| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/112/16 Rady Gminy Brodnica

z dnia 11 lipca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 oraz art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości o porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250), Rada Gminy Brodnica uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:

1) niesegregowane (zmieszane);

2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia i zużyte opony zebrane w sposób selektywny;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - pochodzące z prowadzenia drobnych prac (nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenia robót budowlanych).

2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 w każdej ilości.

3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brodnica, traktowane są jako odpady zmieszane.

4. Odpady powstałe na terenie nieruchomości nieumieszczone w pojemnikach do tego przeznaczonych, nie podlegają odbiorowi.

5. Odbiorowi podlegają odpady komunalne, które zostały wystawione przed posesję lub zapewniony jest swobodny dostęp do pojemników (worków), wystawionych w odległości nie większej niż 20 m od utrzymanej w należytym stanie drogi (dojazdu do posesji).

6. Odpady komunalne wystawione w innych miejscach, niż określone w ust. 4 lub w miejscach, do których nie jest zapewniony swobodny dostęp lub dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi.

§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę:

1) odpady niesegregowane (zmieszane) - raz na dwa tygodnie,

2) odpady papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych tj. "frakcja sucha"- raz na cztery tygodnie,

3) odpady szkła - raz na cztery tygodnie,

4) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone - raz na dwa tygodnie.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych:

1) meble i odpady wielkogabarytowe - w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w godzinach jego pracy oraz dwa razy do roku bezpośrednio od właścicieli,

2) przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac (nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenia robót budowlanych), chemikalia, zużyte opony - w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w godzinach jego pracy,

§ 4. 1. Odbiór odpadów nie może następować w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

2. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy następujący po dniu wolnym.

3. Odbieranie odpadów, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Brodnica zawarła umowę na odbiór odpadów oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany.

§ 5. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie świadczył usługi dwa razy w tygodniu przez 4 godziny.

2. Wójt Gminy Brodnica poda do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach adres Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz dzień i godziny przyjmowania odpadów.

3. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane będą frakcje odpadów komunalnych, zebrane w sposób selektywny, określone w §3 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz ust. 2.

4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje wyłącznie odpady, które zostały dostarczone przez ich wytwórców.

5. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów, jeśli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że powstały one na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIII/146/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. z 2013r. poz. 1134).

§ 8. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Violetta Sternicka-Twarogowska


Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji.

Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 , 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy oraz na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały. Na podstawie art. 42 ustawy o samorządzie gminnym Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296).

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Uzasadnienie merytoryczne.

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) w art.6 r ust. 3 nakłada na Radę Gminy Brodnica obowiązek określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W szczególności dotyczy to: ilości odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z przepisu art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014r.o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.z 2015r.,poz.87), gdzie ustawodawca określił, że dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Mając na uwadze powyższe okoliczności podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

4. Ocena skutków regulacji:

Podjęcie uchwały nie rodzi skutków finansowych.

Sporządził:Sprawdziła:

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »