| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/135/2016 Rady Gminy Gostycyn

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Oświatowego w Gostycynie

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2015 r., poz. 2156 z późn.zm.)[1])

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Zespołu Oświatowego w Gostycynie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostycyn.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/171/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Oświatowemu w Gostycynie (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z dnia 08.01.2013 r., poz. 153).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01.09.2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Sucharski


Załącznik do Uchwały Nr XX/135/2016
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 30 czerwca 2016 r.

STATUT
GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W GOSTYCYNIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Zespół Oświatowy w Gostycynie jest jednostką organizacyjną Gminy Gostycyn,
powołany Uchwałą Nr XIII/83/95 Rady Gminy Gostycyn z dnia 9 września 1995 r. działający na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446),
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.)

- Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.).

§ 2. 1. Gminny Zespół Oświatowy nie posiada osobowości prawnej, działa w formie jednostki budżetowej.

2. Siedziba Gminnego Zespołu Oświatowego mieści się w Gostycynie w budynku Zespołu Szkół Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gostycynie przy ul. Sępoleńska 12A.

§ 3. Bezpośredni nadzór nad Gminnym Zespołem Oświatowym w Gostycynie sprawuje Wójt Gminy Gostycyn.

Rozdział 2.
Cel i przedmiot działania

§ 4. Celem działalności Gminnego Zespołu Oświatowego w Gostycynie jest kompleksowe wykonywanie obsługi administracyjnej, organizacyjnej oraz finansowo-księgowej jednostek wymienionych w § 6 dla których organem prowadzącym jest Gmina Gostycyn.

§ 5. Do zadań Gminnego Zespołu Oświatowego w Gostycynie należy:

1) Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostek.

2) Nadzorowanie przygotowania projektów planów finansowych sporządzanych przez jednostki.

3) Pomaganie dyrektorom obsługiwanych jednostek w zakresie prawidłowej realizacji planu finansowego jednostki.

4) Opracowanie do budżetu gminy zbiorczych planów dochodów i wydatków jednostek.

5) Monitorowanie wykonania budżetów jednostkowych i zbiorczych.

6) Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych obsługiwanych jednostek.

7) Organizowanie wypłat wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach pracowników jednostek.

8) Prowadzenie akt osobowych dyrektorów jednostek.

9) Sporządzanie i weryfikowanie danych statystycznych z zakresu funkcjonowania jednostek.

10) Organizowanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie jednostek.

11) Zwrot kosztów przejazdu uczniów oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do jednostki oświatowej, w przypadku gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.

12) Prowadzenie spraw związanych z obsługą funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych oraz nauczycieli emerytów i rencistów.

13) Sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości finansowej i budżetowej z zakresu realizowanych zadań oświatowych.

14) Analizowanie i przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy jednostek.

15) Prowadzenie bieżącej kontroli spełnienia obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat.

16) Organizowanie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, likwidacją jednostek oświatowych oraz ich ewidencjonowanie.

17) Planowanie sieci publicznych jednostek oświatowych oraz granic ich obwodów.

18) Udzielanie dofinansowania kosztów kształcenia przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

19) Wykonuje zadania w zakresie systemu informacji oświatowej, przyporządkowane
do Gminnego Zespołu Oświatowego i gminy.

20) Przygotowanie projektów uchwały Rady Gminy, projektów zarządzeń i decyzji Wójta Gminy w zakresie organizacji funkcjonowania oświaty.

21) Organizowanie i koordynowanie prac związanych z przeprowadzeniem konkursów
na stanowiska dyrektorów jednostek.

22) Dokonywanie czynności związanych z nadaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

23) Dokonywanie czynności związanych z oceną pracy dyrektorów jednostek, wynikających ze zadań organu prowadzącego.

24) Dofinansowanie doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych jednostek oświatowych.

25) Współpracowanie z jednostkami w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych.

26) Obsługa dotacji celowych.

27) Obsługa finansowa funduszu mieszkaniowego jednostek.

28) Koordynowanie spraw związanych z wypłatą stypendiów Wójta Gminy Gostycyn.

29) Wykonywanie innych zadań z zakresu oświaty wynikających z przepisów nakładających obowiązki na organ prowadzący.

§ 6. Gminny Zespół Oświatowy w Gostycynie realizuje zadania na rzecz następujących jednostek:

1) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Gostycynie w skład, którego wchodzą:

a) Zespół Szkół Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gostycynie,

b) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gostycynie,

c) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gostycynie, Szkoła Filialna
w Wielkiej Kloni,

d) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gostycynie, Szkoła Filialna
w Wielkim Mędromierzu.

2) Szkoła Podstawowa w Pruszczu.

3) Publiczne Przedszkole w Gostycynie.

4) Klub Dziecięcy "Bajkowa Przystań" w Gostycynie.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 7. 1. Gminnym Zespołem Oświatowym kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

2. Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Gostycyn.

3. Przełożonym Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego jest Wójt Gminy Gostycyn.

4. W czasie nieobecności Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego, zastępuje go osoba wyznaczona przez Wójta Gminy Gostycyn.

5. Pracowników Gminnego Zespołu Oświatowego zatrudnia Dyrektor w porozumieniu z Wójtem Gminy Gostycyn.

6. Regulaminy i przepisy wewnętrzne Gminnego Zespołu Oświatowego ustala Dyrektor.

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej

§ 8. 1. Gminny Zespół Oświatowy prowadzi gospodarkę finansowa na zasadach przewidzianych dla samorządowych jednostek budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych.

2. Źródłem finansowania działalności Gminnego Zespołu Oświatowego i obsługiwanych jednostek jest:

1) subwencja oświatowa,

2) dotacja z budżetu gminy,

3) dotacja celowa,

4) inne źródła.

3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.

4. Gminny Zespół Oświatowy prowadzi sprawozdawczość i rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 9. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną Gminnego Zespołu Oświatowego określa regulamin organizacyjny.

2. Gminny Zespół Oświatowy używa pieczęci podłużnej o treści:

Gminny Zespół Oświatowy w Gostycynie
ul. Sępoleńska 12a, 89-520 Gostycyn
Tel. (052) 334 62 54
NIP 561-10-52-365

3. Gminny Zespół Oświatowy przy znakowaniu spraw używa symbolu "GZO".


Uzasadnienie

Zgodnie z art.5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty organ prowadzący szkoły i placówki, może tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek. W związku z planowanym przekazaniem przez Gminę Gostycyn, Gminnemu Zespołowi Oświatowemu w Gostycynie obsługi finansowo księgowej Klubu Dziecięcego " Bajkowa Przystań", należało wprowadzić stosowne zapisy w statucie. Ponadto dokonano aktualizacji zapisów w związku z działalnością prowadzoną przez Gminny Zespół Oświatowy w Gostycynie.

Wdrożenie w życie przepisów niniejszej uchwały nie będzie skutkowało zapewnieniem środków finansowych z budżetu gminy.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 35,64,195,668.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »