| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/140/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Brodnicy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą świadczone następujące usługi:

1) odbioru (bezpośrednio z posesji) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - w każdej ilości;

2) odbioru (bezpośrednio z posesji) zebranych w sposób selektywny odpadów komunalnych w postaci: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, opakowań wielomateriałowych, szkła, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, chemikaliów i zużytych opon - w każdej ilości;

3) odbioru odpadów komunalnych w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 2 - w każdej ilości;

4) odbioru w głównym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Brodnicy przy ul.Ustronie 20C odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, zebranych w sposób selektywny pochodzących z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę czy zgłoszenia robót budowlanych - w ilości do 300 kg rocznie, od zamieszkałej nieruchomości bądź lokalu;

5) odbioru w wyznaczonych aptekach przeterminowanych leków w każdej ilości;

6) wyposażenia nieruchomości w pojemniki/worki służące do gromadzenia odpadów selektywnie zebranych oraz utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Gmina nie przejmuje obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemnik do gromadzenia odpadów zmieszanych, obowiązek ten spoczywa na właścicielu nieruchomości.

§ 3. Odpady komunalne od właściciela nieruchomości odbierane będą w następujących systemach:

1) u źródła (bezpośrednio z posesji): niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone;

2) zbiórek objazdowych: chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony;

3) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (z zastrzeżeniem § 2 pkt 4), zużyte opony;

4) wyznaczonych aptek: przeterminowane leki.

§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości:

1) w systemie u źródła (bezpośrednio z posesji) z obszarów zabudowy jednorodzinnej:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - raz na tydzień,

b) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone:

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

- w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż raz na miesiąc,

c) szkło, papier, tworzywo sztuczne, metal oraz opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz na miesiąc;

2) w systemie u źródła (bezpośrednio z posesji) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia pojemników, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień,

b) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone:

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż raz na tydzień,

- w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż raz na miesiąc,

c) szkło, papier, tworzywo sztuczne, metal oraz opakowania wielomateriałowe - z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia pojemników, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

3) w systemie zbiórek objazdowych odbiory (bezpośrednio z posesji) będą odbywać się dwa razy w roku, pierwszy wiosną, drugi jesienią;

4) w systemie zbiórki punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady komunalne będą przyjmowane przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy, w dni robocze w godzinach od 700 do 1600 oraz w soboty w godzinach od 700 do 1400;

5) w wyznaczonych aptekach - przeterminowane leki będą przyjmowane w godzinach ich pracy.

§ 5. 1. Do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miasta Brodnicy.

2. W celu skorzystania z usługi, o której mowa w § 2 pkt 3 i 4 właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarcza odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 6. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 7. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości może zgłaszać w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia niewłaściwego świadczenia usług:

1) pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Brodnicy przy ul.Kamionka 23, 87-300 Brodnica;

2) mailowo na adres gospodarkaodpadami@brodnica.pl;

3) telefonicznie pod numerem telefonu (56) 49 303 16;

4) osobiście w Biurze Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Brodnicy przy ul.Kamionka 23 pokój nr 108.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) oznaczenie nieruchomości;

2) imię, nazwisko lub nazwę strony;

3) opis zdarzenia, którego dotyczy zgłoszenie.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXVI/237/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2014 r. poz.1003).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Roman Pawlak


Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) dokonaną ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) zaistniała konieczność zmiany przedmiotowej uchwały w zakresie określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Tekst uchwały zawiera zmiany w zakresie częstotliwości odbioru odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych dla zabudowy wielorodzinnej, jak również zmiany redakcyjne. Ponadto ustawa zmieniająca ustawę określiła, iż dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane między innymi na podstawie art. 6 r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Roman Pawlak

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »