| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/121/16 Rady Gminy Bukowiec

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3, w związku z art. 6r ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się, że od właściciela nieruchomości zamieszkałych należy odebrać każdą ilość zebranych odpadów komunalnych.

§ 2. Określa się, że odbiór zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie następował:

1) niesegregowane odpady komunalne - raz na dwa tygodnie;

2) odpady segregowane: papier, tekturę, opakowania z papieru i tektury, metale, opakowania z metali, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, szkło, opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, popiół - raz na miesiąc;

3) odpady komunalne z cmentarzy - w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§ 3. 1. Gmina organizuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie udostępniony dla mieszkańców dwa razy w tygodniu; informacje o terminach i godzinach funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą przekazywane mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zapewnia bezpłatnie odbiór następujących odpadów komunalnych, zebranych w sposób selektywny:

1) zużytych baterii i akumulatorów;

2) przeterminowanych leków;

3) chemikaliów;

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

6) zużytych opon powstających w gospodarstwach domowych;

7) odpadów budowlano - rozbiórkowych, z zastrzeżeniem, że ilość tych odpadów nie może przekroczyć 1 Mg/rok; ponadto wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych;

8) odpadów zielonych, ulegających biodegradacji i komunalnych osadów ściekowych.

§ 4. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), właściciel nieruchomości może zgłosić powyższy fakt w formie pisemnej, telefonicznie lub na adres e-mail odpady@bukowiec.pl do Urzędu Gminy Bukowiec niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać:

1) datę zdarzenia;

2) dane właściciela;

3) adres nieruchomości, której dotyczy zdarzenie;

4) krótki opis zdarzenia;

5) podpis właściciela nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXVII/177/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2013r. poz. 1433), zmieniona Uchwałą nr XLI/266/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2014r. poz. 2435).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Wszołek


Uzasadnienie

Uchwała ma charakter obligatoryjny. Obowiązek jej podjęcia wynika z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250). Zgodnie z art. 6r ust. 3d przedmiotowej ustawy, określa się m. in. sposób i termin składania uwag w sprawie niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych (pismo sygn. N.HK-074-20/16 z dnia 07.06.2016r.).

Mając powyższe na względzie należy uznać podjęcie uchwały za stosowne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »