| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/120/16 Rady Gminy Bukowiec

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXVII/176/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 1442).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Wszołek


Załącznik do uchwały nr XIX/120/16
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 30 czerwca 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BUKOWIEC

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej "regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Odpady należy zbierać w sposób selektywny.

2. Każda nieruchomość, na której powstają odpady komunalne, jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zakresie objętym niniejszym regulaminem utrzymania czystości i porządku.

3. Właściciel nieruchomości z wytworzonych na swoim terenie zmieszanych odpadów komunalnych ma obowiązek wydzielić następujące frakcje odpadów:

1) papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury;

2) metale oraz opakowania z metali;

3) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych;

4) szkło oraz opakowania ze szkła;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady zielone, ulegające biodegradacji;

7) odpady budowlane i rozbiórkowe;

8) przeterminowane leki i chemikalia;

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

12) zużyte opony;

13) popiół.

§ 3. Właściciele nieruchomości maja obowiązek niezwłocznie uprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez ich odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych pub pojazdów.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji, na wydzielonych utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów.

2. Mycie pojazdów może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej nadwozie pojazdu.

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, dozwolona jest wyłącznie w zakresie wykonania drobnych napraw wynikających z bieżącej eksploatacji.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki o pojemnościach:

a) 110/120l,

b) 1100l;

2) worki o minimalnej pojemności 60l;

3) kosze uliczne o minimalnej pojemności 30l.

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zbierać niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w pojemnikach o minimalnej pojemności uwzględniającej, z zastrzeżeniem ust. 3, następujące wielkości wytwarzania odpadów:

1) w odniesieniu do zabudowy jednorodzinnej na jednego mieszkańca musi przypadać co najmniej 20 litrów pojemności pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na 2 tygodnie, przy czym na każdej nieruchomości zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 110/120 litrów;

2) w odniesieniu do zabudowy wielorodzinnej na jednego mieszkańca musi przypadać co najmniej 25 litrów pojemności pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na 2 tygodnie, przy czym na każdej nieruchomości zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 110/120 litrów;

3) w odniesieniu do szkół wszelkiego typu na każdego ucznia, pracownika musi przypadać co najmniej 6 litrów pojemności pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na 2 tygodnie, przy czym na każdej nieruchomości zlokalizowany musi być co najmniej kilka pojemników o łącznej minimalnej pojemności 360 litrów;

4) w odniesieniu do żłobków i przedszkoli na każde dziecko i pracownika musi przypadać co najmniej 8 litrów pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na 2 tygodnie, przy czym na każdej nieruchomości zlokalizowany musi być co najmniej kilka pojemników o łącznej, minimalnej pojemności 360 litrów;

5) w odniesieniu do lokali handlowych na każde 10m2 powierzchni całkowitej lokalu musi przypadać co najmniej 30 litrów pojemności pojemnika, oraz 8 litrów pojemnika na każdą zatrudnioną osobę, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na 2 tygodnie, przy czym dla każdego lokalu zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 110/120 litrów;

6) w odniesieniu do lokali gastronomicznych na jedno miejsce konsumpcyjne musi przypadać co najmniej 20 litrów pojemności pojemnika oraz 8 litrów pojemnika na każdą zatrudnioną osobę, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na 2 tygodnie, przy czym dla każdego lokalu zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 110/120 litrów;

7) w odniesieniu do ulicznych punktów szybkiej konsumpcji na jeden punkt musi przypadać co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 110/120 litrów, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na 2 tygodnie;

8) w odniesieniu do lokali prowadzących działalność spożywczą lub gastronomiczną wymagane jest także ustawienie za zewnątrz lokalu kosza wyłożonego workiem foliowym o minimalnej pojemności 50 litrów i jego codzienne opróżnianie;

9) w odniesieniu do zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych (dotyczy pomieszczeń biurowych i socjalnych) na każdego z pracowników musi przypadać co najmniej 8 litrów pojemności pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na 2 tygodnie, przy czym dla każdego obiektu zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 110/120 litrów.

3. Każda nieruchomość powinna być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110/120l lub 1100l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Pojemnik powinien być estetyczny, szczelny, zamykany pokrywą, wyposażony w uchwyty boczne, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, posiadający konstrukcję umożliwiającą opróżnianie grzebieniowym, widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym przez pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów oraz odpowiadający obowiązującym normom.

4. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1-5 zbierane są w workach trwale zawiązanych, o minimalnej pojemności 60 l o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, o pojemnościach zapewniających zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między kolejnymi odbiorami.

5. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się oznakowania kolorystyczne worków:

1) niebieski - z przeznaczeniem na papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury;

2) żółty - z przeznaczeniem na metale oraz opakowania z metali, tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe;

3) zielony - z przeznaczeniem na szkło oraz opakowania ze szkła.

6. Właściciel nieruchomości obowiązany jest zbierać zimny popiół w przeznaczonych na to odrębnych pojemnikach, których pojemność została określona w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a, natomiast standard w § 5 ust. 3 Regulaminu.

7. Dopuszcza się, aby odpady zielone, ulegające biodegradacji zbierać i gromadzić w przydomowych kompostownikach. Fakt posiadania kompostownika należy zgłosić na piśmie do Urzędu Gminy w Bukowcu.

§ 6. Kosze uliczne o minimalnej pojemności 30l na odpady powinny być ustawione w rejonach intensywnego ruchu pieszego.

§ 7. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosze uliczne utrzymuje się w należytym stanie sanitarnym poprzez poddanie ich czyszczeniu i dezynfekcji.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 8. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

1) niesegregowanych (zmieszanych):

a) z obszarów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielolokalowymi zamieszkałymi - 1 raz na 2 tygodnie,

b) z terenów nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

c) z terenów cmentarzy - w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;

2) zebranych selektywnie: papier, tekturę, opakowania z papieru i tektury, metale, opakowania z metali, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, szkło, opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, popiół:

a) z obszarów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielolokalowymi zamieszkałymi - 1 raz w miesiącu,

b) z terenów nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

§ 9. Określa się szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach, zachowując wymagania, o których mowa w § 5 ust. 2-3, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie poprzez wystawienie ich w miejscu łatwo dostępnym dla odbierającego;

2) papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe należy zbierać w workach, zachowując wymagania, o których mowa w § 5 ust. 4-5, a w terminach odbioru udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie poprzez wystawienie ich w miejscu łatwo dostępnym dla odbierającego;

3) szkło oraz opakowania ze szkła należy zbierać w workach, zachowując wymagania, o których mowa w § 5 ust. 4-5, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie poprzez wystawienie ich w miejscu łatwo dostępnym dla odbierającego;

4) popiół - należy zbierać w pojemnikach, zachowując wymagania, o których mowa w § 5 ust. 6, a w terminach odbioru udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie poprzez wystawienie ich w miejscu łatwo dostępnym dla odbierającego;

5) odpady zielone, ulegające biodegradacji i komunalne osady ściekowe będą przyjmowane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bukowiec;

6) przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bukowiec;

7) chemikalia powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bukowiec;

8) zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bukowiec;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy:

a) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bukowiec lub

b) przekazywać przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbieranie odpadów, w terminach odbioru tych odpadów;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bukowiec;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych w ilości do 1Mg/rok z gospodarstwa domowego należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bukowiec;

12) zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bukowiec.

§ 10. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych i osadów. Wywóz nieczystości ciekłych musi odbywać się z taką częstotliwością, aby nie dochodziło do przepełnienia zbiornika.

§ 11. Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dopuszczalny jest codziennie w godzinach od 6:00 do 20:00 oprócz niedziel i świąt.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 12. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczania ilości powstawania odpadów komunalnych poprzez:

1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości;

2) wielokrotne używanie produktów i opakowań;

3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów;

4) unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko, czyli nienadających się do recyklingu, kompostowania;

5) unikanie produktów "nadmiernie" opakowanych;

6) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 13. 1. Właściciele i opiekunowie zwierząt są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami, w tym w szczególności do niepozostawiania ich bez nadzoru.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie utrzymywanych zwierząt.

3. Zwierzę powinno być należycie uwiązane lub znajdować się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym uniemożliwiającym samodzielne wydostanie się zwierzęcia z zachowaniem przepisów o ochronie zwierząt.

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi.

§ 14. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na terenach użytku publicznego takich jak ulice, chodniki, parki, zieleńce itp., a także w innych miejscach użyteczności publicznej.

§ 15. Zabrania się szczucia psami lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia.

§ 16. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscu mało uczęszczanym i pod warunkiem, że opiekun (właściciel psa) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Wyjątek ten nie dotyczy ras niebezpiecznych.

Rozdział 7.
Zasady utrzymania i hodowli zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 17. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich powinno być usytuowane i prowadzone w taki sposób, aby nie pogarszało warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia oraz nie powodowało zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia

§ 18. Wyznacza się obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania:

1) obszar obejmujący Sołectwo Bramka - 15-31 marca;

2) obszar obejmujący Sołectwo Branica - 15-31 marca;

3) obszar obejmujący Sołectwo Budyń - 15-31 marca;

4) obszar obejmujący Sołectwo Bukowiec - 15-31 marca;

5) obszar obejmujący Sołectwo Gawroniec - 15-31 marca;

6) obszar obejmujący Sołectwo Korytowo - 15-31 marca;

7) obszar obejmujący Sołectwo Krupocin - 15-31 marca;

8) obszar obejmujący Sołectwo Plewno - 15-31 października;

9) obszar obejmujący Sołectwo Poledno - 15-31 października;

10) obszar obejmujący Sołectwo Polskie Łąki - 15-31 października;

11) obszar obejmujący Sołectwo Przysiersk - 15-31 października;

12) obszar obejmujący Sołectwo Różanna - 15-31 października;

13) obszar obejmujący Sołectwo Tuszynki - 15-31 października.


Uzasadnienie

W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie zapisami art. 11 ustawy nowelizującej, dotychczasowe akty prawa miejscowego m.in. uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku zachowują moc na okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Bukowiec, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, jest zobowiązana uchwalić regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Regulamin stanowi akt prawa miejscowego. Projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowiec został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu (opinia sanitarna z dnia 07.06.2016 r., znak: N.HK-074-19/16).

Mając powyższe na względzie należy uznać podjęcie uchwały za stosowne.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

PPW Group

PPW Group łączy wiedzę o rynku nieruchomości i marketingu inwestycji deweloperskich.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »