| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/113/2016 Rady Gminy Waganiec

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/76/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2016 rok zmienionej uchwałą Nr XI/94/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2016 r. i Nr XII/105/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 8.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 lutego 2016 r. i Nr 24.2016 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 maja 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 16.110.165,67 zł na 16.106.417,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dochody bieżące z kwoty 15.397.860,67 zł na 15.424.112,17 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 19.864,50 zł na 16.728,00 zł,

b) dochody majątkowe z kwoty 712.305,00 zł na 682.305,00 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 41.650,00 zł,

2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 15.997.559,09 zł na 15.993.810,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące z kwoty 14.656.518,61 zł na 14.689.264,11 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6.497.579,01 zł na 6.501.779,01 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 4.415.506,17 zł na 4.448.191,67 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 3.352.705,43 zł na 3.359.605,43 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 359.688,00 zł,

- obsługa długu w kwocie 20.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe z kwoty 1.341.040,48 zł na 1.304.546,48 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 1.341.040,48 zł na 1.304.546,48 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 74.000,00 zł.

§ 2. Ulega zmianie wysokość utworzonej rezerwy z kwoty 250.000,00 zł na 144.000,00 zł, w tym:

a) rezerwa ogólna w kwocie 22.500,00 zł,

b) rezerwę celowa z kwoty 227.500,00 zł na 121.500,00 zł z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 31.000,00 zł,

- na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp z kwoty 196.500,00 zł na 90.500,00 zł.

§ 3. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej http://www.waganiec.biuletyn.net.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:

J. Różański


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/113/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/113/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/113/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIV/113/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik3a.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/113/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/113/2016
Rady Gminy Waganiec
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/113/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2016 rok

Dochody

Dz. 600 -

Zmniejszono planowane do pozyskania dochody budżetowe o kwotę 30.000,00 zł z powodu nierealnych do uzyskania wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dz. 750 -

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 25 maja 2016 r. pomiędzy Gminą a InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Groupn zs. w Warszawie do budżetu wpłynie odszkodowania za uszkodzone elementy stałe budynku Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce w kwocie 4.000,00 zł.

Dz. 801 -

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 7 czerwca 2016 r. (WFB.I.3120.3.36.2016/98) zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu (szkoły podstawowe 14.508,00 zł i gimnazja 10.730,00 zł).

Dz. 900 -

Zwiększono o 150,00 zł kwoty z tytułu odsetek płatnych za zwłokę w uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmniejszono o 3.136,50 zł kwoty zaplanowane do pozyskania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako refundacja kosztów poniesionych na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

Wydatki

Dz. 400 -

Zwiększono o 2.400,00 zł kwoty niezbędne na uiszczenie opłat związanych z bieżącym funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie.

Dz. 600 -

Zwiększono o 14.050,00 zł kwoty na utrzymanie dróg gminnych (materiały 2.800,00 zł, usługi 11.250,00 zł) oraz o 7.000,00 zł środki na budowę dróg gminnych.

Na opłacenie kosztów remontu chodnika wzdłuż ul. Widok w Wagańcu przeznaczono 5.000,00 zł.

Kwota ujęta w budżecie na wykonanie remontu cząstkowego dróg asfaltowych oraz remont sprzętu okazała się niewystarczająca. Aby wykonać najpilniejsze prace należy dołożyć 4.000,00 zł, zmniejszono tym samym poz. obejmującą zakup usług pozostałych.

Dz. 700 -

W związku z planowanym uruchomieniem (z wykorzystaniem środków unijnych) Klubiku dla dzieci, należy wyasygnować własne środki na opłacenie części kosztów remontu pomieszczeń przy ul. Dworcowej 9. Przeznaczono kwotę 20.000,00 zł (materiały 10.000,00 zł, usługi remontowe 10.000,00 zł).

Na dokończenie remontu pomieszczeń przy ul. Dworcowej 7 w Wagańcu przeznaczono dodatkową kwotę 19.200,00 zł (materiały 16.000,00 zł oraz usługi remontowe 3.200,00 zł).

W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac w ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego dot. termomodernizacji obiektów w Arianach i Niszczewach wyasygnowano kwotę 40.000,00 zł.

Dz. 710 -

Kwoty przewidziane na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji do 2025 roku oraz Strategii Rozwoju Gminy Waganiec zmniejszono o 11.000,00 zł.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych dokonano zmian na kwotę 500,00 zł, natomiast w ramach środków na opłacenie opinii dot. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na kwotę 3.000,00 zł.

Dz. 750 -

W ramach środków będących do dyspozycji młodzieżowej orkiestry zmieniono przeznaczenie kwoty 200,00 zł.

Na dokończenie remontu pomieszczeń Urzędu Gminy przeznaczono kwotę 22.000,00 zł (materiały 9.000,00 zł oraz usługi remontowe 13.000,00 zł).

Dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 3.000,00 zł w ramach planu finansowego Urzędu Gminy (z kosztów podróży służbowych do poz. szkolenia dla pracowników).

Kwotę 10.100,00 zł ujętą w planie wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu Gminy przemieszczono do poz. wynagrodzeń bezosobowych. Powodem jest zmiana formy zatrudnienia informatyka. Ponadto zwiększono środki o 7.200,00 zł na opłacenie kosztów monitoringu projektów finansowanych ze środków unijnych jak i innych źródeł zewnętrznych oraz o 3.100,00 zł na opłacenie opinii nt. prowadzonego postępowania przetargowego obejmującego budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zwiększono o 250,00 zł środki na opłacenie stowarzyszeniom, których Gmina jest członkiem składek członkowskich.

Kwoty ujęte w budżecie gminy zwiększono o 25.000,00 zł na pokrycie kosztów imprez promujących gminę Waganiec.

Dz. 754 -

Zrealizowano wniosek Prezesa Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Plebanki z dnia 10 czerwca 2016 r. dokonując zmiany przeznaczenia kwoty 250,00 zł.

W dniu 23 czerwca 2016 r. wpłynęło pismo Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kuj. (P-6626/2016) o zmianę sprzętu jaki miałby być sfinansowany przez naszą gminę dla tejże jednostki w ramach Funduszu Wsparcia Policji. W budżecie gminy było zaplanowane 5.000,00 zł na zakup miernika prędkości i dwóch latarek z nakładkami. Obecnie poproszono o umożliwienie zakupu analizatora wydechu wraz z drukarką.

Dz. 758 -

Rozwiązano część rezerwy celowej zaplanowanej na pokrycie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp. Z dotychczasowej kwoty 196.500,00 zł pozostawiono 90.500,00 zł. Kwotę 106.000,00 zł przeznaczono na realizację innych zadań budżetowych.

Dz. 801 -

Zrealizowano wniosek złożony przez Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie (ZS-310-03/16 z dnia 02 czerwca 2016 r.) przeznaczając kwotę 12.000,00 zł na odprawę emerytalną dla nauczyciela przechodzącego na emeryturę.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. (WFB.I.3120.3.23.2016/98) skorygowano po stronie wydatków kwoty zaplanowane na wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Kwotę otrzymaną w formie dotacji celowej przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (24.988,00 zł ) oraz na zakup materiałów niezbędnych do zrealizowania zadania (250,00 zł).

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 10 czerwca 2016 r. dokonując zmian w planie finansowym szkoły podstawowej i gimnazjum na łączną kwotę 800,00 zł.

Również 10 czerwca 2016 r. wpłynął wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Szkół (ZOS.GK.3021.12.2016). Uwzględniono w całości, przemieszczając kwotę 475,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dz. 851 -

Stosownie do wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 6 czerwca 2016 r. (KS.321.10.2016) dokonano zmiany czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej (z "9" na "0") co do kwoty 11.040,00 zł.

W związku ze zmianą Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy uaktualnić plan finansowy tych zadań. Kwotę 6.100,00 zł przesunięto z poz. zakup usług do poz. obejmującej zakup materiałów (wniosek Kierownika GOPS z dnia 27 czerwca 2016 r., KS.321.12.2016).

Dz. 852 -

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 6 czerwca 2016 r. (KS.321.10.2016) wraz z późniejszą zmianą z dnia 10 czerwca 2016 r. (KS.321.11.2016) dokonując przesunięć pomiędzy zadaniami z zakresu świadczeń wychowawczych, zadań asystenta rodziny i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na łączną kwotę 12.861,00 zł.

Dz. 900 -

Sołectwo Brudnowo we wniosku złożonym w dniu 16 czerwca 2016 r. wniosło o zwiększenie o 356,00 zł środków na budowę oświetlenia drogowego, zmniejszając kwoty na montaż opraw oświetlenia drogowego.

Kwotę 4.000,00 zł pozyskaną w ramach odszkodowania przeznaczono na opłacenie remontu budynku Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce.

O kwotę 83.850,00 zł zmniejszono środki na zakup urządzeń do Gminnej Oczyszczalni Ścieków oraz o 15.000,00 zł kwoty zaplanowane na ewentualne odprawy, ekwiwalenty dla pracowników kończących zatrudnienie. Również zmniejszono o 2.000,00 zł środki na zakup usług w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz o 4.636,50 zł środki zaplanowane na wywóz nieczystości z terenu gminy.

Przeznaczono dodatkową kwotę 8.000,00 zł na opłacenie kosztów remontu pomp pracujących na oczyszczalni, kwotę 2.000,00 zł na opłacenie kosztów szkoleń pracowników oraz 1.500,00 zł na zainstalowanie monitoringu w budynku.

Z środków zaplanowanych na wynagrodzenia kwotę 6.900,00 zł przesunięto na wypłatę odprawy pośmiertnej.

Dołożono kwotę 800,00 zł na zamontowanie opraw oświetlenia drogowego.

Dz. 926 -

Sołectwo Waganiec Osiedle we wniosku złożonym w dniu 16 czerwca 2016 r. wniosło o dokonanie zmiany przeznaczenia środków w wysokości 900,00 zł przeznaczonych na zorganizowanie spotkania promującego kulturę fizyczną, sport i rekreację.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Publicystka ekonomiczna, bankowczyni, pedagog.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »