| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/123/16 Rady Gminy Bukowiec

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bukowiec, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Bukowiec w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) deklaracja, o której mowa w § 1, może być składana Wójtowi Gminy Bukowiec za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formacie doc, docx, gif, jpg (jpeg), pdf, rtf, tif (tiff), xml na adres e-mail: administracja@bukowiec.pl lub skrzynkę podawczą ePUAP;

2) akceptowane rodzaje podpisu elektronicznego:

a) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.),

b) podpis potwierdzony profilem zaufanym ,,ePUAP" w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Bukowiec nr XXXII/215/13 z dnia 29 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2013 r. poz. 3179).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Wszołek


Załącznik do Uchwały Nr XIX/123/16
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 250) Rada Gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwala zawiera także informacje o terminach i miejscach składania deklaracji oraz określa warunki i tryby składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

1) format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności realizujących zadania publiczne,

2) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

3) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Mając powyższe na względzie należy uznać podjęcie uchwały za stosowne.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »