenu miasta i gminy.

§ 5. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) przeterminowane leki - wyznaczone apteki - w godzinach ich pracy lub mobilne punkty selektywnej zbiórki zlokalizowane w wyznaczonych miejscach gminy 1 raz w roku według harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę;

2) baterie i akumulatory - punkty ich sprzedaży - w godzinach ich pracy lub mobilne punkty selektywnej zbiórki zlokalizowane w wyznaczonych miejscach gminy 1 raz w roku według harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - punkty ich sprzedaży - w godzinach ich pracy lub mobilne punkty selektywnej zbiórki zlokalizowane w wyznaczonych miejscach gminy 1 raz w roku wg harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę;

4) meble i odpady wielkogabarytowe - mobilne punkty selektywnej zbiórki zlokalizowane w wyznaczonych miejscach gminy 1 raz w roku wg harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót - mobilne punkty selektywnej zbiórki zlokalizowane w wyznaczonych miejscach gminy 1 raz w roku wg harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę;

6) chemikalia - punkty ich sprzedaży (środki ochrony roślin) lub mobilne punkty selektywnej zbiórki zlokalizowane w wyznaczonych miejscach gminy 1 raz w roku wg harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę;

7) zużyte opony - punkty usługowe i warsztaty samochodowe przy wymianie opon na nowe - w godzinach ich pracy oraz mobilne punkty selektywnej zbiórki zlokalizowane w wyznaczonych miejscach gminy 1 raz w roku wg harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę.

§ 6. 1. Mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK funkcjonować będą w wyznaczonych miejscach Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą i świadczyć usługi na rzecz mieszkańców w zakresie przyjmowania:

1) przeterminowanych leków;

2) chemikaliów;

3) zużytych baterii i akumulatorów;

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

7) zużytych opon.

2. Harmonogram oraz miejsca świadczenia usług przez mobilne PSZOK udostępniane będą na stronie internetowej www.dobrzyn.pl, tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach gminy oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

3. Odpady o których mowa w ust. 1 powstałe w gospodarstwach domowych są dostarczane do mobilnych PSZOK przez ich wytwórców.

§ 7. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

1) właściciele nieruchomości powinni zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, nie później jednak niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia, w którym usługa została niewłaściwie wykonana;

2) zgłoszenie winno nastąpić osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, telefonicznie, pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail - dobrzyn@dobrzyn.pl;

3) zgłoszenie, o którym mowa w pkt 2 powinno zawierać dane niezbędne dla ustalenia okoliczności, w szczególności:

a) imię i nazwisko zgłaszającego,

b) adres nieruchomości dotyczącej reklamacji,

c) opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXII/131/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Żurawski


Uzasadnienie

Wykonując obowiązek z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą, uchwałą Nr XXII/131/2012 z dnia 18 grudnia 2012, stanowiącą akt prawa miejscowego, określiła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednak, zgodnie z przepisem art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), powołana wyżej uchwała nie może obowiązywać dłużej niż do dnia 31 lipca 2016 r.

Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest podjecie nowej uchwały w tej sprawie, która uwzględnia aktualną podstawę prawną i wymogi z niej wynikające.

Sporządziła: Marta Raśkiewicz

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kornat

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »