| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/90/2016 Rady Miasta Włocławek

z dnia 7 lipca 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Deklarację składa się w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13.

§ 3. Deklarację składa się w terminach określonych w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 4. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1. format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych DOC, ODT, PDF, XML,

2. deklaracja jest przesyłana z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ,,ePUAP'', za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL),

3. deklaracja jest opatrywana:

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) albo

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXX/8/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zmieniona Uchwałą Nr XL/22/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2013r., poz. 1233 i z 2014r., 1042).

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Przewodniczący Rady Miasta


Jarosław Chmielewski


Załącznik do Uchwały Nr XXII/90/2016
Rady Miasta Włocławek
z dnia 7 lipca 2016 r.

……………………………………………………………

Pieczęć nagłówkowa składającego deklarację

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Należy wypełnić komputerowo lub ręcznie wielkimi literami, kolorem czarnym lub granatowym

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250)

Składający:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek, na których powstają odpady komunalne; współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością.

Termin składania:

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Prezydenta Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Miejsce składania:

Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

1. Nazwa i adres siedziby

URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK

ZIELONY RYNEK 11/13

87- 800 WŁOCŁAWEK

. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. pierwsza deklaracja (miesiąc - rok) __ __ - __ __ __ __ 2. zmiana stawki (miesiąc - rok) __ __ - __ __ __ __

3. korekta danych (miesiąc - rok) __ __ - __ __ __ __

. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

3.Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel2. użytkownik wieczysty

3. jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 4. inne podmioty władające nieruchomością

. 1 DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

* - dotyczy składającego niebędącego osobą fizyczną** - dotyczy składającego będącego osobą fizyczną

..A. DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. osoba fizyczna2. osoba prawna3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

5. Nazwa pełna * / Nazwisko **

6. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

7. NIP * / PESEL **

8. Imiona rodziców**

9. Pełnomocnik (w przypadku jego ustanowienia)

.1.B. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **

10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Nr domu

16. Nr lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

20. Adres do korespondencji

21. Adres e-mailowy

22. Numer telefonu

. RODZAJ I ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy obowiązkowo wypełnić)

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI

(należy obowiązkowo wypełnić)

23.

ZABUDOWA JEDNORODZINNA9)

ZABUDOWA WIELOLOKALOWA10)

LICZBA OSÓB TWORZĄCYCH GOSPODARSTWO DOMOWE /

W PRZYPADKU ZABUDOWY WIELOLOKALOWEJ LICZBA OSÓB TWORZĄCYCH WSZYSTKIE GOSPODARSTWA DOMOWE

(należy obowiązkowo wypełnić, dane te są niezbędne do celów sprawozdawczych oraz określenia zapotrzebowania na pojemniki)

24.

Oświadczam, że dla nieruchomości wskazanej w części E odpady komunalne zbierane będą w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X):

25.

SELEKTYWNY11)

NIESELEKTYWNY12)

Należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne,

a w przypadku posiadania większej liczby nieruchomości należy wypełnić nową deklarację.

GMINA MIASTO

WŁOCŁAWEK

26. Ulica

27. Nr domu

28. Nr lokalu

29. Numer ewidencyjny działki w rejestrze gruntów, numer księgi wieczystej

. E.1. ADRES PUNKTU WYWOZOWEGO

Należy podać lokalizację pojemnika na odpady, jeśli jest inny niż adres nieruchomości podany w części D i E

GMINA MIASTO

WŁOCŁAWEK

30. Ulica

31. Nr domu

32. Nr lokalu

33. Numer ewidencyjny działki w rejestrze gruntów, numer księgi wieczystej

Czy pojemnik na odpady jest wspólny dla kilku nieruchomości? (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X):

34. TAK

NIE

Jeśli pojemnik na odpady jest wspólny dla kilku nieruchomości należy wskazać podmioty, z którymi są one dzielone :

35.

F. OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH (należy obowiązkowo wypełnić)

LICZBA GOSPODARSTW

DOMOWYCH

STAWKA OPŁATY

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

KOMUNALNYMI

(wg Uchwały Rady Miasta Włocławek
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty)

Liczba gospodarstw domowych w nieruchomości wskazanej w części E,
w skład których wchodzi jedna osoba.

36.

37.

Liczba gospodarstw domowych w nieruchomości wskazanej w części E,
w skład których wchodzą dwie osoby.

38.

39.

Liczba gospodarstw domowych w nieruchomości wskazanej w części E,
w skład których wchodzą trzy osoby.

40.

41.

Liczba gospodarstw domowych w nieruchomości wskazanej w części E,
w skład których wchodzą cztery lub więcej osób

42.

43.

G. INFORMACJA DODATKOWA (nie ma wpływu na opłatę, jednak należy obowiązkowo wypełnić)

Czy na terenie nieruchomości wytwarzany jest kompost i składowany w kompostowniku?

(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X):

44.

TAK NIE

Czy na terenie nieruchomości wytwarzany jest popiół?

(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X):

45.

TAK NIE

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ (należy obowiązkowo wypełnić)

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
( Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego, przez Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek.

Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

46. Imię

47. Nazwisko

48. Data (dzień-miesiąc-rok)

---

---

49. Czytelny podpis / podpis i pieczęć składającego / osoby reprezentującej

I. ADNOTACJE URZĘDOWE

Data złożenia deklaracji (dzień-miesiąc-rok)

__ __ - __ __ - __ __ __ __

Czytelny podpis / podpis i pieczęć przyjmującego deklarację

ZAPOTRZEBOWANIE NA POJEMNIKI NA ODPADY (wypełnia organ )

Pojemniki na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone

Pojemniki na zmieszane odpady komunalne niezawierające odpadów ulegających biodegradacji

Pojemniki na zmieszane odpady komunalne wraz z odpadami ulegającymi biodegradacji (nieselektywnie zbierane)

Inne pojemniki

---

---

Objaśnienia:

1) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Prezydenta Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

2) W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

3) W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Prezydent Miasta określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4) Weryfikacja informacji podanych w deklaracji będzie prowadzona na podstawie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, jeżeli została wydana oraz z baz danych Urzędu Miasta Włocławek.

5) Wypełniając deklarację należy mieć na uwadze, że podmiot wynajmujący lub dzierżawiący lokal/pomieszczenia na nieruchomości zamieszkałej powinien:

- złożyć indywidualnie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6) Do osób zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających poza miejscem zamieszkania powyżej 2 miesięcy, nawet jeśli mają meldunek na danej nieruchomości.

7) Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych prowadzonych na terenie nieruchomości oraz opłaty określonej w uchwale Rady Miasta Włocławek w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

8) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należną za dany miesiąc kalendarzowy, uiszcza się bez wezwania z dołu, raz na miesiąc, w terminie do dnia 10 następnego miesiąca. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można jednorazowo uiszczać za okresy dłuższe niż jeden miesiąc kalendarzowy, stanowiące jego wielokrotność, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta Włocławek lub na rachunek dochodów Gminy Miasto Włocławek. Nr rachunku bankowego oraz godziny otwarcia kas dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, pod adresem http://www.bip.um.wlocl.pl.

9) Za zabudowę jednorodzinną, dla potrzeb ustalenia wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uznaje się nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, tj. budynkiem wolno stojącym albo budynkiem w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiącym konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego
o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku (zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

10) Za zabudowę wielolokalową, dla potrzeb ustalenia wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się nieruchomość zabudowaną budynkami mieszkalnymi innymi niż wskazane wyżej budynki mieszkalne jednorodzinne.

11) SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH - Na terenie Gminy Miasto Włocławek odpady komunalne zbiera się selektywnie, w systemie dwupojemnikowym. Należy przez to rozumieć selekcję odpadów komunalnych w dwóch pojemnikach, bezpośrednio w miejscu ich powstawania w gospodarstwach domowych, na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i zmieszane odpady komunalne niezawierające odpadów ulegających biodegradacji, za wyjątkiem przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon.

12) W przypadku, gdy właściciel nieruchomości umieści w jednym pojemnikuodpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone łącznie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi niezawierającymi odpadów ulegających biodegradacji, wówczas przedsiębiorca odbierający odpady przyjmuje je, jako zmieszane odpady komunalne wraz z odpadami ulegającymi biodegradacji. Zmieszane odpady komunalne wraz z odpadami ulegającymi biodegradacji nie są odpadami selektywnie zebranymi.

Szczegółowe informacje nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdują się w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Więcej informacji na stronie internetowej www.zbierajselektywnie.pl

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »