| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/111/16 Rady Gminy Brodnica

z dnia 11 lipca 2016r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brodnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Brodnica uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brodnica, zwany dalej regulaminem, który określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brodnica.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) tworzywa sztucznego;

2) metali;

3) opakowań wielomateriałowych;

4) papieru i tektury;

5) szkła;

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;

7) przeterminowanych leków;

8) chemikaliów;

9) zużytych baterii i akumulatorów;

10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

11) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

12) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

13) zużytych opon.

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady suche.

3. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 7-13 należy przekazywać bezpośrednio do miejsc ich zbierania zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 5 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Błoto, śnieg i lód z części nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego powinny być gromadzone w miejscach, w których nie powodują zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów w sposób umożliwiający ich odbiór.

2. Zadania określone w ust. 1 powinny być realizowane niezwłocznie po powstaniu zanieczyszczeń.

3. Inne zanieczyszczenia z nieruchomości i chodników należy usuwać w miarę potrzeby.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie w miejscach o utwardzonym podłożu i pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub do zbiornika bezodpływowego, z którego są usuwane zgodnie z regulaminem.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla mieszkańców. Zużyte części i materiały eksploatacyjne winny być zagospodarowane zgodnie z odrębnymi przepisami bądź regulaminem.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. Właściciel nieruchomości zapewni wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale 5 i o pojemności wynoszącej minimum:

1) 0,055 m3 na 1 mieszkańca miesięcznie w zabudowie mieszkaniowej;

2) 0,005 m3 na 1 ucznia/dziecko/pracownika miesięcznie w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach, żłobkach;

3) 0,020 m3 na 1 łóżko miesięcznie w hotelach, motelach, pensjonatach;

4) 0,020 m3 na 1 pracownika miesięcznie w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, pomieszczeniach biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów;

5) 0,025 m3 na 1 miejsce konsumpcyjne miesięcznie w lokalach gastronomicznych;

6) 0,020 m3 na 1 działkę miesięcznie w ogrodach działkowych w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, poza tym okresem minimalna pojemność pojemników winna być dostosowana do ilości powstających odpadów.

§ 6. Ustala się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na śmieci o pojemności co najmniej 60 litrów;

2) kontenery na śmieci o pojemności co najmniej lm3;

3) worki do segregowanych odpadów komunalnych co najmniej 30 litrów;

4) kosze uliczne na śmieci o pojemności co najmniej 20 litrów.

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zbierać niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w pojemnikach o dostatecznej pojemności do potrzeb danej nieruchomości, przyjmując wskaźnik wytworzenia odpadów przez jednego mieszkańca minimum 55 litrów miesięcznie na osobę w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielolokalowych.

2. Każda nieruchomość musi być wyposażona w pojemnik minimum 60 litrów na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

3. Nieruchomość, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, należy wyposażyć w pojemniki o dostatecznej pojemności do potrzeb, przy czym każda nieruchomość musi być wyposażona w pojemnik minimum 110 litrów.

§ 8. Odpady zbierane w sposób selektywny wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1-6 zbierane są w pojemnikach o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i pojemnościach zapewniających zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między terminami odbioru odpadów.

§ 9. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników lub worków przeznaczonych do:

1) zbierania papieru i tektury - kolor niebieski;

2) zbierania tworzyw sztucznych i metali oraz opakowań wielomateriałowych - kolor żółty;

3) zbierania szkła - kolor zielony;

4) zbierania bioodpadów - kolor brązowy.

2. Pojemnik do zbiórki odpadów musi posiadać oznaczenie określające rodzaj gromadzonego w nim odpadu.

§ 10. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany ustawić pojemniki, worki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady.

2. W przypadku braku dostępu do pojemników dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki, worki przed nieruchomość tak, aby umożliwić odbiór odpadów przez przedsiębiorcę.

§ 11. Dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1-4 dla więcej niż jednej nieruchomości.

§ 12. 1. Do zbiórki odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (drogi publiczne, chodniki, przystanki, parki) służą kosze uliczne (betonowe, metalowe, z tworzyw sztucznych).

2. Odbiór odpadów gromadzonych w koszach ulicznych odbywać się będzie co najmniej raz w miesiącu.

3. Kosze uliczne w miejscach publicznych muszą być zamocowane na stałe według następujących zasad:

1) przy drogach kosze rozmieszcza się przy oznakowanych przejściach dla pieszych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego;

2) na przystankach komunikacji publicznej w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;

3) na skwerach i w parkach w miejscach łatwo dostępnych dla pieszych.

4. Za stan sanitarny, techniczny i porządkowy koszy ulicznych odpowiadają podmioty zobowiązane do ich ustawienia.

§ 13. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich mycie, dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej dwa razy w roku.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 14. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 15. Pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 16. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - raz na dwa tygodnie;

2) odpady mokre (bioodpady) - raz na dwa tygodnie;

3) odpady suche oraz wyselekcjonowane: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale i szkło - raz na cztery tygodnie;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - odbiór według harmonogramu określonego przez Urząd Gminy Brodnica nie rzadziej niż dwa razy do roku;

5) odpady z koszy ulicznych - wg potrzeb nie rzadziej niż raz w miesiącu;

6) odpady komunalne z cmentarzy - nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 17. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości:

1) Odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-5 należy zbierać w pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne. Odpady te przekazywane mogą być przez mieszkańców bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

2) Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), należy zbierać w pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;

3) Odpady, o których mowa w § 2 ust. l pkt 6 należy zbierać w pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, przy czym odpady zielone można także przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów oraz gromadzić w kompostowniach przydomowych;

4) Odpady przeterminowanych leków należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, przychodniach, ośrodkach zdrowia. Odpady te przekazywane mogą być przez mieszkańców bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

5) Chemikalia oraz zużyte opony przekazywać należy bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

6) Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015r. poz. 687) do podmiotu zbierającego te odpady bądź też umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej. Odpady te przekazywane mogą być przez ich użytkowników bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

7) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 poz. 1688) do punktów zbierania tego rodzaju odpadów. Odpady te przekazywane mogą być przez ich użytkowników bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

8) Meble i inne odpady wielkogabarytowe zbiera się na terenie nieruchomości w sposób zapewniający łatwy dostęp przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych. Odpady te przekazywane mogą być przez mieszkańców bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

9) Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się na terenie nieruchomości w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów. Ponadto odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców we własnym zakresie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 18. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 19. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

§ 20. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe mają obowiązek stałego i skutecznego dozoru nad nimi.

2. Zwierzęta agresywne lub mogące wzbudzać zagrożenie dla otoczenia winny być prowadzone pojedynczo, wyłącznie przez osoby dorosłe. Zwierzęta te muszą być prowadzone w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi kontroli.

3. Na tereny przeznaczone do wspólnego użytku psy należy wyprowadzać na smyczy, a agresywne dodatkowo w kagańcach.

4. Na terenie nieruchomości może przebywać na swobodzie pies, o ile przebywanie takie nie jest uciążliwe dla sąsiadów i innych osób, a nieruchomość posiada ogrodzenie uniemożliwiające wydostanie się psu poza teren nieruchomości. Ponadto w widocznym miejscu umieszcza się tablicę ostrzegawczą.

5. W miejscach mało uczęszczanych przez ludzi dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy i kagańca pod warunkiem zachowania przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli zachowania psa za wyjątkiem psów rasy uznanej za agresywną lub mieszańce tych ras, które muszą mieć nałożony kaganiec.

§ 21. 1. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów opiekunów.

2. Padłe zwierzęta domowe należy przekazać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie.

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 22. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania niżej wymienionych zasad:

1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z posiadaniem zwierząt gospodarskich odpadów i nieczystości może odbywać się tylko w sposób zgodny z prawem i nie może powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód podziemnych i wód powierzchniowych;

2) utrzymywanie zwierząt gospodarskich w taki sposób, aby nie powodowały uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich;

3) zabezpieczenie zwierząt gospodarskich przed opuszczeniem nieruchomości.

Rozdział 8.
Obszar i terminy przeprowadzenia deratyzacji

§ 23. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego;

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych.

2. Deratyzację przeprowadza się dwa razy w roku: na przełomie marca i kwietnia oraz na przełomie października i listopada.

3. Deratyzację należy przeprowadzić każdorazowo w przypadku, gdy na terenie posesji stwierdzi się obecność gryzoni.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 25. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXI/128/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brodnica (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. z 2012r. poz. 3654).

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Violetta Sternicka-Twarogowska


Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji.

Przyjęcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brodnica.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy oraz na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały. Na podstawie art. 42 ustawy o samorządzie gminnym Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296).

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej "regulaminem"; regulamin jest aktem prawa miejscowego.

3. Uzasadnienie merytoryczne.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z przepisu art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014r.o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.z 2015r.,poz.87), gdzie ustawodawca określił, że dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Mając na uwadze powyższe okoliczności podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

4. Ocena skutków regulacji:

Podjęcie uchwały nie rodzi skutków finansowych.

Sporządził:Sprawdziła:

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziółkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »