| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/157/2016 Rady Gminy Płużnica

z dnia 8 lipca 2016r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2016 r. uchwalonym uchwałą Nr XV/107/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2016 r. zmienionym:

- zarządzeniem Nr OA.0050.1.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 stycznia 2016 r.

- uchwałą Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2016 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.6.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 lutego 2016 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.10.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24 lutego 2016 r.

- uchwałą Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2016 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.20.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 kwietnia 2016 r.

- uchwałą Nr XIX/135/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 kwietnia 2016 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.23.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 maja 2016 r.

- uchwałą Nr XX/142/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2016 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.36.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 czerwca 2016 r.

- uchwałą Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2016 r. wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości- 20.589.966,06 zł,
pozostają bez zmian

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości- 21.989.049,14 zł,
zastępuje się kwotą- 22.085.307,14 zł,
w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie- 16.478.755,63 zł,
z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone- 6.133.992,50 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 5.379.614,60 zł,

c) dotacje- 523.886,90 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 4.184.461,63 zł,

e) obsługa długu- 256.800,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie- 5.606.551,51 zł,
w tym:

a) inwestycyjne- 5.020.454,69 zł,

b) dotacje na inwestycje- 546.096,82 zł,

c) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne- 40.000,00 zł,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy "Plan wydatków" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały,

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie- 1.399.083,08 zł
ulega zwiększeniu do kwoty- 1.495.341,08 zł
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.495.341,08 zł,

4. § 4 otrzymuje brzmienie:
4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów- 2.007.101,47 zł,
i łączną kwotę planowanych rozchodów- 511.760,39 zł"
Załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2016 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r., Załącznik Nr 4 "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.154.258,00 zł,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Szymon Dudzik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/157/2016
Rady Gminy Płużnica
z dnia 8 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/157/2016
Rady Gminy Płużnica
z dnia 8 lipca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/157/2016
Rady Gminy Płużnica
z dnia 8 lipca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

W związku ze złożeniem przez oferenta najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 070115C Wieldządz - Czaple" przekraczającej zabezpieczone środki w budżecie gminy, podjęto decyzje o ich zwiększeniu o kwotę 96.258,00.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 96.258,00, który sfinansowano wolnymi środkami. Wobec powyższego nastąpiły zmiany w załącznikach Nr 2, 3 i 4 do uchwały budżetowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »