| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/140/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) w związku z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Lipnie, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/132/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Żurawski


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/140/2016
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 czerwca 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) papier;

2) metal;

3) tworzywa sztuczne;

4) szkło;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

7) przeterminowane leki i chemikalia;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe;

12) zużyte opony;

13) odpady zielone.

2. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów na nieruchomości:

1) odpady komunalne zbiera się selektywnie, bezpośrednio w miejscu ich powstania systemem segregacji odpadów z podziałem na frakcję suchą i mokrą;

2) do odpadów komunalnych - frakcji suchej zalicza się:

a) papier, w tym: gazety, zeszyty, książki, opakowania papierowe, katalogi, ulotki,

b) metale, w tym: opakowania z metali kolorowych, puszki po napojach,

c) tworzywa sztuczne, w tym: wykonane z tworzyw sztucznych opakowania po napojach, butelki typu PET, pojemniki i naczynia z tworzyw sztucznych, reklamówki foliowe, artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych,

d) szkło, w tym: butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach,

e) opakowania wielomateriałowe, w tym: kartony po mleku, sokach itp.;

3) do odpadów komunalnych - frakcji mokrej zalicza się:

a) ulegające biodegradacji odpady kuchenne, w tym: resztki żywności, fusy po kawie i herbacie,

b) odpady zielone: trawa, liście,

c) odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

d) inne odpady mokre ulegające biodegradacji, w tym: zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, mokry i zabrudzony papier, pampersy.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Określony w ust. 1 obowiązek winien być zrealizowany poprzez usunięcie zanieczyszczeń i umieszczenie ich przy krawężniku chodnika od strony jezdni w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie własnej nieruchomości pod warunkiem, że:

1) dotyczyć będzie wyłącznie nadwozia samochodu;

2) nie zanieczyści środowiska, a powstające ścieki odprowadzone zostaną do kanalizacji sanitarnej bądź zbiornika bezodpływowego;

3) dokonywane będzie przy użyciu środków ulegających biodegradacji.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być wykonywane w obrębie własnej nieruchomości i obejmować wyłącznie drobne, doraźne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdu, pod warunkiem nie zanieczyszczania wód i gleby.

Rozdział 2.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych,

§ 4. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych o minimalnej pojemności:

1) pojemniki o pojemności 60 l;

2) kontenery o pojemności 3000 l;

3) kosze uliczne o pojemności 30 l;

4) worki o pojemności 60 l.

§ 5. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości zmieszanych ("suche" i "mokre") odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych:

1) nie więcej niż dwie osoby - w rozmiarze 120 l;

2) 3 - 4 osoby - w rozmiarze 240 l;

3) 5 - 8 osób - w rozmiarze 400 l;

4) 9 - 15 osób - w rozmiarze 700 l;

5) 16- 25 osób - w rozmiarze 1100 l.

2. Dopuszcza się - przy zachowaniu minimalnej pojemności - stosowanie do gromadzenia (zmieszanych) odpadów komunalnych innych pojemników, niż zostały określone w ust. 1.

§ 6. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych "suchych" dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych:

1) nie więcej niż dwie osoby - w rozmiarze 60 l;

2) 3 - 4 osoby - w rozmiarze 120 l;

3) 5 - 8 osób - w rozmiarze 240 l;

4) 9 - 15 osób - w rozmiarze 400 l;

5) 16-25 osób - w rozmiarze 700 l.

2. Dopuszcza się - przy zachowaniu minimalnej pojemności - stosowanie do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych "suchych" innych pojemników, niż zostały określone w ust. 1.

3. Na terenie zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się - przy zachowaniu minimalnej pojemności - stosowanie do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych "suchych" stosowanie worków.

§ 7. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych "mokrych" dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych:

1) nie więcej niż dwie osoby - w rozmiarze 60 l;

2) 3 - 4 osoby - w rozmiarze 120 l;

3) 5 - 8 osób - w rozmiarze 240 l;

4) 9 - 15 osób - w rozmiarze 400 l;

5) 16-25 osób - w rozmiarze 700 l.

2. Dopuszcza się - przy zachowaniu minimalnej pojemności - stosowanie do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych "mokrych" innych pojemników, niż zostały określone w ust. 1.

§ 8. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, 240 l na każde 20 osób.

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości selektywnie zbieranych odpadów komunalnych "suchych", 120 l na każde 20 osób.

3. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości selektywnie zbieranych odpadów komunalnych "mokrych", 120 l na każde 20 osób.

§ 9. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na terenie pozostałych nieruchomości w ilości zapewniającej ich nie przepełnienie i o pojemności uwzględniającej wskazane niżej średnie ilości wytworzonych odpadów:

1) dla szkół wszelkiego typu - 3 l odpadów na każdego ucznia i pracownika;

2) dla przedszkoli - 3 l odpadów na każde dziecko i pracownika;

3) dla lokali handlowych - co najmniej 120 l odpadów na każdy lokal handlowy;

4) dla lokali gastronomicznych - 15 l odpadów na jedno miejsce konsumpcyjne;

5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik pojemności 120 l na punkt;

6) dla hoteli, pensjonatów i innych placówek noclegowych - 15 l odpadów na jedno łóżko;

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynów, hurtowni, biur, urzędów, przychodni, gabinetów lekarskich, aptek - 10 l na jednego pracownika;

8) dla cmentarzy - 2 l na 1 miejsce pochówku.

§ 10. Minimalne pojemności pojemników określone w § 4 - 9 ustalono dla częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych, o których mowa w § 13.

§ 11. Ustala się następujące zasady i warunki rozmieszczania pojemników na odpady komunalne na nieruchomości:

1) każda nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy powinna być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik do gromadzenia odpadów o minimalnej pojemności 120 l;

2) kosze przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych rozmieszcza się w następujący sposób:

a) na drogach publicznych - na przystankach komunikacji publicznej w bliskiej odległości wiaty przystankowej, a jeśli jej nie ma - to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,

b) kosze uliczne w odległości nie większej niż 200 m od kolejnego kosza,

c) na skwerach, zieleńcach, w parkach w liczbie zapewniającej nie przepełnienie koszy.

§ 12. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady komunalne w odpowiednim stanie technicznym, a w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym w szczególności poprzez ich mycie, dezynfekcję i dezynsekcję w miarę potrzeb.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13. 1. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane):

a) z zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta i wsi - odbierane są raz w miesiącu, z tym, że w okresie od kwietnia do października z terenu miasta odbierane są dwa razy w miesiącu, w pozostałym okresie raz w miesiącu;

b) z zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta i wsi - odbierane są raz w tygodniu;

2) odpady komunalne suche:

a) z zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta i wsi - odbierane są raz w miesiącu;

b) z zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta i wsi - odbierane są raz w tygodniu;

3) użyteczności publicznej i w zabudowie wielorodzinnej - raz w tygodniu;

4) z placówek handlowych - raz w tygodniu;

5) cmentarzy - raz w miesiącu;

6) z koszy ulicznych - raz w tygodniu;

7) z koszy rozmieszczonych na drogach publicznych - raz w tygodniu;

8) z koszy zlokalizowanych na skwerach, zieleńcach, w parkach - z częstotliwością zapewniającą lokalne potrzeby w tym zakresie.

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Wyselekcjonowane "u źródła" odpady komunalne suche i mokre lub zmieszane odpady komunalne (suche + mokre), w przypadku nie prowadzenia przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania są odbierane od właścicieli nieruchomości w pojemnikach lub kontenerach.

3. Na terenie zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się stosowanie worków do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych "suchych".

4. Właściciele nieruchomości, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, mogą je kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

5. Przeterminowane leki winny być gromadzone w pojemnikach rozmieszczonych w aptekach wskazanych przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą - w godzinach ich pracy lub przekazywane do mobilnych punktów selektywnej zbiórki zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach gminy, świadczących usługi wg harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę.

6. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych należy zwracać do punktów sprzedaży baterii i akumulatorów w godzinach ich pracy lub przekazywać do mobilnych punktów selektywnej zbiórki zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach gminy, świadczących usługi wg harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę.

7. Chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady lub do mobilnych punktów selektywnej zbiórki zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach gminy, świadczących usługi wg harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę.

8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688) do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu - w godzinach ich pracy lub do mobilnych punktów selektywnej zbiórki zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach gminy, świadczących usługi wg harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę.

9. Zużyte opony należy pozostawiać w punktach usługowych i warsztatach samochodowych przy wymianie opon na nowe - w godzinach ich pracy lub przekazywać do mobilnych punktów selektywnej zbiórki zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach gminy, świadczących usługi według harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę.

10. Odpady budowlane i rozbiórkowe:

1) pochodzące z drobnych prac nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót należy przekazywać do mobilnych punktów selektywnej zbiórki zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach gminy, świadczących usługi wg harmonogramu ustalonego przez przedsiębiorcę;

2) inne niż wymienione w pkt 1 należy zlecić indywidualnie przedsiębiorcy, który dostarczy odpowiednie pojemniki lub kontenery do gromadzenia odpadów oraz zapewni ich odbiór.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczania ilości powstawania odpadów komunalnych poprzez:

1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości;

2) wielokrotne używanie produktów i opakowań;

3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów;

4) unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko, czyli nie nadających się do recyklingu, kompostowania;

5) unikanie produktów "nadmiernie" opakowanych;

6) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę

§ 16. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami w sposób odpowiadający cechom i potrzebom gatunku, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania tych zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości dla osób trzecich.

§ 17. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy ras uznawanych za agresywne oraz inne psy mogące stanowić zagrożenie dla ludzi, na smyczy i w kagańcu.

§ 18. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do uprzątania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscach użyteczności publicznej chodnikach, skwerach itp.

Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

§ 1. 1. Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi zabrania się chowu zwierząt gospodarskich.

2. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenie zabudowy jednorodzinnej w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren nieruchomości.

3. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich powinno być prowadzone w taki sposób aby nie pogorszyło warunków sanitarnych i porządkowych otoczenia.

Rozdział 7.
Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 20. 1. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Dobrzyń nad Wisłą jako obszar podlegający obowiązkowi przeprowadzania deratyzacji.

2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonywana dwukrotnie w każdym roku w terminach od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia i od dnia 1 października do dnia 31 października.

3. Deratyzację przeprowadza się we wszystkich obiektach znajdujących się na terenie nieruchomości.


Uzasadnienie

Wykonując obowiązek z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą, uchwałą Nr XXII/132/2012 z dnia 18 grudnia 2012, stanowiącą akt prawa miejscowego, określiła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Jednak, zgodnie z przepisem art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), powołana wyżej uchwała nie może obowiązywać dłużej niż do dnia 31 lipca 2016 r.

Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest podjecie nowej uchwały w tej sprawie, która uwzględnia aktualną podstawę prawną i wymogi z niej wynikające.

Sporządziła: Marta Raśkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Napolski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »