| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/91/2016 Rady Miasta Włocławek

z dnia 7 lipca 2016r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku,

uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 2. 1. Na terenie Gminy Miasto Włocławek odpady komunalne zbiera się selektywnie, w systemie dwupojemnikowym.

2. Na terenie Gminy Miasto Włocławek zbiera się selektywnie następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) papier i tektura;

2) metale;

3) tworzywa sztuczne;

4) szkło;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;

7) przeterminowane leki;

8) chemikalia;

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) meble i odpady wielkogabarytowe;

12) odpady budowlane i rozbiórkowe;

13) zużyte opony.

3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości umieści w jednym pojemniku odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone łącznie z pozostałymi zmieszanymi odpadami komunalnymi niezawierającymi odpadów ulegających biodegradacji, wówczas przedsiębiorca odbierający odpady przyjmuje je, jako zmieszane odpady komunalne wraz z odpadami ulegającymi biodegradacji.

§ 3. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:

1) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
do użytku publicznego;

2) gromadzenie na skraju chodnika, od strony jezdni, błota, śniegu i lodu uprzątniętego
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości,
pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie. Ścieki te nie mogą być odprowadzane do zbiorników wodnych lub do gruntu.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby.

Rozdział 3.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 5. 1. Na terenie Gminy Miasto Włocławek ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki o minimalnej pojemności 60 litrów;

2) kontenery o minimalnej pojemności 1000 litrów;

3) worki o minimalnej pojemności 90 litrów;

4) pojemniki wyłącznie do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o minimalnej pojemności 1000 litrów;

5) kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 litrów;

2. Właściciele nieruchomości zapewniają ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych w miejscach, dostępnych dla korzystających z tych urządzeń i dla przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych;

3. Pojemniki utrzymuje się we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez ich mycie, dezynfekcję i zapewnienie szczelności.

4. Dla potrzeb dodatkowego wyselekcjonowania z pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych niezawierających odpadów ulegających biodegradacji - papieru, tworzyw sztucznych i szkła stosuje się na terenie Gminy Miasto Włocławek pojemniki do selektywnej zbiórki:

1) na papier, w ilości minimalnej - jeden pojemnik od 1000 do 2000 mieszkańców;

2) na tworzywa sztuczne, w ilości minimalnej - jeden pojemnik od 300 do 500 mieszkańców;

3) na szkło, w ilości minimalnej - jeden pojemnik od 300 do 500 mieszkańców.

5. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, chodnikach, parkach, placach i przystankach odpady komunalne powinny być zbierane w koszach ulicznych o minimalnej pojemności 20 litrów.

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSOBY POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH

I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 6. 1. Odpady komunalne powinny być odbierane z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Częstotliwość pozbywania się z nieruchomości odpadów komunalnych powinna być dostosowana
do ilości powstających na niej odpadów.

2. Właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów komunalnych poprzez umieszczenie
ich w pojemnikach, o których mowa w niniejszym regulaminie. Odpady komunalne umieszczane w pojemnikach odbierane są przez uprawnionego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, zgodnie z częstotliwościami, o których mowa w niniejszym rozdziale.

§ 7. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych wraz
z odpadami ulegającymi biodegradacji powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb właściciela nieruchomości, jednakże przy częstotliwości wywozu jeden raz na tydzień ustala się, iż minimalne wskaźniki normatywne wynoszą 30 litrów na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

§ 8. Zmieszane odpady komunalne wraz z odpadami ulegającymi biodegradacji, wytworzone przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej, odbierane są nie rzadziej niż dwa razy miesiącu, z tym, że w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie.

§ 9. Zmieszane odpady komunalne wraz z odpadami ulegającymi biodegradacji, wytworzone przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w zabudowie wielolokalowej, odbierane są nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.

§ 10. 1. Pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnie zebranych odpadów komunalnych powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże:

1) przy częstotliwości wywozu odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, minimalne wskaźniki normatywne wynoszą 30 litrów na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

2) przy częstotliwości wywozu pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych niezawierających odpadów ulegających biodegradacji nie rzadziej niż raz w miesiącu, minimalne wskaźniki normatywne wynoszą 60 litrów na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

§ 11. Komunalne odpady zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez właściciela nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie wielolokalowej odbierane są:

1) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, z tym, że w okresie od kwietnia do października w zabudowie jednorodzinnej raz na dwa tygodnie, a w zabudowie wielolokalowej nie rzadziej niż raz na tydzień;

2) pozostałe zmieszane odpady komunalne niezawierające odpadów ulegających biodegradacji - nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 12. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych niezawierających odpadów ulegających biodegradacji dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz częstotliwość wywozu, zgodnie z poniższą tabelą.

L.p.

Rodzaj obiektu

Pozostałe zmieszane odpady komunalne niezawierające odpadów ulegających biodegradacji - nie rzadziej niż

raz w miesiącu

Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - nie rzadziej niż

dwa razy w miesiącu

1.

Obiekty gastronomiczne

Liczba miejsc do konsumpcji

x 30 l;

Liczba miejsc do konsumpcji

x 20 l;

2.

Placówki handlowe
i usługowe

Powierzchnia całkowita lokalu

x 4 l/m2;

Powierzchnia całkowita lokalu

x 3 l/m2;

3.

Placówki użyteczności publicznej typu szpitale, przychodnie

Powierzchnia całkowita lokalu

x 4 l/m2;

Powierzchnia całkowita lokalu

x 3 l/m2;

4.

Inne placówki użyteczności publicznej, a także pozostałe podmioty prowadzące działalność gospodarczą, inną niż handlowa
i usługowa

Liczba zatrudnionych w obiekcie
x 12 l;

Liczba zatrudnionych w obiekcie

x 4 l;

5.

Placówki oświatowe

Liczba podopiecznych x 10 l;

Liczba podopiecznych x 4 l;

6.

Ogrody działkowe (w okresie
od 1 marca do 31 października)

Liczba ogródków (działek) x 15 l;

Liczba ogródków (działek) x 7 l;

§ 13. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z odpadami ulegającymi biodegradacji dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz częstotliwość wywozu, zgodnie z poniższą tabelą.

L.p.

Rodzaj obiektu

Zmieszane odpady komunalne wraz

z odpadami ulegającymi biodegradacji nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu

1.

Obiekty gastronomiczne

Liczba miejsc do konsumpcji x 35 l;

2.

Placówki handlowe i usługowe

Powierzchnia całkowita lokalu x 5 l/m2;

3.

Placówki użyteczności publicznej typu szpitale, przychodnie

Powierzchnia całkowita lokalu x 5 l/m2;

4.

Inne placówki użyteczności publicznej, a także pozostałe podmioty prowadzące działalność gospodarczą, inną niż handlowa
i usługowa

Liczba zatrudnionych w obiekcie x 10 l;

5.

Placówki oświatowe

Liczba podopiecznych x 10 l;

6.

Ogrody działkowe (w okresie od 1 marca do 31 października)

Liczba ogródków (działek) x 15 l.

§ 14. Ustala się częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów zielonych, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

L.p.

Rodzaj odpadu

Domy jednorodzinne

Budynki wielolokalowe

1.

Odpady zielone

Za każdym razem, kiedy zajdzie potrzeba pozbycia się odpadu.

Odpady zielone można oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2.

Przeterminowane leki

Za każdym razem, kiedy zajdzie potrzeba pozbycia się odpadu.

Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach, które przystąpiły do akcji zbierania tego typu odpadów.

Przeterminowane leki można oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3.

Chemikalia

Za każdym razem, kiedy zajdzie potrzeba pozbycia się odpadu

W miarę potrzeb chemikalia, środki ochrony roślin, można oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4.

Zużyte baterie i akumulatory

Za każdym razem, kiedy zajdzie potrzeba pozbycia się odpadu.

Baterie i akumulatory można oddać do punktu sprzedaży lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5.

Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny

Za każdym razem, kiedy zajdzie potrzeba pozbycia się odpadu.

Zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny można oddać do punktu sprzedaży lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6.

Meble i odpady wielkogabarytowe

Za każdym razem, kiedy zajdzie potrzeba pozbycia się odpadu.

Meble i odpady wielkogabarytowe wytworzone przez właściciela nieruchomości zamieszkałej odbierane są nie rzadziej niż dwa razy w roku, wg harmonogramu, który zostanie podany do publicznej wiadomości, w miejscach wyznaczonych przez Gminę Miasto Włocławek.

Meble i odpady wielkogabarytowe można oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

7.

Zużyte opony

Za każdym razem, kiedy zajdzie potrzeba pozbycia się odpadu.

Zużyte opony można oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

8.

Odpady budowlane i rozbiórkowe

Za każdym razem, kiedy zajdzie potrzeba pozbycia się odpadu.

Odpady budowlane i rozbiórkowe, powstałe w gospodarstwie domowym, można oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 15. Częstotliwość odbierania przez przedsiębiorcę odpadów w rozmieszczonych na terenie miasta pojemnikach na papier, tworzywa sztuczne i szkło.

Rodzaj pojemnika

Częstotliwość pozbywania się odpadów

Pojemnik na papier

nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu

Pojemnik na tworzywa sztuczne

nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu

Pojemnik na szkło

nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu

§ 16. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych pozbywają się odpadów w sposób określony w rozdziale 4 niniejszego regulaminu.

§ 17. Odpady komunalne z koszy ulicznych odbierane są nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.

§ 18. Nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych należy pozbywać się za pośrednictwem przedsiębiorcy z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych, zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika.

Rozdział 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 19. Właściciele nieruchomości powinni zapobiegać powstawaniu zmieszanych odpadów komunalnych wraz z odpadami ulegającymi biodegradacji i ograniczać ilość odpadów, a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów.

Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 20. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Uprzątnięcia można dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

§ 21. Psy poza terenem nieruchomości powinny być wyprowadzane na smyczy.

§ 22. 1. Nieruchomość, na której trzymane są zwierzęta domowe powinna być ogrodzona w sposób uniemożliwiający opuszczenie jej przez zwierzę.

2. Przy wejściu na nieruchomość, o której mowa w ust. 1 powinna być umieszczona tabliczka ze stosownym ostrzeżeniem.

Rozdział 7.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH

WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ W GRANICACH GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK,

W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH

LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH§ 23.

1. Na terenie Gminy Miasto Włocławek, poza terenami nieruchomości, zabudowanymi wyłącznie budynkami wielolokalowymi oraz poza strefą ochrony konserwatorskiej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich:

1) drób - do 30 sztuk;

2) króliki - 1 samiec i 2 samice wraz z młodzieżą od tych samic;

3) trzoda chlewna - do 2 szt.;

4) konie - do 2 szt.;

5) bydło - 1 szt.;

6) kozy, owce - do 2 szt.

2. Pomieszczenia dla zwierząt powinny być usytuowane w taki sposób, aby nie pogarszać warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodować zanieczyszczenia gleby, wody.

3. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu. § 24. Zabrania się na terenie Gminy Miasto Włocławek hodowli zwierząt futerkowych mięsożernych.

Rozdział 8.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI
I TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 25. 1. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Miasto Włocławek, jako obszar podlegający obowiązkowi przeprowadzania deratyzacji w terminach od 15 marca do 15 kwietnia oraz od 15 września do 15 października.

2. Deratyzację przeprowadza się w następujących obiektach znajdujących się na terenie nieruchomości:

1) węzły ciepłownicze i przyłącza;

2) urządzenia kanalizacyjne i kolektory sanitarne;

3) korytarze;

4) pomieszczenia piwniczne;

5) zsypy i komory zsypowe

6) osłony śmietnikowe;

7) pomieszczenia produkcyjne;

8) magazyny.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 27. Traci moc Uchwała Nr XXX/4/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek zmieniona Uchwałą Nr VI/23/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2013r., poz. 1261 i z 2015r., poz. 1163).

§ 28. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Przewodniczący Rady Miasta


Jarosław Chmielewski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Studzińska

Prawnik, Mediator Stały przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »