| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/106/2016 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 7 lipca 2016r.

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 6k ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz., 250).

2. Metoda ustalenia opłaty, o której mowa w ust. 1 stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

§ 2. 1. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1jezeli odpady zbierane są w sposób zmieszany w wysokości 13,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości 8,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny, w przypadku, gdy liczba osób stanowiąca wspólne gospodarstwo domowe przekracza 4 - w wysokości 5,50 zł miesięcznie od każdej następnej osoby powyżej 4, natomiast odpady zmieszane bez selektywnej zbiórki pozostają bez zmian.

§ 3. 1. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2. ust. 1, 2 lub 3.

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 2 określa odrębna uchwała.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/126/2013 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Gradkiewicz


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), zgodnie z brzmieniem przepisu art. 6k ww. ustawy Rada Gminy obowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość tej opłaty. W uchwale określono wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane. Biorąc powyższe pod uwagę wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »