| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/105/2016 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 7 lipca 2016r.

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 w związku z art.40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446)oraz art.6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. z 2016, poz.250), Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości;

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości;

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady odbierane będą według podziału na następujące frakcje:

1) zebrane w sposób zmieszany (nieselektywny) odpady komunalne w każdej ilości;

2) zebrane w sposób selektywny w każdej ilości: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone (z ogrodów), przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia i odzież;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 1000 litrów od właściciela nieruchomości rocznie;

4) popiół - w okresie od 1 października do 30 kwietnia raz w miesiącu, w sezonie letnim od 1 maja do 30 września co drugi miesiąc;

§ 3. 1. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych odbywa się z następującą częstotliwością:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

a) z obszarów z zabudowy budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi poniżej ośmiu lokali mieszkalnych dwa razy w miesiącu lub na zgłoszenie telefoniczne;

b) z obszarów z zabudowy wielorodzinnej powyżej ośmiu lokali mieszkalnych z częstotliwością dwa razy w miesiącu.

2) zbieranych w sposób selektywny na terenach z zabudową jednorodzinną i wielorodzinną:

a) szkło - co osiem tygodni,

b) papier, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale (odpady suche) - co cztery tygodnie,

c) bioodpady w tym odpady zielone (odpady mokre) - co dwa tygodnie lub na zgłoszenie telefoniczne;

3) popiół - jeden raz w miesiącu od 1 maja do 30 września raz na dwa miesiące;

4) mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - dwa razy do roku;

2. Odbiór odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt. 4, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym z przedsiębiorcą, z którym Gmina Bobrowniki zawarła umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany w ramach usług dodatkowych.

§ 4. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się następujące możliwości postępowania z selektywnie zebranymi w gospodarstwach domowych odpadami komunalnymi:

1) przeterminowane leki należy:

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach,

b) przekazywać bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK.

2) chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do:

a) PSZOK,

b) punktów ich sprzedaży.

3) zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych należy:

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności publicznej,

b) przekazywać bezpośrednio do PSZOK,

c) przekazywać do punktu ich sprzedaży.

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać do:

a) PSZOK,

b) punktów ich sprzedaży.

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, można przekazywać do PSZOK;

6) powstające w gospodarstwach domowych odpady niebezpieczne mogą być przekazywane przez mieszkańców, bezpośrednio do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych określanego dalej jako PZON, stanowiącego ogólnodostępny PSZOK, w szczególności:

a) resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich,

b) rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich,

c) zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,

d) środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,

e) lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki,

f) zużyte kartridże i tonery,

g) przepracowane oleje zebrane w sposób selektywny.

7) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości określonej w § 2 pkt. 3 należy przekazywać do PSZOK.

2. Odpady komunalne będą przekazywane do PSZOK własnym transportem przez właściciela nieruchomości.

3. Odpady określone w ust. 1 przyjmowane są przez PSZOK w godzinach jego otwarcia, o których informacja umieszczona jest na stronie internetowej www.ugbobrowniki.pl.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 6. Traci moc Uchwała nr XV/109/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Gradkiewicz


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), zgodnie z brzmieniem przepisu art. 6r ust. 3 ww. ustawy Rada Gminy obowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W nowym systemie gospodarowania odpadami właściciel nieruchomości obowiązany jest do zbierania i oddawania wszystkich odpadów komunalnych powstających na jego nieruchomości, w związku z czym przedsiębiorca zobowiązany jest odebrać każdą ich ilość. W uchwale określono częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, uwzględniając postanowienia przyjęte w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki. Uchwała zawiera również sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gąsecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »