| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 7 lipca 2016r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2016 rok

Na podstawie art.18, ust.2, pk 4, pkt 9 lit.d, lit.i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 446 ), oraz art. 211, 212, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 885, ze zmianami) Rada Gminy Bobrowniki uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Bobrowniki nr XI/69/2015 z dnia 29.12.2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok, zmienionej:

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 3/2016 z dnia 11.01.2016r,

Uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr XII/77/2016 z dnia 22.01.2016r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 6/2016 z dnia 29.01.2016r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 8/2016 z dnia 09.02.2016r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 13/2016 z dnia 17.02.2016r,

Uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr XIII/78/2016 z dnia 29.01.2016r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 21/2016 z dnia 07.03.2016r,

Uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr XIV/86/2016 z dnia 31.03.2016r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 26/2016 z dnia 08.04.2016r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 27/2016 z dnia 19.04.2016r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 29/2016 z dnia 28.04.2016r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 32/2016 z dnia 10.05.2016r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 33/2016 z dnia 17.05.2016r,

Uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr XV/95/2016 z dnia 27.05.2016r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 38/2016 z dnia 15.06.2016r,

Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 42/2016 z dnia 04.07.2016r,

wprowadza się następujące zmiany:

w § 1. Dochody budżetu gminy na kwotę 12 169 002,72zł (było:12 119 530,72zł), z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 521 240,62zł (było:11 491 768,62zł),

- dochody majątkowe w kwocie 647 762,10zł (było:627 762,10zł).

Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do uchwały.

w § 2.1. Wydatki budżetu gminy na kwotę 11 739 548,92zł (było: 11 690 076,92zł), z tego:

- wydatki bieżące 10 978 180,92zł (było: 10 878 708,92zł),

- wydatki majątkowe 761 368,00zł (było:811 368,00zł).

Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Zmienia się Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy w 2016 roku - zał. nr 3 do uchwały.

2. Zmienia się Wykaz inwestycji gminnych planowanych do realizacji w 2016r. - zał. nr 4 do uchwały.

3. Zmienia się Plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych - zał. nr 2.1 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Gradkiewicz


Uzasadnienie

Dochody: Po analizie wpływów do budżetu zwiększono plan dochodów z wpłat zainteresowanych budową przyłączy wodociągowych, z opłat, darowizn, oraz podatków od spadków i darowizn. Zwiększono plan dotacji celowych na zadania własne, w szczególności na wspieranie rodziny, w związku z pozyskaniem środków na ten cel z budżetu województwa, a także z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie konkursu ekologicznego. Wydatki: Po analizie wydatków dokonano zmian w planie wydatków na 2016 rok zgodnie z aktualnymi potrzebami. Zwiększono środki na lokalny transport zbiorowy, zmniejszono plan wydatków na modernizację na drogi gminnej w Bobrownickim Polu zgodnie z zapotrzebowaniem ustalonym po przetargu na roboty, zwiększono środki na dotację dla Szkoły Podstawowej w Rachcinie, w tym również pochodzące z rezerwy budżetu państwa środki na zakup podręczników, a także na dotacje dla innych gmin w związku z refundacją kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Bobrowniki do placówek oświatowych w tych gminach. Zwiększono środki na wspieranie rodziny w związku z pozyskaniem dotacji na to zadanie. Pozyskana dotacja pozwoliła zmniejszyć udział środków własnych zaangażowanych w tym rozdziale. Zmniejszono plan wydatków na dodatki mieszkaniowe, a zwiększono na stypendia przyznawane uczniom przez Wójta za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie. Zwiększono plan wydatków na energię i usługi w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków, oraz materiały i wyposażenie na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/104/2016
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 7 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

zał.nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/104/2016
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 7 lipca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Zał.nr 2

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XVI/104/2016
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 7 lipca 2016 r.
Zalacznik2.1.pdf

Zał.nr 2.1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/104/2016
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 7 lipca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Zał.nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/104/2016
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 7 lipca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Zał.nr 4

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »