| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/107/2016 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 7 lipca 2016r.

w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bobrowniki w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminie::

1) do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2) do 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Deklaracje, o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać Urzędzie Gminy Bobrowniki osobiście lub przesyłać pocztą lub drogą elektroniczną przesyłając deklarację w postaci pliku PDF lub obrazu deklaracji na adres: sekretariat@ugbobrowniki.pl. W obu przypadkach załącznik musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U z 2013r., poz. 262; zm. Dz. U. z 2014r. , poz.1662; zm.2015r., poz.1893) bądź za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePuap podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r., poz. 114; zm. Dz. U. z 2016r., poz.352).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XV/107/2013Rady Gminy Bobrowniki z dnia 22 maja2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Gradkiewicz


Uzasadnienie

W związku z zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany w ustawie wprowadzają możliwość wymagania następujących danych:

1. imię i nazwisko właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

2. adres nieruchomości;

3. dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4. numer telefonu właściciela nieruchomości;

5. adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości;

6. inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do Uchwały Nr XVI/107/2016
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 7 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »