| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/138/2016 Rady Gminy Gostycyn

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gostycyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 .) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 460 z późn. zm.)[1])

Rada Gminy Gostycyn
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych, niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych w celu wymienionym w § 1 pkt 1 ustala się następujące stawki za każdy dzień zajęcia:

1) jezdni do 50% szerokości - 5,00 zł,

2) jezdni powyżej 50% szerokości - 10,00 zł,

3) chodnika - 7,00 zł,

4) pozostałych elementów (placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych) - 8,00 zł.

2. Dla dróg, które nie posiadają wyznaczonych i wybudowanych części - jezdni, chodnika, itp. ustala się stawki opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego:

1) przy zajęciu do 50% szerokości jezdni - 4,00zł,

2) przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni - 10,00zł.

3. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót związanych z realizacją zadania "ostatnia mila" ustala się stawkę opłaty w wysokości 0,14 zł bez względu na rodzaj nawierzchni.

§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłaty rocznej za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzeń wymienionych w § 1 pkt 2 w pasie drogowym 150,00 zł.

2. Ustala się następujące stawki opłaty rocznej za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzeń wymienionych w § 2 ust. 3 w pasie drogowym 1,00 zł.

§ 4. Ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3:

1) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego -7,00zł,

2) za 1 m2 powierzchni reklamy - 5,00 zł.

§ 5. Tracą moc Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gostycyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z dnia 29 września 2015 r. poz. 2890) oraz Uchwała Nr XVII/120/2016 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gostycyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z dnia 30 marca 2016 r. poz. 1074).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostycyn.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Sucharski


Uzasadnienie

Działając na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 460 z późn. zm.) ustala się nowe stawki opłat za zajęcie pasa dróg gminnych na terenie Gminy Gostycyn na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Na terenie gminy Gostycyn występują inwestorzy, którzy prowadzą działania zmierzające do budowy sieci szerokopasmowej, w tym lokalizowanej w pasach drogowych dróg gminnych. W związku z tym, że zgodnie z ustawą z dnia 07 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 880 z późn. zm.) inwestor sieci szerokopasmowej jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcia terenu pasa drogowego na czas realizacji tej inwestycji. Ustawa powyższa nie zwalnia inwestorów z opłat za zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót związanych z doprowadzeniem sieci do odbiorcy, a więc z tak zwaną "ostatnią milą". Wychodząc naprzeciw inwestorom, aby bez większych przeszkód mogli doprowadzić sieć do odbiorcy, jak też w odpowiedzi na apel Ministra Administracji i Cyfryzacji. W związku z powyższym Wójt Gminy Gostycyn proponuje, znaczne obniżenie stawki za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w celu realizacji "ostatniej mili'. Nie jest to całkowite zwolnienie z opłat, a jedynie znaczne ich obniżenie.

Zmiana stawek wiąże się ze zwiększeniem i wsparciem inwestycji szerokopasmowych.

Podjęcie niniejszej uchwały nie będzie skutkować wydatkowaniem środków finansowych w budżecie gminy.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 774, 870, 1336,1830, 1890, 2281, z 2016 r. poz. 770.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EPZ Kancelaria

Specjalizuje się w prawie rolnym oraz dochodzeniem odszkodowań z różnych zdarzeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »