| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/126/16 Rady Gminy Dragacz

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 t.j.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 t.j.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy w Dragaczu w terminie:

1) 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6 m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250);

2) 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w szczególności ze zmianą ilości wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XI/119/16 Rady Gminy Dragacz z dnia 09 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 2002).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Ludwik Borolewski


Załącznik do Uchwały Nr XII/126/16
Rady Gminy Dragacz
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) konieczne stało się zgodnie z art. 11 podjęcie uchwały w zakresie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Deklaracja została opracowana w oparciu o szczegółowe zasady funkcjonowania wdrożonego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zawiera objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. W szczególności uwzględniający następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości, pesel oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby, adres nieruchomości, numer telefonu. Uchwała zawiera również informację o sytuacjach, kiedy należy złożyć kolejne deklaracje.

Uchylenie uchwały nr XI/119/16 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynika z błędnego zapisu we wzorze deklaracji w cześci I. zapis "Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym". Zapis taki jest niezgodny z artykułem 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Klauzula taka może być użyta w uchwale w przypadku kiedy jednoznacznie wynika taki obowiązek z danej ustawy.

Opracowanie wzoru składanej deklaracji jest konieczne ze względu na zapewnienie prawidłowego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dlatego też podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady


Ludwik Borolewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziółkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »